Kriterier for uddeling af midler fra mellemfinansieringspuljen

Kriterier

For at opnå støtte fra puljen til mellemfinansiering skal følgende kriterier opfyldes:


1. Ordningen kan benyttes af ikke-kommercielle projektholdere, der gennemfører almennyttige projekter.


2. Sønderborg Kommune mellemfinansierer hele det godkendte tilskudsbeløb.


3. Sønderborg Kommune kan fra 2018 – 2020 årligt stille løbende udlæg på 750.000 kr. til rådighed for mellemfinansieringen.


4. Projektet skal have en karakter, således at Sønderborg Kommune lovligt kan støtte projektet:
 Ordningen gælder for kommende ansøgere og projekter, der har fået tilsagn fra LAG Sønderborg-Aabenraa under Det Danske Landdistriktsprogram 2014-2020 med adresse i Sønderborg Kommune.
 Ordningen gælder for kommende ansøgere og projekter i landdistrikterne i Sønderborg, der i samarbejde med ét eller flere landsbylaug har fået tilsagn fra lignende EU-puljer med efterbetaling af tilsagnet efter endt afslutning af projektet. Eksempelvis KurzKurtur-puljen under InterReg5A-programmet.
 Ordningen gælder for kommende ansøgere og projekter i landdistrikterne i Sønderborg, der i samarbejde med ét eller flere landsbylaug har fået tilsagn fra en national pulje med efterbetaling af tilsagnet eller en del af tilsagnet efter endt afslutning af projektet. Eksempelvis ”Landdistriktspuljen”.


5. Ved vurderingen vil der blive lagt vægt på sikkerheden for, at projektet kan gennemføres eller er gennemført i henhold til projektets tilsagn og sikkerheden for, at tilskudsmidlerne udbetales til Sønderborg Kommune.


6. Ordningen ophører 31. december 2020 (Seneste tilbagebetaling af mellemfinansieringen forventes 31. december 2022).


7. Der kan kun søges i puljen, når der ikke er et udestående på baggrund af tidligere tildelt støtte.


Procedure for projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud i henhold til ovennævnte kriterier:


1. LAG Sønderborg-Aabenraa informerer projektholdere, der har modtaget tilsagn om tilskud, om muligheden for at få tilskuddet mellemfinansieret. 


2. Projektholder sender ansøgning om mellemfinansiering til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, der vurderer ansøgningen i henhold til ovennævnte kriterier.


3. Ved tilsagn af øvrige puljer med efterbetaling som nævnt under pkt. 4 tager projektholderen selv initiativ til at sende ansøgning om mellemfinansiering til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, der vurderer ansøgningen i henhold til ovennævnte kriterier.


4. Ansøgnings materialer sendes til Sekretariat for landdistrikter vedlagt:


Ved LAG-tilsagn:
 Endeligt tilsagn om LAG-tilskud fra Erhvervsstyrelsen eller lignende tilsagn fra EUpulje.
 Tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om udbetaling af LAG-tilskuddet direkte til Sønderborg Kommune (Ansøgningsskemaet til Erhvervsstyrelsen er vedlagt under bilag) eftersendes, når tilsagnet er opnået.
 Projektbeskrivelse med dokumentation for fuld finansiering af projektet, budget og tilladelser.


Ved tilsagn fra en national pulje:
 Endeligt tilsagn om tilskud vedlagt projektbeskrivelse sendes senest når der er udbetalt fakturaer i henhold til det godkendte projekt på 80 procent af projektsummen.


5. Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer vurderer ansøgningen om mellemfinansiering.


Ved et tilsagn sker følgende for LAG-tilsagn:
 LAG Sønderborg-Aabenraa tilsendes kopi af tilsagn om mellemfinansiering fra Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer til orientering.
 Erhvervsministeriet udbetaler LAG-tilskuddet direkte til Sønderborg Kommune ved projektets afslutning. Dette gælder også ved lignende EU-programmer, f.eks. i KurzKultur-puljen.


Ved et tilsagn sker følgende for nationale tilsagn:
 Erhvervsministeriet (eller anden puljeansvarlig) tilsendes kopi af tilsagn om mellemfinansiering fra Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer til orientering. 


Dækker det udbetalte LAG-tilskud eller andet tilskud ikke det lån, som Sønderborg Kommune har givet projektholder i form af mellemfinansieringen, er projektholder ansvarlig for, at indbetale restgælden til Sønderborg Kommune indenfor tre måneder efter udbetalingen af tilskuddet eller efter individuel aftale.



Kriterier for uddeling af midler fra mellemfinansieringspuljen