Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (§17 stk. 4 udvalg)

Det er byrådets vision at udvikle landdistrikterne, herunder landsbyerne, så de er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokal forankring og identitet. Byrådet vil understøtte lokale aktiviteter og fysiske mødesteder for herigennem  at styrke livskvaliteten og sammenholdet i landsbyerne såvel som samarbejdet landsbyerne imellem set i sammenhæng med lokal- og områdebyer.

 

Udvikling af hele kommunen – både land og by – ligger udvalget meget på sinde, for at skabe en kommune i balance, hvor borgerne kan bo, arbejde og leve det gode liv. 

 

Udvalgets formål er at styrke den lokale borgerinddragelse og nærdemokrati for at sikre kommunens rolle i forhold til landdistrikternes udvikling. I Sønderborg kommune har vi 36 velfungerende lokalsamfund med under 1000 indbyggere, der er organiseret i landsbylaug. De har egne planer for deres lokale udvikling, og nogen har lagt endnu et lag over i form af en fælles udviklingsplan mellem flere landsbyer i et større geografisk område. Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer koordinerer dette arbejde og hjælper med at planerne indarbejdes i det kommunens strategiske udviklingsarbejde, hvor det er muligt.

 

 

Udvalget er dialogpartner til alle stående udvalg og landsbylaug, og sikrer samarbejdet på tværs i landdistrikterne. Dette skal bidrage til, at landdistrikterne bliver landskendte som attraktive bosætnings områder. Derudover har udvalget ansvaret for udvikling af naturprojekter og implementering af kommunens fødevarestrategien samt udvikling og drift af Naturskolerne.

 

Den 31. januar 2018 vedtog Byrådet vedtægterne for udvalget, der består af fem byrådsmedlemmer og syv medlemmer fra landsbylaugene. Indsatserne i udvalget støtter op om de frivillige, menneskelige ressourcer i landdistrikterne, der danner stærke netværk, som løfter og driver udviklingen med et stort engagement og tillid til hinanden. 

Sønderborg-modellen

Dette er betegnelsen for dén struktur, som landsbyer, forvaltningen og udvalget har fulgt og finjusteret løbende siden 2007.

 

Et LANDSBYLAUG (markeret med farvede prikker på venstre side af modellen) er landsbyens talerør overfor omverdenen og indadtil en samlende enhed for landsbyborgerne, foreningerne, erhvervslivet, institutioner og andre lokale interessegrupper. Foreningen har egne vedtægter og alle borgerne i dét geografiske område, som lauget dækker, er automatisk medlemmer.

 

Der er 36 landsbylaug i kommunen i dag. Nogle bærer betegnelsen bylaug, lokalråd, landsbyråd, borgerforeninger eller lignende. Udgangspunktet er, at de danner en paraply-organiseringer på landsbyplan. Cirka fire gange om året mødes alle formænd eller udpegede repræsentanter for landsbylaugene i det frivillige organ: LANDSBYFORUM. Her deles erfaringer og idéer. Hvis der er gennemgående temaer, udfordringer eller ønsker, kan disse bringes videre til politisk behandling i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Sekretariat for landdistrikter (markeret med sorte prikker og et uendeligheds-tegn nederst i modellen) bidrager med sekretærhjælp til Landsbyforum.

 

UDVALGET FOR LANDDISTRIKTER, NATUR OG FØDEVARER er et §17 stk. 4 udvalg, der består af fem byrådsmedlemmer (markeret med de sorte prikker på højre side af modellen) og syv frivillige landsbyrepræsentanter (én fra hver farvet område i modellen) , direktøren og afdelingschefen i Forvaltningen for kultur, Turisme og Bæredygtighed samt Landdistrikts-koordinatoren. 

 

Kommunen er opdelt i syv områder (markeret med hver sin farve på venstre side i modellen og et antal ens prikker – én for hvert landsbylaug i det pågældende område), der dækker de gamle kommunegrænser fra før 2007. Landsbylaugene i de syv områder vælger hver fjerde år en frivillig til udvalget. Valgperioden følger kommunalbestyrelsens. Disse personer er samtidig medlemmer af Landsbyforum og sikrer sammenhængen mellem det frivillige og det politiske niveau.  

 

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer refererer direkte til Økonomiudvalget og har eget årligt budget samt puljer, der udloddes til landsbylaugenes og egne projketer max. fire gange pr. år. Et projekt, der ønsker at opnå støtte fra “puljen til borgerinitiativer i landdistrikterne”, skal være skrevet ind i landsbylaugets lokale udviklingsplan som en konkret handling.

 

Sekretariat for landdistrikter i afdelingen Turisme og Landdistrikter under forvaltningen Kultur, Turisme og Bæredygtighed , udfører det praktiske arbejde mht. sparring med landsbylaugene, projektudvikling og støtte ved fundraising, tvær-kommunalt samarbejde, videndeling, projektledelse og bidrager til at gennemføre udvalgets indsatsområder.