Faldefærdige bygninger

Under henvisning til nedenstående, påtager jeg mig at udarbejde en liste over faldefærdige bygninger i Sønderborg Kommune, hvis i har kendskab til nogle, er i velkommen til at sende en mail med adressen til mig inden tirsdag den 13. marts 2012. Oplysningerne vil blive videregivet til afdelingen Byg.

Faldefærdige bygninger

Minister: – Pengene til nedrivning er der

Nedrivning af ruiner kan fortsætte, selvom indsatspuljen er brugt. Kommunerne kan nemlig bruge midler, der er øremærket byfornyelse

Kommunerne har i 2010 og 2011 givet støtte til at istandsætte eller nedrive knap 1.500 dårlige huse på landsplan. Det viser foreløbige tal fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Og nedrivningen kan fortsætte, selvom de 250 mio. kr. i Indsatspuljen er brugt. Kommunerne kan nemlig bruge midler, der er øremærket byfornyelse, lyder det fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Landets 98 borgmestre får i dag et brev fra Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter. Han vil gøre kommunerne opmærksomme på, at der på finansloven i år er afsat ca. 278 mio. kr. til byfornyelse, hvoraf en større andel kan bruges til at medfinansiere nedrivning af faldefærdige boliger i landdistrikterne.

Udover at gøre opmærksom på byfornyelseslovens muligheder for at nedrive dårlige huse, vil ministeren med brevet sende et signal til borgmestrene om, at han er opmærksom på, at flere kommuner i yderområderne har store udfordringer med faldefærdige huse, der både tiltrækker sociale nomadefamilier og skæmmer landskabet, og derfor er i fuld gang med forskellige initiativer på området.

Carsten Hansen har eksempelvis igangsat en evaluering af de nuværende værktøjer til at komme faldefærdige boliger til livs. Og ministeren er også parat til at se på, om der er behov for at ændre lovgivningen på området, så kommunerne får endnu bedre muligheder for at slippe af med de allerdårligste huse.

– Landdistrikterne står over for store udfordringer. Og vi må erkende, at den samfundsmæssige og økonomiske udvikling i de senere år, har ramt hårdt i vores yderområder. Ikke mindst dårlige og faldefærdige boliger er blevet et mere påtrængende problem, siger Carsten Hansen.

Uvished om antallet af faldefærdige huse
Ministeren løfter også sløret for, at hans ministerium har planer om at afdække, hvor mange dårlige boliger, der er på landsplan.

– I dag har vi ikke det fornødne overblik over antallet af huse, der er i så dårlig stand, at de bør rives ned. Statens Byggeforskningsinstitut har tidligere skønnet, at der er mere end 50.000 potentielt dårlige boliger i landområderne og de mindre byer. Men vi kender ikke det nøjagtige antal, og vi ved ikke præcis, hvor husene er placeret. Og det gør det vanskeligt at følge udviklingen og sætte ind, der hvor det er mest påkrævet, forklarer ministeren, der derfor er i gang med at undersøge mulighederne for at udvikle et værktøj til kortlægning af boligerne.

Hvilke 10 kommuner har brugt Indsatspuljen mest?
I 2010 og 2011 var der afsat 250 mio. kr. i Indsatspuljen til renovering og nedrivning af faldefærdige huse i landdistrikterne.

Ifølge indberetninger fra kommunerne har de i 2011 og 2012 truffet beslutning om istandsættelse eller kondemnering af 1.310 huse efter Indsatspuljen.

Foreløbige tal viser, at følgende kommuner har truffet flest beslutninger:
1. Lolland: 185
2. Morsø: 178
3. Lemvig: 140
4. Faaborg-Midtfyn: 103
5. Skive: 67
6. Mariagerfjord: 64
7. Guldborgsund: 60
8. Jammerbugt: 48
9. Billund: 45
10. Assens: 51

Fakta om byfornyelse
I 2012 er der afsat ca. 278 mio. kr. til byfornyelse på finansloven, heraf 50 mio. kr. til områdefornyelse.

Midlerne kan anvendes til at medfinansiere kommunernes udgifter til bygningsfornyelse og områdefornyelse, herunder til indsatsen over for de dårlige boliger på landet. Kommunerne bestemmer selv, hvilke aktiviteter inden for den enkelte kommunes ramme midlerne skal anvendes til.

Kommunalbestyrelsen kan bl.a. beslutte at:
• Yde kontant støtte til istandsættelse og nedrivning af såvel private udlejningsboliger som ejer- og andelsboliger. Det er en betingelse, at beboelsesbygningen har installationsmangler eller er opført før 1950 og er væsentligt nedslidt.
• Kondemnere (nedlægge forbud mod beboelse) af såvel beboede som tomme boliger, hvis disse af kommunalbestyrelsen vurderes at være sundheds- eller brandfarlige. Kommunalbestyrelsen kan med muligheden for at kondemnere tomme boliger forhindre, at der flytter nye beboere ind i boliger, som man på forhånd er klar over er sundheds- eller brandfarlige.
• Give påbud til ejeren om at afhjælpe sundheds- og brandfarlige forhold i en kondemneret bolig, hvis istandsættelse af boligen kan betale sig.
• Give påbud om nedrivning af en kondemneret bolig. Nedrivningspåbud giver kommunalbestyrelsen mulighed for at sikre, at kondemnerede boliger ikke skæmmer omgivelserne.