Landsbybus – Tro & Love Vanvidskørsel

TRO & LOVE-ERKLÆRING

Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127)

 

Låner af landsbybussen erklærer på tro og love ved accept i booking-appen, herunder inkluderet eventuel forlængelse af låneperioden, at Låner ikke kører det lånte køretøj på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127).

 

Låner erklærer på tro og love ved accept i booking-appen, at Låner ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, som fx. gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf. Låner erklærer samtidig på tro og love, at Låner heller ikke er straffet for lignende forhold i andre lande. Låner erklærer samtidig på tro og love, at eventuelle ekstraførere også opfylder ovenstående.

 

Låner erklærer sig indforstået med, at Låner er forpligtet til at informere Mobilitetsforeningen øjeblikkeligt, hvis Låner under lejeperioden bliver sigtet for overtrædelse af lov om vanvidskørsel (L127), også selvom det ikke sker i det lånte køretøj. Mobilitetsforeningen er i denne situation fuldt berettiget til at afbryde igangværende og eventuelle andre bookinger foretaget af Låner uden erstatningsansvar eller kompensation, og det lånte køretøj skal returneres øjeblikkeligt.

 

Låner erklærer sig indforstået med, at Låner er forpligtet til at videregive denne information til eventuelle ekstraførere, og give Mobilitetsforeningen besked øjeblikkeligt, hvis det kommer til Låners kundskab, at en ekstrafører er blevet sigtet for overtrædelse af lov om vanvidskørsel (L127), også selvom det ikke er i det lejede køretøj. Mobilitetsforeningen er i denne situation fuldt berettiget til at forbyde ekstraføreren fra at føre køretøjet og annullere eventuelle bookinger i dennes navn uden erstatningsansvar eller kompensation.

 

Hvis kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127) finder sted, accepterer Låner ved sin accept i booking-appen, herunder inkluderet eventuel forlængelse af låneperioden, at Låner er fuldt erstatningsansvarlig over for Mobilitetsforeningen og en eventuel ejer af det lånte køretøj – også selvom overtrædelse af lov om vanvidskørsel (L127) er sket af en ekstrafører.

 

Hvis en virksomhed, institution eller offentlig instans må opfattes som lejer, hvor flere ekstraførere er påsat, indtræder virksomheden, institutionen eller den offentlige instans i stedet for Låner, jf. dette dokument. Erstatningsansvaret omfatter køretøjets fulde værdi, samt eventuelle øvrige omkostninger som renter, sagsomkostninger, administrationsomkostninger, tabt udlejningsindtægt og tab i øvrigt, som Mobilitetsforeningen og en eventuel ejer af det lejede køretøj må lide. Denne liste er ikke udtømmende.

 

Erstatningskravet vil blive inddrevet ved civilt søgsmål, hvis betaling ikke forfalder rettidigt.

 

Ved Låners accept af tro og love-erklæringen i booking-appen, herunder inkluderet eventuel forlængelse af låneperioden, erklærer Låner på tro og love, at Låner er blevet informeret om sin oplysningspligt før og under låneperioden, samt om regler, eventuelle sanktioner samt erstatningsansvar ved overtrædelser af lov om vanvidskørsel (L127).

Lov om vanvidskørsel (L127) Færdselsloven § 117 ff:

Overtrædelse af Lov om vanvidskørsel (L127) kan medføre konfiskering og bortauktionering af køretøjet, uanset fører/ejer forhold. Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel:

 

 

> Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

 

 

> Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder.

 

 

> Særlig hensynsløs kørsel.

 

 

> Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel over 100 km i timen.

 

 

> Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.

 

 

> Spirituskørsel med en promille over 2,00.

 

 

> Der gøres opmærksom på, at kap- og væddeløbskørsel er skærpet fra bøde til fængsel. Kap- og væddeløbskørsel vil som udgangspunkt medfører ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år efter færdselsloven. Skærpelse af straffen til fængsel for de groveste hastighedsforseelser, dvs. hvor hastigheden er 200 km i timen eller derover. Overtrædelserne vil desuden som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten (kørekort) i minimum tre år.

 

 

> Det er til enhver tid Lejers eget ansvar at holde sig orienteret om lovmæssige forhold samt lovændringer, og dette afsnit omhandlende lovreglerne i Lov om vanvidskørsel (L127) Færdselsloven §117ff, er derfor kun til overordnet information. Ændringer kan forekomme uden varsel.