Vedtægter Landsbyforum

Klik her for print: Vedtægter Landsbyforum godkendt 


§ 1 NAVN
Netværksforeningens navn er Sønderborg Landsbyforum.

Landsbyforum er stiftet uformelt ved kommunesammenlægningen i 2007, og omdannet til en netværksforening pr. 29/2 2016. Netværksforeningen er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.


§ 2 FORMÅL

Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg kommune og sparringspartner med det til enhver tid gældende udvalg, som er ansvarlig for landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune.


Formålet er:

1) at fremme dialog og samarbejde mellem landsbylaugene (eller en anden betegnelse for en lokal landsbyforening) i Sønderborg kommune, der repræsenterer landsbyen og dermed er tałerør over for andre landsbylaug og kommune, samt arbejder for at fremme de lokale interesser og initiativer af interesse eller gavn for områdets beboere. Landsbyforeningen sørger for oplysninger til områdets beboere fra de i området

værende foreninger, lokalråd og kommune.

2) at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen. Gerne i samarbejde med kommunen, turist- og erhvervs-partnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det fremmer sagen.

3) tæt samarbejde og sparring med det til enhver tid gældende udvalg, som er ansvarlig for landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune. **


** Udvalget er p.t. et §17 stk. 4 udvalg, hvor 7 personer er valgt som repræsentanter for landsbylaugene, hvilket ofte skaber personsammenfald og tætte relationer. Relevante sager fra Landsbyforums møder, kanaliseres til politisk behandling i udvalget. Indsatsområderne i udvalget er defineret på baggrund af input fra landsbylaug og Landsbyforum, og understøttes af byrådets vision om: “levende landsbyer, der er eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune. Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder. Byrådet vil arbejde for, at kommunen er førende i landet, når det drejer sig om at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.“


Landsbyforum repræsenterer ikke de enkelte medlemmer, og kan ikke træffe beslutninger eller udtale sig på vegne af de tilsluttede landsbylaug, uden en forudgående debat og fælles beslutning. De enkelte landsbyer er direkte i kontakt med udvalget via Sekretariat for landdistrikter, men fællessager kan bringes til politisk behandling i udvalget (eller øvrige udvalg) på baggrund af beslutninger i Landsbyforum.§ 3 VALG

Landsbyforum består af 1 person fra hvert landsbylaug (eller repræsentant for lokalsamfundet, se under formål, pkt. 1) udpeget af landsbylaugets bestyrelse. Det er tilladt at deltage med flere end 1 person fra hver landsby til møderne i Landsbyforum, men hver landsbylaug har kun 1 stemme. Medlemmer af Landsbyforum udpeges lokalt i hht. landsbylaugets egne vedtægter.


Landsbyforums bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for en 2-årig periode.


Landsbyforum vælger formand og to bestyrelsesmedlemmer i lige år (2022) og i ulige år kasserer og et bestyrelsesmedlem (2023). Der vælges desuden 1 suppleant for 1 år ad gangen.


Bestyrelsen udarbejder egen forretningsorden, der vil være tilgængelig på Landsbyforums hjemmeside under

www.sonderborgkom.dk.


Sekretariat for landdistrikter bidrager med sekretærhjælp ved møderne.§ 4 GENERALFORSAMLING

Landsbyforum afholder generalforsamling i hht. valgprocedure i §3. Dette afholdes i forbindelse med det årlige Landsbytopmøde — dog senest den 1. juli — og indkaldes via opslag på www.sonderborgkom.dk mindst 4 uger før. Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. 


Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning ved formanden

4) Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasseren

5) Indkomne forslag

6) Valg af bestyrelse i hht. §3

7) Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant

8) Eventuelt


Stk. 2. Forslag til generalforsamlingens dagsorden kan fremsættes af alle medlemmer. Forslag skal være sendt til formanden af Landsbyforum, så denne har forslaget i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.


Derudover holdes Landsbytopmøde i 2. kvartal for medlemmer af alle landsbylaug, Landsbyforum og det til enhver tid gældende udvalg, som er ansvarlig for landdistriktsområdet i Sønderborg kommune samt indbudte gæster.


 

§ 5 NEDLÆGGELSE AF LANDSBYFORUM

Eventuel nedlæggelse af Landsbyforum skal vedtages på 2 på hinanden følgende møder i Landsbyforum og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamlingen.


Eventuelle økonomiske midler videreføres til en ny godkendt netværksforening eller lignende organ. Hvis et sådan ikke eksisterer føres pengene tilbage til landsbylaugene.§6 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamlingen og skal vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.


 

§7 ØKONOMISKE BINDINGER

Landsbyforums medlemmer hæfter ikke personligt for de for Landsbyforums indgåede forpligtelser, for hvilke alene Landsbyforum hæfter med dens respektive formue. Landsbyforum kan søge eksterne midler til specifikke projekter, mødeaktiviteter, fælles forsikring, m.m.

Landsbyforum forpligtes udadtil ved underskrift af formand og kasserer.

Landsbyforums regnskabsår følger kalenderåret.

 

Godkendt Sønderborg, den 5. april 2018

Godkendt Sønderborg, den 3. april 2019

Sønderborg, den 16. maj 2022

GENE