Vedtægter Landsbyforum

 

 

§ 1 NAVN
Netværksforeningens navn er Landsbyforum, Sønderborg.
Landsbyforum er stiftet uformelt ved kommunesammenlægningen i 2007, og omdannet til en netværksforening pr. 29/2 2016.
Netværksforeningen er hjemmehørende i Sønderborg kommunen.

§ 2 FORMÅL
Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner med
det til enhver tid gældende udvalg, som er ansvarlig for landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune.


Formålet er

1) at fremme dialog og samarbejde mellem landsbylaugene* i Sønderborg Kommune

*eller en anden betegnelse for en lokal landsbyforening*; der repræsenterer landsbyen og dermed er talerør overfor andre
landsbylaug og kommune, samt arbejder for at fremme de lokale interesser og initiativer af interesse eller gavn for områdets
beboere. Landsbyforeningen sørger for oplysninger til områdets beboere fra de i området værende foreninger, lokalråd og
kommune

2) at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen. Gerne i
samarbejde med kommunen, turist- og erhvervs-partnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det
fremmer sagen.

3) tæt samarbejde og sparring med det til enhver tid gældende udvalg, som er ansvarlig for landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune **

 

**Udvalget er p.t et §17 stk. 4 udvalg, hvor 7 personer er valgt som repræsentanter for landsbylaugene, hvilket ofte skaber personsammenfald og tætte relationer. Relevante sager fra Landsbyforums møder, kanaliseres til politisk behandling i udvalget. Indsatsområderne i udvalget er defineret på baggrund af input fra landsbylaug og Landsbyforum, og understøttes af byrådets vision om: ”levende landsbyer, der er eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune. Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder. Byrådet vil arbejde for, at kommunen er førende i landet, når det drejer sig om at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.”

Landsbyforum repræsenterer ikke de enkelte medlemmer, og kan ikke træffe beslutninger eller udtale sig på vegne af de tilsluttede landsbylaug, uden en forudgående debat og fælles beslutning. De enkelte landsbyer er direkte i kontakt med udvalget via Sekretariat for landdistrikter, men fællessager kan bringes til politisk behandling i udvalget (eller øvrige udvalg) på baggrund af beslutninger i Landsbyforum.

§ 3 VALG
Landsbyforum består af 1 person fra hver landsbylaug (eller repræsentant for lokalsamfundet, se under formål, pkt. 1) udpeget
af landsbylaugets bestyrelse. Det er tilladt at deltage med flere end 1 person fra hver landsby til møderne i Landsbyforum, men
hver landsbylaug har 1 stemme. Medlemmer af landsbyforum udpeges lokalt i hht. landsbylaugets egne vedtægter.

Landsbyforum vælger formand, næstformand og kassér for to år ad gangen ved årsmødet. Således at formanden vælges i lige
år (2018), næstformand og kassér vælges i ulige år (2019).

Sekretariat for landdistrikter bidrager med sekretærhjælp ved møderne.

§ 4 ÅRSMØDET
Landsbyforum afholder årsmøde i hht.  valgprocedure i §3. Dette afholdes i forbindelse med det årlige Landsbytopmødet – dog senest den 1. juli – og indkaldes via opslag på www.sonderborgkom.dk mindst 4 uger før årsmødet. Årsmødet ledes af en på årsmødet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte.

Stk. 1. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning ved formanden
4) Godkendelse af revideret regnskab ved kasseren

5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse i hht. §3
7) Valg af 2 bilags kontrollanter samt suppleant
8) Eventuelt

Stk. 2. Forslag til årsmødets dagsorden kan fremsættes af alle medlemmer. Forslag skal være sendt til formanden af
Landsbyforum, så denne har forslaget i hænde senest 2 uger inden årsmødet.

§ 5 NEDLÆGGELSE AF LANDSBYFORUM
Eventuel nedlæggelse af landsbyforum skal vedtages på 2 på hinanden følgende møder i landsbyforum og herefter vedtages
med 2/3 flertal på årsmødet.

Eventuelle økonomiske midler videreføres til en ny godkendt netværksforening eller lignende organ. Hvis et sådan ikke
eksisterer føres pengene tilbage til landsbylaugene.

§6 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på årsmødet og skal vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.

§7 ØKONOMISKE BINDINGER
Landsbyforums medlemmer hæfter ikke personligt for de for landsbyforums indgåede forpligtelser, for hvilke alene Landsbyforum hæfter med dens respektive formue. Landsbyforum kan søge eksterne midler til specifikke projekter, mødeaktiviteter, fælles forsikring, m.m.

Landsbyforum forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer.

Landsbyforums regnskabsår følger kalenderåret.

Sønderborg, den 5/4 2018

Godkendte ændringer ved årsmødet 3/4 2019