Årsmøde i Landsbyforum

Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner med Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune. Årsmøde afholdes den 4. april 2017 kl. 17.00 – 18.00 på Bakkensbro Aktivitets- og Kultur Center

Formålet i Landsbyforum er
1) at fremme dialog og samarbejde mellem landsbylaugene* i Sønderborg Kommune
*eller en anden betegnelse for en lokal landsbyforening*; der repræsenterer landsbyen og dermed er talerør overfor andre landsbylaug og kommune, samt arbejder for at fremme de lokale interesser og initiativer af interesse eller gavn for områdets beboere. Landsbyforeningen sørger for oplysninger til områdets beboere fra de i området værende foreninger, lokalråd og kommune
2) at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen. Gerne i samarbejde med kommunen, turist- og erhvervs-partnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det fremmer sagen.
3) tæt samarbejde og sparring med Landdistriktsudvalget **
**Landsdistriktsudvalget er et §17 stk. 4 udvalg, hvor 7 personer er valgt som repræsentanter for landsbylaugene, hvilket ofte skaber personsammenfald og tætte relationer. Relevante sager fra Landsbyforums møder, kanaliseres til politisk behandling i Landdistriktsudvalget. Indsatsområderne i Landdistriktsudvalget er defineret på baggrund af input fra landsbylaug og Landsbyforum, og understøttes af byrådets vision om: ”levende landsbyer, der er eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune. Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder. Byrådet vil arbejde for, at kommunen er førende i landet, når det drejer sig om at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.”

Landsbyforum repræsenterer ikke de enkelte medlemmer, og kan ikke træffe beslutninger eller udtale sig på vegne af de tilsluttede landsbylaug, uden en forudgående debat og fælles beslutning. De enkelte landsbyer er direkte i kontakt med Landdistriktsudvalget via Sekretariat for landdistrikter, men fællessager kan bringes til politisk behandling i Landdistriktsudvalget (eller øvrige udvalg) på baggrund af beslutninger i Landsbyforum.

Årsmøde den  4. april 2017:

Landsbyforum afholder ikke årlige generalforsamlinger pga. valgprocedure i hht. §3 i vedtægterne.

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte.

Stk. 1. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Bestyrelsens beretning ved formanden

4) Godkendelse af revideret regnskab

5) Valg af formand, næstformand og kassérer

6) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant

7) Indkomne forslag

8) Eventuelt

Stk. 2. Forslag til årsmødets dagsorden kan fremsættes af alle medlemmer. Forslag skal være sendt til formanden af Landsbyforum, så denne har forslaget i hænde senest 2 uger inden årsmødet.

Årsmødet er en del af Årets Landsbytopmøde.
Invitation:
Tilmelding: