2. Bæredygtighed i landsbyerne

Politik for bæredygtighed

Bæredygtighedspolitikken med tilhørende strategi viser, hvordan Sønderborg Kommune vil arbejde med bæredygtighed bredt og i alle opgaver. Målet med politikken er, at fremtidssikre kommunen, værne om kommunens ressourcer og værdier, stå stærkt i konkurrencen med andre kommuner og være på forkant med globale og nationale tendenser. Visioner og tværgående politikker som eksempelvis “Politik for medborgerskab”, “Sundhedspolitikken” og “Politik for bæredygtighed” danner dét fundament, som landdistriktspolitikken hviler på.

 

En grundlæggende forudsætning for landdistriktsudviklingen i hele kommunen er bæredygtighed. Forholdet omkring bæredygtighed bliver inddraget i den løbende udvikling af landdistrikterne samt strategiske arbejde hermed. I fællesskab sikrer vi, at bæredygtighed bliver en naturlig del af vores hverdag. Vi vil arbejde for en mere skånsom brug af vores ressourcer og vores natur, så Sønderborg er et godt sted at leve, studere, arbejde og drive virksomhed for alle – nu og i fremtiden. Et af delmålene er, at viden om FN´s verdensmål og samarbejde med UNESCO Learning Cities Sønderborg fremmes.


I nedenstående er alle indsatserne for en bæredygtig udvikling beskrevet – opdelt i fire dimensioner. Ved at klikke på “læs mere”, ses de konkrete handlinger, der er udført, for at nå målet.

Den miljømæssige dimension - handler om natur og biodiversitet, energiforbrug (inkl. transport) og forurening, klimatilpasning og vand.

2.1.1 Energioptimering af boligen

Landsbyerne bør have vilkår, der gør, at de bidrager til at nedbringe brug af fossile brændsel, og at det er muligt at leve på landet og i landsbyerne med samme prisniveau på husstandens samlede energiforbrug som i byen.

2.1.2 Transport i landdistrikterne skal prioriteres og nytænkes

Der skal udvikles bæredygtige transportkoncepter for øget fleksibilitet, nedbringelse af CO2 og sammenhæng i mobilitetsudbuddet. De nye løsninger skal supplere de eksisterende transportformer og ruter, så der er mulighed for at gå fra 2 biler pr. husstand til 1 bil.

 

Der ønskes fokus på alternative transportmuligheder til bilen, dvs. cykler, bus, ad vandvejen og tog. Særligt mht. cyklisme (for pendlere og turister), skal der samtænkes på basis-faciliteter (parkering, opladning, handicapvenlighed, pit-stop, madpakke faciliteter m.m.) i initiativerne for cykelturister samt forbedrede forhold for til-fra forbindelsen. Der skal arbejdes med hensyntagen til færdsel i naturen. 

Grønne-køretøj_0014_web
Pigespejderne Laura Sønderballe, 15 (mf.) og Emilie Christensen, 16 (tv.), begge fra Esbjerg,  med dagens høst af frisk persille til Snysk på Spejdernes Lejr 2017. Foto: Lasse Stissing Jensen

2.1.3 Fødevareindsatser, der sænker CO2-udledningen

Fødevarestrategien skal være med til at sætte et positivt aftryk på borgernes livskvalitet og bidrage til, at Sønderborg når målet om at være CO2-neutral i 2029. Initiativerne i fødevarestrategien vil fremme folkesundheden og sikre udvikling i hele Sønderborg kommune samt skabe levende og eftertragtede bomiljøer i landdistrikterne med lokal forandring.

2.1.4 Dyrkningsmetoder og afgrøder, der sænker CO2-udledningen

Målet er at informere om og skabe forståelse for dyrknings-metoder og bæredygtig udvikling. 

 

 

Af konkrete indsatser kan nævnes arbejdet for bevarelse af kulturarven i den historiske have på Løkkegaard på Kær i arbejdet med Center for Verdensmål: Permahaven.

 

couple_apples (1)
Deleby_1920x1200px

2.1.5 Ny viden om deleøkonomi

“Deleby” var et landsdækkende viden- og formidlingsprojekt (2016) som var med til at gøre danskerne klogere på deleøkonomi, og på at finde ud af, hvordan vi kan gøre vores byer, byfællesskaber og landsbyer bedre gennem deleøkonomienings modeller. Hensigten bag idéerne og forretningsmodellerne var at optimere vores ressourceforbrug. Deleby var et partnerskab med Realdania og Grøn Omstillings-fond, som bevilgede hhv. 4,75 og 1 mio. kr. til projektet. Der var der syv partnerkommuner: Frederikssund, København, Lejre, Middelfart, Nyborg, Slagelse og Sønderborg Kommune.

Den økonomiske dimension
- handler om uddannelse og job, bosætning, befolkningens demografi og den kommunale opgaveløsning.

2.2.1 Kommunen understøtter lokale arbejdspladser og erhvervsudvikling på landet

Der arbejdes på at skabe vækst og lokale jobs i landdistrikterne via fokus på bl.a. fødevarer og madkultur, turisme
og ProjectZero-relaterede indsatser. Jobskaberen danner, faciliterer og driver netværk i landdistrikterne for at under-støtte ”fra idé til forretning” i landdistrikterne (fra 2020 udføres store dele af jobskabelses funktionerne i Erhvervsservice).

Punkterne kan indfries ved en fokuseret indsats til fremme af fritidslandbrug som led i den yderligere erhvervsfremme-udvikling. Siden sommeren 2023 varetager Sekretariat for landdistrikter desuden LAG-funktionen for LAG Sønderborg Aabenraa.

2.2.2 Turisme som vækstpotentiale

Turismen og kulturen skal være drivkraft til at skabe vækst og jobs i landdistrikterne. Der skal arbejdes med en ny måde at tænke turisme på med inddragelse af lokale menneskelige ressourcer og understøtte små initiativer, der lokalt fremmer turismen og sikrer sammenhæng til de større initiativer.

Vækstpotentialer for turisme i landdistrikterne tager udgangspunkt i historiske, stedbundne og menneskelige
ressourcer i hht. ”Masterplan for turisme og handel 2.0”.

3bcca0814f833bfd2c3523687cdd771b

2.2.3 ProjectZero-relaterede aktiviteter

Indsatserne koncentrerer sig om informationer og læringsforløb som motivation for energiomstillinger og skabelse af grønne jobs. 

 

Læs her om alle indsatser i samarbejde med ProjectZero:

Den kulturelle dimension
- handler om vores særlige identitet og kulturliv, den historiske kulturarv og vores mentalitet.

2.3 Kulturel bæredygtighed

Livslang læring gennem webinarer, kurser, mødeaktiviteter, seminarer, grænseoverskridende videndeling og kollegial sparring – inklusiv støtte til aktiviteter og projekter i samarbejde med Landsbyforum gennem puljen til borgerinitiativer i landsbyerne i Sønderborg kommune.

 

 

Landsbyhøjskole Connie + stolerækker 1500 foto Kim Toft Jørgensen

Den sociale dimension
- handler om tryghed og socialt ansvar, ældre og handicap, medborgerskab og sundhed.

forglemmigej

2.4 Social bæredygtighed

Målet er, at landsbysamfund har fokus på aktiviteter på tværs af generationer for at dele kompetencer. Mere forebyggelse på social og sundheds området lokalt gennem mere involvering og samskabelse mellem offentlige og private ved lokale forsøg i landsbyerne. Formidling og oplysning omkring den kommunale service på bl.a. ældreområdet.


Læs her om indsatser i samarbejde med Landsbyforum og Landsbylaugene: