Udvalg

lystfiskeri ├©rrede

Udvalget

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter er placeret under Økonomi-udvalget.  Formålet er bl.a. at styrke den lokale borger-inddragelse og nærdemokrati samt være dialogpartner til alle stående udvalg og landsbylaug. De øvrige formål er beskrevet i nedenstående:

Blomster ved Genforeningssten i Spang (4)

Medlemmer

Udvalget består af fem byråds-medlemmer og syv frivillige landsbyrepræsentanter samt chefen for forvaltningen Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter  med landdistriktskoordinatoren som sekretær. Se listen over politikere, frivillige og ansatte i forvaltningen:

Sønderborg modellen

Sønderborg-modellen​

Modellen viser, hvorledes landdistriktsområdet er organiseret i landsbylaug, det frivillige Landsbyforum og det politiske §17 stk. 4 udvalg. Disse “spilleregler” er opstillet for at øge dialogen, forbedre sam-arbejdet samt “løfte på tværs” og skabe udvikling i landdistrikterne.

Landsbylaug_012 velkomstfoldere

Indsatsområder

Det er byrådets vision, at landsbyerne er levende og eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune. Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder.​

1310

Dagsorden og referater​​

Her finder du alle dagsordener og referater fra Sønderborg Kommunes politiske udvalg, samt råd og nævn. Du kan abonnere på dagsordener og referater og blive tippet på mail. Klik ind og læs mere. ​

DSC_5545

Folkemødet Bornholm​​

For at sikre synlighed har det politiske udvalg siden 2016 finansieret deltagelsen ved Folkemøderne på Bornholm for frivillige bestyrelsesmedlemmer i landsbylaugene og Landsbyforum.

solnedgang

Bosætning

“Udvikling af hele kommunen – både land og by – ligger os alle meget på sinde, for at skabe en kommune i balance, hvor borgerne kan bo, arbejde og leve det gode liv”.  Det er højt prioriteret at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne” – udtaler Landsbyforum og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. Se derfor de små videopræsentationer af alle landsbyer.

Landsbyforum kursus i Mommark

Hilsen fra Landsbyforum

“Landsbyforum er bindeled mellem lokalsamfundene og sparringspartner med udvalget. Vores vigtigste formål er at fremme dialogen og samarbejdet mellem landsbylaugene”, udtaler Landsbyforum. “Resultaterne herfra er omdrejningspunktet for udvalgets indsatser.”

ldf

Medlemskab af LDF

Sønderborg er B-medlem i Landdistrikternes Fællesråd. Organisationen er praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for land-distrikterne. Målet er at skabe et Danmark i Balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvik-ling, med udgangspunkt i et decentralt Danmark.

Cykelsti_skilt_0008

Mellem-finansierings pulje

Byrådet har fra 2022 afsat 1.000.000 kr. til mellemfinansiering af projekter, der får udbetalt tildelt eksterne støttemidler efter projektet er afsluttet. Her kan f.eks. være tale om LAG- midler eller 20% af midlerne fra  Landdistriktspuljen under Bolig- og Planstyrelsen. 

Blans_0204_1920pw

Puljen til borgerinitiativer

Der er af byrådet afsat 1 mio. kr. pr. år til projekter, der er beskrevet i landsbyernes lokale udviklings-planer. Formålet er, at støtte op om en tidlig indsats overfor konkrete initiativer, der fremmer udviklingen i landdistrik-terne i Sønderborg Kommune. 

Skov_0003

Puljen til forprojekter

Byrådet har afsat 250.000 kr. pr. år til pro-jekter, der støtter udval-gets egne for-projekter og forundersøgelser af potentielle projekter, der skaber merværdi og vækst i landdistrikterne i henhold til indsatsområ-derne. Kun udvalget kan søge støtte her.

Lokale vare fra Sønderborg og omegen_0313 lille

Økonomi

Udvalget har et årligt driftsbudget på ca. 516.000 kr., der skal bidrage til at skabe udvikling på land-distriktsområdet. Derudover er ansat personer i Sekretariat for landdistrikter, der fysisk understøtter indsatserne.

Kegnæs fyr_0074-Pano

Landskabsanalyse

Sønderborg Kommune har udarbejdet en landskabs-analyse, hvor vi har samlet viden ind om vores landskaber i kommunen. Vi vil gerne skabe nogle rammer for land-skabet, der beskytter de vær-dier, vi bliver enige om at vær-ne om, og som giver flere muligheder for at benytte landskabet til udvikling inden for især turisme og bosætning.

dk_profilfoto1_map

Kommuneplan 2019-2031

Her finder du Kommuneplan, der blev vedtaget af byrådet den 18. december 2019. Denne indeholder byrådets mål, retningslinjer og rammer for udviklingen i Sønderborg Kommune. Under “Emner og Redegørelser” ses strategien for Landdistrikterne.