Sønderborg-modellen

Sønderborg-modellen

Modellen viser, hvorledes landdistrikterne i Sønderborg kommune har været organiseret siden 2007. 


Landsbylaug
 (venstre side af figuren)
Et landsbylaug er landsbyens talerør overfor omverdenen, og indadtil en samlende enhed for landsbyborgerne, foreningerne, erhvervslivet, institutioner og andre interessegrupper. Der er i dag 37 lokale landsbyorganiseringer, som vi i daglig tale kalder “landsbylaug”, skønt nogle i virkeligheden hedder bylaug, lokalråd, landsbyråd, borgerforening eller andet. 

 

Det primære er, at de repræsenterer alle borgerne i deres geografiske område f.eks. sogn eller eksempelvis en sammenslutning af tre små landsbyområder. Af vedtægterne fremgår, om alle boligejere – herunder sommerhusejere – også automatisk er medlemmer af lauget, når de har bopæl på en primær adresse udenfor laugets område.

 

Der er højst 1000 borgere bosat i en landsby med et landsbylaug. Større byer er ikke en del af “Sønderborg-modellen”. Der betales normalt ikke kontingent i et landsbylaug, og dermed er alle borgere medlemmer.

 

Hver landsbylaug har egne vedtægter, der sætter rammerne for foreningens virke. Sekretariat for landdistrikter får tilsendt kopi af vedtægterne til orientering.

 

Hver landsby får tildelt en hjemmeside (Infoland) og 7.500 kr. pr. år til mødeaktiviteter o.lign. af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikters budget. Desuden udarbejder hver landsby en lokal udviklingsplan, som sætter retning for lokalområdets udvikling. Denne lokale udviklingsplan er “det stykke papir”, som både landsbyen, forvaltning og politikere samarbejder ud fra.

 

Hver farvet prik i modellen symboliserer et landsbylaug. Farven viser hvilket område, de repræsenterer – opdelt i de syv tidligere kommuner: Nordborg, Augustenborg, Sydals, Sønderborg, Broager, Sundeved og Gråsten.

Landsbyforum

Ca. fire gange om året mødes alle formænd eller udpegede repræsentanter for landsbylaugene i det frivillige organ: Landsbyforum.

 

Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner til Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter i Sønderborg Kommune.

 

Det vigtigste formål er at fremme dialogen og samarbejdet mellem landsbylaugene. Her deles idéer, erfaring, informationer, og der iværksættes fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen. Disse aktiviteter planlægges og gennemføres gerne i samarbejde med Kommunen, turist- og erhvervspartnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det fremmer sagen. 

 

Er der gennemgående temaer, udfordringer eller ønsker i Landsbyforum, kan disse bringes videre til det politiske udvalg: Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. Sekretariat for landdistrikter bidrager med sekretærhjælpen i Landsbyforum.

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Udvalget er et §17 stk. 4 udvalg, der består af fem byrådsmedlemmer og syv frivillige landsbyrepræsentanter, chef på området samt landdistriktskoordinatoren som sekretær.

 

De frivillige består af én valgt person fra hver af de syv gamle kommuner. Dette er i modellen illustreret med én person fra hver farve. Disse landsbyrepræsentanter er samtidig medlemmer af Landsbyforum og sikrer dermed sammenhængen mellem det frivillige og det politiske niveau.  

 

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter refererer direkte til Økonomiudvalget og har eget årligt driftsbudget samt rådighed over  puljer, der uddeles til landsbyprojekter.

Sekretariat for landdistrikter

Sekretariatet er en del af afdelingen Bæredygtighed, Byggeri og Infrastruktur under Teknik, Miljø og Bæredygtighed. Sekretariatet udfører det praktiske arbejde mht. sparring med landsbylaugene, projektudvikling og støtte ved fundraising, tværkommunalt samarbejde, videndeling og projektledelse. Dermed bidrager sekretariatet til at udvalgets indsatsområder kan gennemføres.  

Her arbejder Lene Lund Boisen, fødevarekoordinator, Carl Erik Maae, landsbyudvikler samt Connie Mark Skovbjerg, landdistriktskoordinatorDer er tæt samarbejde og samskabelse mellem Landsbylaugene, Landsbyforum, Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter og forvaltningen.

Siden juni 2023 varetager Sekretariatet desuden LAG-koordinator funktionen for LAG Sønderborg Aabenraa.