1. Medborgerskab i helhedsplanlægningen

Politik for medborgerskab

Politikken sætter fokus på, hvordan politikere og embedsmænd bedre giver plads og rum til at borgere kan involveres. Målet er at alle borgere – hvis de vil – kan få mere indflydelse på egne og fællesskabets livsforhold. Visioner og tværgående politikker som eksempelvis “Politik for medborgerskab”, “Sundhedspolitikken” og “Politik for bæredygtighed” danner dét fundament, som landdistriktspolitikken hviler på. 


Indsatser i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (2018 – 2021):

Helhedsplanerne er en samlet betegnelse for beskrivelse af de historiske, stedbundne og menneskelige ressourcer i et nærmere afgrænset område. Her er data fra SAVE-registreringer, Landskabsplaner, Landsby-afgrænsninger og Lokale Udviklings Planer. Disse forbinder kommuneplanerne og -politikkerne med borgernes egne ønsker og lokalområdets potentialer. 

Hvert landsbylaug har deres egen lokale udviklingsplan, og landsbylaugene sørger for, at deres lokale udviklingsplaner skaber ejerskab, social sammenhængskraft og styrker fællesskabet. 

 

Forvaltningen udarbejder helhedsplaner for hvert lokalområde i kommunen. 

Broagerland og Sydals har frivilligt besluttet at udarbejde fælles udviklingsplaner for områderne, “Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals; udlevelse i verdensklasse”, der fremhæver områdernes væsentlige vækst-potentialer, øger lokale kompetencer, samt målretter indsatsen for at skabe vækst og jobs i området.

 

Udvalgets handlinger i perioden 2018 – 2021: 

a. Støtte og facilitering ved ajourføring af lokale udviklingsplaner (LUP) og arbejde på at elementer af udviklingsplanerne   implementeres i kommuneplan, politikker og strategier.

b. Understøttelse og sparring ved gennemførelse af handlinger i de lokale- og fælles udviklingsplaner.

c. Forvaltningen følger op på arbejde med udarbejdelse af udviklingsplan version 2 i de enkelte landsbylaug.

Handlingerne udføres indenfor egne budgetrammer.

Sønderborg-modellen

Modellen viser, hvorledes landdistriktsområdet siden 2007 har været organiseret i landsbylaug, det frivillige Landsbyforum og det politiske §17 stk. 4 udvalg. Disse “spilleregler” er opstillet for at øge dialogen, forbedre samarbejdet samt “løfte på tværs” og skabe udvikling i landdistrikterne.

Lokale UdviklingsPlaner

Hver landsbylaug har udarbejdet en lokal udviklingsplan, der sætter retning for landsbyens udvikling. Planen viser: Hvor vil vi hen? Hvordan kommer vi derhen? Hvem gør hvad, hvornår, hvordan? Landsbylaugene sørger for, at deres lokale udviklingsplan skaber ejerskab, social sammenhængskraft og styrker fællesskabet. Planerne fremgår i beskrivelsen af hver landsby – klik ind på en landsby, og læs mere:

126
┬®_KTJ_Gendarmstien_0010

Udlevelse i verdensklasse - fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals

De ti landsbylaug på Broagerland og Sydals er på eget initiativ gået sammen om visionen om at udvikle området, der spænder fra stilleturisme til action og naturoplevelser. Formålet er at fremhæve områdernes vækstpotentialer, opøve lokale kompetencer samt målrette indsatsen for at skabe vækst og job. Projektet er støttet af Erhvervsministeriets ”Landdistrikts-pulje” og ”Puljen til forprojekter” hos Udvalget for Landdistrik-ter, Natur og Fødevarer i Sønderborg Kommune. 

Landskabsanalyse

Sønderborg Kommune har udarbejdet en landskabsanalyse, hvor vi har samlet viden ind om vores landskaber i kommunen.

Vi vil gerne skabe nogle rammer for landskabet, der beskytter de værdier, vi bliver enige om at værne om, og som giver flere muligheder for at benytte landskabet til udvikling inden for især turisme og bosætning.

Kegnæs fyr_0074-Pano
dk_profilfoto1_map

Kommuneplan 2019 - 2031

Her finder du Kommuneplan, der blev vedtaget af byrådet den 18. december 2019. Denne indeholder byrådets mål, retningslinjer og rammer for udviklingen i Sønderborg Kommune. 
Under “Emner og Redegørelser” ses strategien for Landdistrikterne.

Sådan etablerer du et landsbylaug

I Sønderborg Kommune har 37 landsbyer egne landsbylaug / lokalråd / landsbyråd eller lignende paraply-organiseringer på landsbyplan. 

 

Vil du vide mere om, hvorledes du etablerer et landsbylaug i Sønderborg?

369698964_663228805774599_2231755829496318749_n