Lad ilden brænde – Folkemødet Bornholm 2024

Danmark er et land med et enormt stærkt civilsamfund, der har en veludviklet forenings- og frivillighedskultur – især i landsbyer og landdistrikter. En ånd, der trækker tråde ind mange af samfundets og livets facetter.

Det er vores oplevelse, at frivillighedskulturen er truet af bureaukrati, regler og lovgivning, som risikerer at true sammenhængskraften i samfundet og de frivillige initiativer. Derfor må vores stemmer lyde højt og tydelig, når borgere og samfund skal levere input til politikerne vedrørende de lokale udfordringerne, så politikerne bedre kan forstå og handle derefter.

Landsbyernes og lokalsamfundenes stemmer arbejder for større indflydelse på at øge nærdemokratiet og dermed understøtte fællesskabet. Det handler især om at skabe en bevægelse i retning af en udvikling, der sikrer fremtiden i landsbyerne, hvor flere tager del i, får indflydelse på og tager ansvar for fællesskabet. De forhold, der forhindrer “ilden i at brænde”, må reduceres eller helt væk.

 

DEBATTEN foregik:

LØRDAG, den 15. juni kl. 9.00 – 9.45 på Skonnerten Johanne,
H5 Vandkantsscenen

 

 

DELTAGERNE var:

  • Karen Lumholt, journalist, moderator
  • Kris Jensen Skriver, Næstformand i Folketingets udvalg Landdistrikter og Øer
  • Mads Wolff, Formand, Bornholmske Borgerforeningers Samvirke
  • Peder Damgaard, LAG Sønderborg Aabenraa, rep. Aabenraa
  • Tom Hartvig Nielsen, LAG Sønderborg Aabenraa, rep. Sønderborg
  • Connie M. Skovbjerg, LAG- og Landdistriktskoordinator, Sønderborg

 

KORT INTRO:

 

INTRO (fuld længde) fra workshop i Sønderborg som oplæg i Aabenraa:

 

 

DEBATTEN:

 

Skrivebordsbeslutninger presser provinsens eksistensgrundlag.

Hvordan stopper vi bureaukrati og regler fra at kvæle frivillighedskulturen i vores landdistrikter?

 

Når det frivillige foreningsliv dør i de danske landdistrikter, er konsekvenserne store og alvorlige – lokalt, regionalt og nationalt. For i de små landsbysamfund er der ikke grundlag for private og offentlige alternativer som fitnesscentre, teatre, biblioteker osv. Det frivillige, lokale foreningsliv løfter vigtige samfundsopgaver inden for miljø, grøn omstilling, fysisk udfoldelse og motion samt mental trivsel og sundhed i form af bl.a. sport- og idrætstilbud, lokale forsynings-løsninger, naturpleje, sociale aktiviteter og samvær m.m. I de danske landdistrikter og landsbysamfund er forenings-livet kort sagt den lim, der får samfundet til at hænge sammen. De frivillige foreninger er lig med liv og nær-demokrati, og uden dem smuldrer grundlaget for bosætning og udvikling.

 

Men frivillighedskulturen i provinsen er under voldsomt pres – fra skrivebordsbeslutninger i storbyen langt fra lands-byernes virkelighed, fra et unuanceret mediebillede, der gør det svært for landdistrikternes stemme at blive hørt, og fra et tungt og skævt bureaukrati, der kræver ressourcer, der ikke er i landsbyerne og som kan kvæle enhver ildsjæl i ansøgninger og afrapportering.

 

Tiden er inde til en frivillighedsreform, der sætter de lokale kræfter fri med selvbestemmelse og egen forvaltning. Men hvordan når vi derhen, og hvordan kan vi sikre det lokale foreningsliv som ramme og forudsætning for et Danmark i bedre balance?

 

Debat fra Vandkantsscenen, lørdag den 15/6 kl. 9 – 9.45: Lad ilden brænde.

 

DETTE KVÆLER DEN LOKALE FORENINGS- og FRIVILLIGHEDSKULTUR
iflg. landsbyrepræsentanter fra Aabenraa og Sønderborg:

 

1. At søge midler til og gennemføre de projekter og initiativer, der udvikler liv, aktivitet og engagement i vores landsbyer, kræver kompetencer og ressourcer, vi ikke har.

 

2. Fundraising og projektledelse har udviklet sig til professionelle fagdiscipliner, der kræver lønnede eksperter og juridisk viden – men alligevel forventes det, at vi som frivillige lokale ildsjæle kan løfte opgaven.

 

3. Regler, lovgivning og dokumentationskrav afspejler skrivebordsbeslutninger truffet langt fra landsbysamfundenes dagligdag og virkelighed.

 

4. Myndighedsbehandling af ansøgninger og tilladelser til f.eks. byggeri og naturprojekter trækker tiden ud og dræner fremdriften i projekterne – i mellemtiden falder de frivillige fra og projekterne til jorden.

 

5. Også den økonomiske byrde bliver sværere og sværere at løfte, fordi vi (1) skal facilitere og finansiere ansøgningsprocesser og ekspertbistand for at kunne imødekomme bureaukratiet, og fordi vi (2) skal betale samme bankgebyrer som en professionel virksomhed for f.eks. kontoadgang og udskiftning af bestyrelsesmedlemmer iht. GDPR-lovgivningen, ligesom vi skal aflægge regnskab og formandsberetning til bankerne. Konsekvensen er, at imens mange foreninger går til grunde i den stigende kompleksitet, må andre slås sammen i større foreninger. Dette underminerer nærhedsprincippet og koster engagement og frivillige medlemmer. Det opleves som uretfærdigt og kontraproduktiv, når en frivillig forening tvinges til at ændre struktur, målsætning og indhold pga. bankgebyrer og bureaukrati.

 

DETTE KAN SÆTTE FORENINGS- OG FRIVILLIGHEDSKULTUREN FRI: 

6. Der er behov for en national frivillighedsreform, der skal formindske og eliminere de barrierer, der dræber lokale, frivillige foreninger i de danske landdistrikter.

 

7. Forenklede ansøgnings- og dokumentationskrav bør stå helt centralt i en frivillighedsreform. Dette gælder både for fondsdanmark og offentlige puljer. Det skal undersøges og kortlægges, hvordan ansøgnings- og rapporteringsbyrden kan flyttes fra de frivillige kræfter til professionelle i f.eks. offentlige- og/eller fondsfinansierede frivillighedssekretariater.

 

8. Den nationale frivillighedsreform skal sikre rammerne om en udvikling fra one-size-fits-all-regelsæt og myndighedskrav til mulighed for lokale, fleksible, kontekst-afhængige løsninger.

 

9. Samarbejdet mellem kommune og lokale foreninger kan med fordel forankres i kommunale §17 stk. 4-udvalg. Udvalgene skal sikre tæt samarbejde med kommunerne som myndighed og sammen udvikle smidig fast-track organisering, der sikrer hurtigere sagsbehandling og frugtbart samarbejde i forbindelse med de lokale foreningers projekter, initiativer og arrangementer.

 

10. Der bør være differentierede dokumentationskrav og mindre kontrol af små foreningers Nemkonto med færre krav til foreninger med lav omsætning som f.eks. en minimumsomsætning, før hvidvaskreglerne træder i kraft.

 

OPTAGELSE AF DEBATTEN:

 

BILLEDER FRA DEBATTEN:

Kris Skriver Jensen og Tom Hartvig Nielsen i dialog med Karen Lumholt

 

 

 

 

 

 

Mads Wulff og Peder Damgaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connie M. Skovbjerg.

 

 

 

 

 

 

 

Hele panelet i dialog.

 

 

 

 

 

 

HVEM ER VI ..

LAG Sønderborg-Aabenraa vil støtte udvikling af erhvervslivet, job, aktiviteter, kultur og naturoplevelser i landdistrikterne med fokus på bæredygtighed med henblik på at øge bosætningen i landdistrikterne.

 

Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg kommune og sparringspartner med det til enhver tid gældende udvalg, som er ansvarlig for landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune.

 

Netværkspartner er Det fælles udviklingsråd for lokalsamfund i Aabenraa Kommune, der fungerer, som en paraplyorganisation for de mange lokalråd og borgerforeninger. Det er landdistrikternes talerør til kommunens politikere og refererer til Vækstudvalget for Land og By.

 

 

OG HVAD KAN VI SAMMEN ..

 

PRÆSENTATION af FÆLLESPROJEKT