Landdistriktsministeren åbnede d. 6 marts 2024 op for ansøgninger til Landdistriktspuljen

Har du en idé til at styrke livet og udviklingen i din landsby eller lokalsamfund? Nu er det tid til at søge støtte til dit projekt! Deadline: 17. april.

I denne runde kan der i Landdistriktspuljen under ministeriet for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde (Plan- og Landdistriktstyrelsen) søges midler til følgende projekttyper:

 

  • Borgerdrevne dagligvarebutikker
  • Projekter på de små øer
  • Projekter i landdistrikter med land- og vindmøller og solcelleparker
  • Forsøgsprojekter
  • Forskningsprojekter
  • Projekter rettet mod frivillige aktører i landdistrikterne

 

Ansøgningsfristen er den 17. april, så skynd dig at læse mere, og søg om støtte til netop dit lokale projekt: HER

 

Landdistriktspuljen støtter i 2024 fem typer projekter: forsøgsprojekter, forskningsprojekter, projekter på de små øer, projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker samt projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker.

 

Det fremgår af anmærkningerne til Finanslovens § 22.71.03.10, at puljens formål er at støtte projekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, projekter der har betydning for sikring af levevilkårene i de små øsamfund, og projekter som belyser landdistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

 

Det fremgår af anmærkningerne til Finanslovens § 22.71.03.10, at bevillingen er forhøjet med 9,6 mio. kr. årligt i 2023-2024 mhp. at kompensere de lokalsamfund, som har mange vindmøller i nærområdet, jf. Klimaaftalen.

 

Det fremgår af anmærkninger til Finanslovens §22.71.03.10, at bevillingen er forhøjet med 10,3 mio. kr. årligt i 2023-2024 (2023-pl) til Landdistriktspuljen til projekter, der har til formål at kompensere lokalsamfund, som har mange vindmøller og solcelleanlæg i nærområdet, som er et initiativ under redskabskataloget til understøttelse af vedvarende energi (VE) på land, jf. delaftale om mere grøn strøm 2022 i Klimaaftalen.

 

Det fremgår af anmærkninger til finansloves § 22.71.03.30, at der ydes tilskud til drift af sekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer i henhold til § 4 i lov om støtte til de små øsamfund, jf LBK nr. 787 af 21. juni 2007.​

 

Det fremgår af anmærkningerne til Finanslovens § 22.71.03.40, at der i 2022-2024 er afsat 6,0 mio. kr. årligt til medfinansiering af etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker.

 

Hvem kan søge?

​Både foreninger, private, virksomheder, selvejende og offentlige institutioner samt kommuner og regioner kan opnå støtte fra puljen.

Støtte til projekter på de små øer er forbeholdt projekter, der iværksættes på én eller flere af øerne: Aarø, Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Baagø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø og Venø.

 

Økonomi

​I finansloven for 2024 er der på konto § 22.71.03 afsat i alt 56,7 mio. kr. til den samlede Landdistriktspulje, hvoraf hovedparten fordeles til projekter via åbne ansøgningsrunder og en mindre del tildeles fire landdistriktsaktører på baggrund af resultatkontrakter med Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

 

Hvordan vurderes ansøgninger?

​Vurderingskriterierne afhænger af projekttypen. Kriterierne er beskrevet i vejledningerne for de enkelte projekttyper. Vejledningerne er tilgængelige på hjemmesiden www.livogland.dk og kan blive opdateret i forbindelse med nye ansøgningsrunder. Hvis en ansøgningsrunde er knyttet til særligt prioriterede temaer, vil temaerne fremgå af vejledningerne.