Landsbyernes Borgerdrevne Udviklingsplaner

Den 1. november 2007 har Sønderborg Kommune i samarbejde med landsbylaugene søgt om tilskud til forsøgsprojekter ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Projektet hedder Landsbyernes borgerdrevne udviklingsplaner.
Der søges om 272.000 kr.

Baggrund for projektet
Landsbypolitik

Landsbyerne og landsbymiljøerne er de 8 udvalgte temaer, som byrådet i forbindelse med Sønderborg området kommuneplan 2005-2017, valgte at gøre en særlig indsats for.
Projektet skal derfor bidrage til at opfylde kommuneplanens vision om at gøre ” Landsbyerne til attraktive bomiljøer med gode og trykke rammer samt engagerede beboere”.

Det er et mål, at nærdemokratiet bliver styrket og at der skal udarbejdes en model for borgerinddragelse i planlægningsarbejdet. Byrådet har i 2006 på et visionsseminar besluttet, at alle landsbylaug skal have en udviklingsplan.
I området er der i 2007 dannet 21 landsbylaug, som har dannet en paraplyorganisation Sønderborg Landsbyforum.
Kommunen har nedsat et § 17. stk. 4 udvalg, hvis eneste ansvarsområde er landdistrikter. Udvalget er sammensat af 4 politikere, 7 personer fra landsbylaugene (udpeget af Landsbyforum) 3 personer fra erhvervslivet (landbrug, turisme, erhverv).

Beskrivelse af projektet
Gennem projektet bliver udviklet metoder og standarder, som de pt. 21 landsbylaug skal anvende i udviklingen af egne udviklingsplaner.

Udviklingsplanerne vil indeholde to niveauer:
Niveau 1. Lokale strategier og handleplaner, som borgerne selv kan gennemføre. Dette skal sikre lokal forankring og engagement.
Niveau 2. Planer for det åbne land, infrastruktur og offentlige service i det enkelte landsbylaugs område. Dette niveau bliver et nyt mødested for dialog mellem kommunen og landsbylauget. En dialog, der skal føre til, at alle landsbyområder i Sønderborg får en politisk godkendt udviklingsplan.

Vidensdeling mellem de enkelte Laug, LAG´en, kommunen og andre interessenter, vil i projektet ske over en fælles landsbyportal, som pt. er under opbygning.

Sønderborg Kommune
Kultur & Fritid