Vedtægter

Vedtægter for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Sønderborg Kommune

 

 

Udvalgets formål og opgaver

§1

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer skal:

 • Koordinere arbejdet med udviklingsplanerne
 • Være dialogpartner til alle stående udvalg og landsbylaug
 • Sikre samarbejde på tværs i landdistrikterne
 • Rådgive omkring organiseringen af landdistriktsområdet, herunder oprettelse af landsbyråd og landsbylaug
 • Være sparringspartner til landsbylaugene og sire vidensdeling mellem disse
 • Fordele midler til landdistrikterne efter politisk godkendte retningslinjer
 • Arbejde for en enkel sagsgang og sagsbehandling i forhold til udvikling af landdistrikterne
 • Bidrage til at landdistrikterne bliver landskendte som attraktive bosætningssteder
 • Udvikle naturprojekter, herunder blandt andet Kær Vestermark, Naturpark Nordals, Oksbøl og Birkepøl
 • Implementere Fødevarestrategi
 • Naturskoler – udvikling og fremtidsvisioner

 

 

Sammensætning og antal medlemmer

§2

Antal medlemmer:

Udvalget består af 12 medlemmer

 

Sammensætning:
7 medlemmer fra landsbylaugene, samt 5 medlemmer udpeget af Byrådet.

 

Suppleanter:
Der vælges 7 personlige suppleanter til medlemmer fra landsbylaugene. Suppleanterne kan deltage i møderne, når de ordinære medlemmer har forfald.

 

Funktionsperiode for medlemmerne:
Medlemmerne er valgt og udpeget i byrådets funktionsperiode.

 

Valg af frivillige medlemmer:

 

Valgbar er borgere, som er bosat i lokalområdet.

 

De stedlige landsbylaug i hver af de 7 gamle kommuner opstiller 1 medlem og 1 suppleant til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Der henstilles til, at der blandt de udpegede medlemmer er personer med særlig viden og interesse inden for natur og fødevarer. Hvis der ikke i opstillingen opnås enighed indkalder forvaltningen til et valgmøde.

 

De 7 medlemmer fra landsbylaugene i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer indgår aftaler om, hvem der er kontaktperson til de laug, der ikke er repræsenteret i landsbyforum.

 

 

Formand og næstformand

§3

Byrådet udpeger formand og næstformand blandt de 5 medlemmer udpeget af Byrådet.

Første møde afholdes i februar.

 

 

Møder og beslutningsdygtighed

§4

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer planlægger 4 årlige møder.

Udvalget følger Byrådets forretningsorden i forhold  til dagsorden og protokolførelse.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede på mødet, dog således:

 • At mindst 3 af medlemmerne udpeget af Byrådet er til stede
 • At mindst 4 af medlemmerne fra landsbylaugene er til stede

 

De 5 medlemmer udpeget af Byrådet afholder månedlige statusmøder.

 

Udvalget kan nedsætte relevante arbejdsgrupper inden for de forskellige temaer i udvalgets formål og opgaver. Arbejdsgrupperne kan suppleres med personer, med for opgaven særlig viden, interesse eller sagkundskab, uden for udvalgets medlemskreds.

 

 

Sekretariat

§5

Forvaltningen er sekretariat for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer.

 

 • Sekretariatet yder service og sparring til udvalget
 • Sikrer at relevante udvalg og forvaltninger samt landsbylaug bliver inddraget i udviklingen af landdistrikterne og i arbejdet med at frembringe udviklingsplaner
 • Yder støtte til til projektstyring for udvalget
 • Yder støtte til videns- og erfaringsdeling efter aftale med udvalget
 • Bidrager med hjælp til kommunikation til udvalget
 
 

Vedtægtsændring og opløsning

§6

Vedtægten skal godkendes af Byrådet.

 

Byrådet træffer beslutning om udvalget skal ophæves.

 

Godkendt af byrådet den 31-01-2018

 

 

 

Erik Lauritzen
Borgmester

 

Vedtægter