Kriterier for uddeling af midler fra puljen til borgerinitiativer

Kriterier

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene støtter op om en tidlig indsats overfor konkrete problemstillinger og projektforslag fra landsbylaugene. For at opnå støtte fra puljen skal følgende kriterier opfyldes i perioden 2019 – 2021:


1. Landsbylaugene er projektholder på projekter, der modtager støtte fra puljen. Der kan også være tale om en ad hoc-gruppe under Landsbylauget, en selvstændig projekt-driftsenhed stiftet af Landsbylauget eller lignende forpligtende projekt-partnerskab.

2. Projekter skal indgå i den lokale udviklingsplan

3. Projekterne skal have minimum 40 procent egenfinansiering i form af frivillig arbejdskraft afregnet med 100 kr./time eller kontakt egenbetaling. Frivillige timer afregnes med max. 20 % til projektledelse og projektplanlægning, mens de resterende timer udføres som normal praktisk arbejde og træder i stedet for arbejdskraft, der kan købes. (Kilde: Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud)

4. Projekterne skal målrettes mindst 2 af følgende udviklingstemaer:

    a. Unge og uddannelse

    b. Turisme

    c. Styrket erhvervsindsats

    d. Øget social sammenhængskraft

    e. Øget bosætning

    f. Natur

   g. Fødevarer

5. Der ydes ikke støtte til drift. 

6. Der yders ikke støtte til afholdelse af arrangementer eller events, men gerne konceptudvikling.Kriterier for Landsbyforum

 Projekterne går på tværs af flere landsbylaug

 Projekterne har som primære formål at skabe udvikling i landbylaugene

 Projekterne kan ikke være anlæg, da disse skal forankres i landsbylaugene

 Projekterne skal målrettes mindst 2 af udviklingstemaerne under pkt. 4 ved kriterier for

landsbylaugene


Ansøgning og frister:

Landsbylaugene kan sende skriftlige ansøgninger til ”Pulje til borgerinitiativer fra

Landsbylaugene” en måned forud for hvert møde i Udvalget for Landdistrikter, Natur og

Fødevarer, hvor hele udvalget er samlet, dvs. 4 gange pr. år.


Ansøgningerne skal indeholde:

1. Projektbeskrivelse

2. Budget

3. Redegørelse for medfinansiering


Udbetalingsprocedurer og formalia:

Ved tilsagn fra udvalgets udviklingspulje modtager ansøger en kvittering, der angiver

udbetalingsprocedurer og formalia. Udbetaling af tilsagnet kan først finde sted, når alle

tilladelser, godkendelser samt dokumentation for, at finansieringen af projektet er på plads, er

indsendt til Sekretariat for landdistrikter.


Projektet skal være igangsat indenfor 2 år, men opnår projektet ikke 100 % finansiering eller

tilladelser indenfor 2 år frafalder tilsagnet.


Senest 2 måneder efter afslutning af projektet, indsendes en rapport med regnskab og

evaluering.


Spørgsmål: Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator, mail: cskb@sonderborg.dk