Bæredygtige kollektive transportkoncepter i landdistrikterne

 

Resultater:

Baggrund:
Landdistriktsudvalget besluttede den 26. februar 2014 at arbejde med en ansøgning til en pulje i Trafikstyrelsen, da der var observeret trends i processen med landsbyernes lokale udviklings-planer, der kunne inspirere og indarbejdes i ansøgningen med dead-line februar 2015.

Tanken var at nytænke mulighederne indenfor kollektiv transport i landdistrikterne og udfordre de gængse juridiske, administrative og økonomiske måder at praktisere kollektiv kørsel samt samarbejde på tværs mellem politikere, forvaltning, foreninger og borgere, erhvervsliv, eksterne partnere og videninstitutioner. Indimellem vil dette bevæge projektet ind i ”gråzoner”, som der løbende må udvikles på. 

Projektet er interessant for hele kommunen, da det sigter mod at dække et behov for fleksibel kollektiv transport, som flere af borgerne ikke fik dækket inden.

Trafikstyrelsens pulje:
Som led i trafikaftalen ”Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik” af 12. juni 2012 er der etableret en pulje til at forbedre den kollektive trafik i yderområder, Pulje til yderområder. Trafikstyrelsen administrerer puljen med midler til projekter, som styrker den kollektive trafik i yderområderne inden for de nærmere fastsatte mål for puljen.

Puljemidlerne tildeles projekter med initiativer og innovative tiltag, der kan forbedre den kollektive trafik i yderområderne.

Trafikstyrelsens pulje støtter projektet med 49%, dvs. kr. 662.250.

Hvad er formålet?
Projektet er et analyse- og demonstrationsprojekt, der har til formål at udvikle bæredygtige transportkoncepter for øget fleksibilitet i den kollektive transport i landdistrikter i Sønderborg Kommune. Øget fleksibilitet i form af, at flere ture kan foretages vha. kollektiv transport, og at de nye løsninger som supplement til eksisterende transportformer og ruter, kan lede til en reduktion af husstande med to biler samt færre køreture med 1-2 passagerer (med lavere CO2 til følge).

Konceptet vil have stor overførbarhed til andre kommuner og landsbysamfund i landet og det er en del af projektets formål at sikre, at det sker.

Samtidig støtter projektet indsatsområderne ”samkørsel” og ”færre køretøjer” i ”Strategiske energiplan for Grøn Transport i Sønderborg”.

Hvordan?
Projektet har en høj grad af borgerinvolvering, der koordineres via en projektorganisation (se næste afsnit) bestående af en styregruppe, brugergruppe og følgegruppe.

Ud fra erfaringerne og sammenholdet i landsbyerne består første analyse af at identificerede transportbehov og udfordringer, at udvikle bæredygtige fleksible transportkoncepter til udrulning i andre landsbyer i kommunen. Læs analyse 1.1. her:

Herefter gennemføres en 8 måneders demonstration og test af dét koncept, som er udarbejdet på baggrund af borgerønsker og analysresultaterne. Dette sker fra 15. april til 15. december 2016.

Med bæredygtige koncepter menes løsninger, der er gennem-tænkte og testede mht. ejerskab (herunder forsikring og hæftelse), betalingsmodel/finansiering, praktisk setup og organsiering (herunder  driftsansvar), placering, samt sikring af bruger- og interessent inddragelse for løbende tilpasning.

Projektorganisation:
Styregruppe består af to repræsentanter fra tre deltagende landsbylaug/landsbyråd, som mødes i gennemsnit 1 gang hver anden måned med en tovholder fra forvaltningen (landdistriktskoordinatoren). Tovholderen faciliterer processen.

Derudover er nedsat en følgegruppe, der overvåger projektets fremskridt og resultater med henblik på senere implementering. Denne består af ProjectZero, Sydtrafik og Sønderborg Kommune ved Inge Olsen, direktør.

Brugergruppen sammensættes af brugerne fra møde til møde i forhold til opgaven.

Deltagere:
Tre case-landsbyer er udvalgt med forskelligartet geografi, demografi, foreningsliv m.v. men med fælles udfordringer i forhold til den kollektive trafik. Disse er Kværs/Tørsbøl/Snurom, Dynt-Skelde-Gammelgab og Lysabild Sogn.

Forskellige konfigurationer af landsbybusser, delebiler, samkørsel og evt. mindre tiltag, der letter adgangen til/understøtter den kollektive transport, sættes op i de tre landsbyer.

Alle tre landsbyområder har en landsbybus, dvs. en 9-personers bus. De to landsbyer har desuden en delebil, mens delebilen i Dynt-Skelde-Gammelgab er lånt ud til Student Foundation i Sønderborg. I testforløbet vil desuden blive arbejdet med andre former for samkørsel samt tiltag, der understøtter den kollektive transport.

Projektet består af følgende dele:
– “As if” og transportanalyse
– Konfiguration af demo setop
– Demonstration
– Post demo analyse
– Udvikling af koncept
– Udrulning, formidling
– Afrapportering og regnskab

Varighed af projektet?
Projektet løber fra 1.november 2015 til 30. april 2017. Heraf demonstration og testkørsel af tre landsbybusser og landsbybiler fra 15. april til 15. december 2016

Materialer:

Sønderborg Kommune projektbeskrivelse

Bæredygtige kollektive transportkoncepter i landdistrikter, analyse 1.1. (rapport og bilag)

Inspireration for projektet:

unge_i_landdistrikter_og_yderomr_der

CLF Report 54 SMART transport2

Strategisk idekatalog Grøn Transport

Spørgsskemaundersøgelse forud for analyse 1.1.:

Flyer, til indtastning online