Månedsarkiv: november 2007

Landsbyernes Borgerdrevne Udviklingsplaner

Den 1. november 2007 har Sønderborg Kommune i samarbejde med landsbylaugene søgt om tilskud til forsøgsprojekter ved Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Projektet hedder Landsbyernes borgerdrevne udviklingsplaner.
Der søges om 272.000 kr.

Baggrund for projektet
Landsbypolitik

Landsbyerne og landsbymiljøerne er de 8 udvalgte temaer, som byrådet i forbindelse med Sønderborg området kommuneplan 2005-2017, valgte at gøre en særlig indsats for.
Projektet skal derfor bidrage til at opfylde kommuneplanens vision om at gøre ” Landsbyerne til attraktive bomiljøer med gode og trykke rammer samt engagerede beboere”.

Det er et mål, at nærdemokratiet bliver styrket og at der skal udarbejdes en model for borgerinddragelse i planlægningsarbejdet. Byrådet har i 2006 på et visionsseminar besluttet, at alle landsbylaug skal have en udviklingsplan.
I området er der i 2007 dannet 21 landsbylaug, som har dannet en paraplyorganisation Sønderborg Landsbyforum.
Kommunen har nedsat et § 17. stk. 4 udvalg, hvis eneste ansvarsområde er landdistrikter. Udvalget er sammensat af 4 politikere, 7 personer fra landsbylaugene (udpeget af Landsbyforum) 3 personer fra erhvervslivet (landbrug, turisme, erhverv).

Beskrivelse af projektet
Gennem projektet bliver udviklet metoder og standarder, som de pt. 21 landsbylaug skal anvende i udviklingen af egne udviklingsplaner.

Udviklingsplanerne vil indeholde to niveauer:
Niveau 1. Lokale strategier og handleplaner, som borgerne selv kan gennemføre. Dette skal sikre lokal forankring og engagement.
Niveau 2. Planer for det åbne land, infrastruktur og offentlige service i det enkelte landsbylaugs område. Dette niveau bliver et nyt mødested for dialog mellem kommunen og landsbylauget. En dialog, der skal føre til, at alle landsbyområder i Sønderborg får en politisk godkendt udviklingsplan.

Vidensdeling mellem de enkelte Laug, LAG´en, kommunen og andre interessenter, vil i projektet ske over en fælles landsbyportal, som pt. er under opbygning.

Sønderborg Kommune
Kultur & Fritid

Referat af møde i Landdistriktsudvalget d. 26-11-07

DAGSORDEN

Referat af møde i Landdistriktsudvalget
mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 – 22.00.

Rådhustorvet 5, 2. sal – indgang gennem gården.

Tilstede: Inger Plaugborg, Andreas Andreasen, Joan Mortensen, Ole Nissen, Kenni Nielsen, John Solkær Petersen, Inger Bierbaum, Henrik Høeg Fangel, Arland Nissen, Ulf Nørulf

Afbud fra: Lorenz Petersen, Marianne Thygsen, Jens Clausen Good, Charlotte Riis Engelbrecht

1. ” Landskab for alle”.
Planafdelingen arbejder i øjeblikket på et tema til kommuneplanen der hedder ” Det åbne land for alle”. Planafdelingen vil på mødet give en status på arbejdet.

Gitte Mathisen og Sille Markussen fra planafdelingen fortalte om arbejdet med strategien ” landskab for alle”. Strategien er en midtvejsrevision af kommuneplanen. Strategien forventes vedtaget i februar 2008. Der bliver ikke foretaget en egentlig høring af strategien, men der bliver muligheder for at komme med input til strategien inden de vedtages endeligt.
Landdistriktsudvalget ønskede at blive inddraget i udformningen af den nye kommuneplan – et arbejde som igangsættes når strategien er vedtaget. Målet er at der forligger en vedtaget kommuneplan inden udgangen af 2009. Gitte Mathisen ønskede at inddrage de ressourcer som græsrødderne repræsentere dels i forbindelse med den nye kommuneplan
Udvalget vil afholde et møde med planafdelingen når strategien foreligger.

2. Regnskab 2007
Poul Valdemar Nielsen ønsker udvalgets bemyndigelse til, at fagcenteret på udvalgets vegne kan søge uforbrugte puljemidler overført til 2008 – såfremt der bliver mulighed herfor.

Poul Valdemar bemyndiges til at søge uforbrugte midler overført til 2008.

3. Status på Infoland
Poul Valdemar Nielsen vil give en status på Infoland og ligge op til erfarings- udveksling.

Kun få laug mangler at tilmelde sig Infoland. Udvalget vil i det nye år opfordre disse til at udgive hjemmeside under Infoland.

Webredaktørerne opfordres til at vurdere hvilke arrangementer, der har andres interesse evt. om nogle skal videresendes til Jyske.

4. Bordet Rundt

Andreas Andresen opfordrede til at tænke diversiteten ind i arbejdet bl.a at det er vigtigt at engene bliver afgræsset.

5. Eventuelt

Arland Nissen udtræder af udvalget og erstattes med Agnes Nielsen

6. Næste møde onsdag den 16.01. 2008 kl. 19.00-22.00

Sønderborg fik et frivillighedsråd

Sønderborg Kommune har fået et frivillighedsråd. Det skete ved et valg tirsdag på rådhuset, hvor 57 frivillige fra 35 forskellige foreninger og organisationer deltog.
Rådet konstituerede sig straks efter med Kurt Nielsen, Lænken Sydals, som formand, mens Robert Jensen fra Dalsmark Plejecenters Vennekreds blev næstformand. Sekretær for rådet uden stemmeret er daglig leder af Frivilligcenter Sønderborg, Andrea Bäumer. Rådets øvrige medlemmer er Dominique Christensen, Lokalforeningen af Ligeværd, Karen Marie Jensen, Natteravnene Nordals, Hans Grundt, Sozialdienst Nordschleswig, Steen Asmussen, OK-Klubben Sønderborg, Agnes Nielsen, Støtterne, Niels Holm, ApoAf, og Grete Jakobsen, Motionsvenner Nordals.

Suppleanter til rådet blev Arne Holm, ApoAf, Rasmus Petersen, ÆldreSagen Augustenborg-Sydals, Børge Eriksen, ASF Dansk Folkehjælp Nordals, og Ingrid Gildhoff, Bierne Værestedet Kik Ind.

Kommunens repræsentant i rådet, også uden stemmeret, er frivillighedskonsulent Anna Elisabeth Aagaard.

Sundhedsudvalgets formand Helge Larsen bød velkommen til valgmødet og fortalte om rådets opgaver i forhold til kommunens frivillighedspolitik. De bliver bl.a. at udvide kendskabet til frivilligt socialt arbejde, fremme initiativer på området, fungere som høringsorgan, være med til at formulere kriterier for tildeling af de såkaldte paragraf 18-midler samt arrangere frivillighedsdag, temadage og konferencer i samarbejde med kommunen.