Projektbeskrivelse

I projektbeskrivelsen kan man læse følgende om Bæredygtige Landsbyer:

Baggrund:
De globale klimaforandringer udgør en af de mest markante miljøudfordringer i nyere tid. Det er nød-vendigt at få stabiliseret atmosfærens indhold af CO2 for at begrænse konsekvenserne, som klima-forandringerne ellers vil få globalt.

EU har prioriteret denne opgave meget højt og har forpligtet medlemslandene til at reducere CO2-udslippet med 20 % i 2020 i forhold til niveauet i 1990.

Sønderborg Kommune har en vision om at blive Europas første CO2-neutrale område i 2029 – ProjectZero. Dette inkluderer også de 25 % af befolkningen, der bor i landdistrikterne. I Kommu-neplanen 2009-2021 står, at det skal være fordel-agtigt at vælge miljøvenlige og energieffektive løsninger i landdistrikterne.

En central faktor for at nå målet, er aktiv inddragelse af borgerne i energiomstillingen. Borgerne, det offentlige, erhvervslivet samt de professionelle aktører som videnscentre, uddannelses- og forsk-ningsinstitutioner, fagorganisationer m.fl. skal indgå stærke og forpligtende samarbejder.

Begrebet ”bæredygtighed udvikling” defineres her som en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. * (Brundtland Rapporten, 1987).

I Sønderborg er rammen for landsbyudvikling, at vi skelner mellem, hvad landsbyen selv kan løse, og hvor der er behov for løsning i en større sammenhæng. f.eks. kommunen, energifor-syningsselskab, transport-selskab m.fl. Samme ramme ønsker vi at bruge i dette projekt.

Projektet vil omfatte 2 landsbyer, hvor der skabes løsninger, så energi-produktion og -forbrug baseret på vedvarende energikilder, bidrager positiv til forbedringer af klimaet, herunder reduktion af CO2.

Midlet er facilitering af de lokale til energi-omstillinger og holdningsændringer, for at nå målet om et lavere energiforbrug, større bæredygtighed og forbedret økonomi. Dette sikrer gode levevilkår og skaber arbejdspladser.

Landsbylauget i de deltagende lokalsamfund, er den formelle samarbejdspartner og omdrejnings-punktet.

Vision:
Projektets vision er, at landsbylaugene i fællesskab identificerer og vælger løsninger, der reducerer den samlede CO2-udledning i Sønderborg Kommune med 25 % i 2015 og minimer effekterne af klimaforandringerne gennem klimatilpasning og energi-omstilling med henblik på CO2-neutralitet i år 2029 og bæredygtig udvikling i landsbyerne.

De overordnede mål er, at landsbylauget gennem arbejdet med at nå delmålene i de enkelte del-projekter: 
• danner nye sociale netværk
• skaber nye servicefaciliteter blandt andet med brug af IKT
• renoverer den eksisterende bygningsmasse
• opnår ny læring i forhold til bæredygtighed
• synliggør fordelene ved bosætning i landdistrikterne

Strategi:
Der etableres 2 bæredygtige landsbyer, der via fælles bæredygtige løsninger på energiområdet reducerer CO2-udslip, nedbringer varmeregnin-gerne og dermed gør boligerne mere attraktive, skaber merværdi og arbejdspladser. Handlingerne som bliver implementeret i de udvalgte landsbyer, skal tilvejebringe dokumenterede effekter af projektet. Projektet skal herudover skabe en begrebsafklaring i forhold til at definere, hvad der kan benævnes som en bæredygtig landsby.
For at nå visionen, skal der sættes ind på flere områder samtidig i hver deltagende landsby. De opdeles således:

• Transport af personer: ”Fra 2 til 1 bil” ved implementering af fælles off. og privat trans-port

• Omlægning af arealer fra i dag uudnyttede i og ved landsbyen til energi-producerende: ”Sammen producerer vi energien”

• Energirenoveringer og -forbrug i boliger på landet – ZeroBolig med fokus på fælles løsninger: ”Sammen nedsætter vi boliger-nes energiforbrug”

• Udnyttelse af eksisterende lokale fødevare, tilberedning og opbevaring: ”Sammen pro-ducerer vi maden”

• Videndeling: ”Sammen gør vi det lettere at få service på landet”

• Definition på en Bæredygtig Landsby samt fællesprojektet: ”Energinetværk med dialog og synlighed – et tværkommunalt projekt mellem Esbjerg, Svendborg og Sønderborg kommuner”

På tværs af ovennævnte temaer samarbejdes med AOF SYD, der udbyder relevante kurser, der understøtter omstillingen via læring i hverdagen. Derudover vil der blive afholdt midtvejs- og afsluttende debatskabende arrangement for alle landslaug i Sønderborg samt indbudte gæster fra Esbjerg og Svendborg.

Hver deltagende lokalsamfund vil få mulighed for at få tilknyttet et fundraisings-sekretariat, der kan støtte op ved ansøgninger om tilladelser eller midler samt være bindeled mellem borger og kommunen.

For enkelte tema er opsat mål og handlinger. Projektet er i finansieringsfasen (hvor økonomien skal falde helt på plads) med en projektperiode på 2 år.

Landdistriktsudvalget glæder sig til forløbet, hvor “vinderne” skal være borgerne i landdistrikterne, miljøet og næste generation. Projektet er udvalgets bidrag til visionen om CO2-neutralitet i år 2029 i Sønderborg Kommune.

 

Supplerende baggrundsmaterialer kan læses her:

1. Transport:

TestEnElbil: Delrapporten pr. 1/3 2012 dokumenterer, at 40 testpiloter (18 fra landdistrikterne) i løbet af 9 mdr. har kørt 86000 km i Sønderborg Kommune i elbiler. Fobruget er 15 MVh energi. I forhold til den samme kørsel i tilsvarende traditionel bil er sparet 6,5 tons CO2.

Energi og transport: afgangsprojekt fra Masterstuderende Marina, Flensborg

Studierapport fra Dynt-Skelde-Gammelgab, januar 2012

Data omkring “Syd-Nord gående streng”

Samkørsel / Pendler-net

Dele-bil-ordning

2. Sammen producerer vi energien

Skovdyrkerne Syd: Energiproduktion

Bilag om skovarealer i Sønderborg v. Aalborg Universitet, Esbjerg

3. Sammen nedsætter vi boligernes energiforbrug

Uddrag af samlet evalueringsrapport fra ZERObolig

Læs mere på www.ZERObolig.dk

4. Sammen producerer vi maden

Peter Dragsholm: “hvordan man uden brug af strøm lagrer fødevarer”

Eksempler på fælleskøkkener fra Svanholm Gods

Søren Ryge: “Fælleshaver”

Projektbeskrivelsen: “Trøffelskov i Dynt-Skelde-Gammelgab”

Græsningslaug, eksempel: Ko-klapper-lauget

Kompetanceudvikling omkring fødevarenetværk: Zynergi fra Sønderjysk Landboforening


5. Sammen gør vi det lettere at få service på landet

Kommuneplan i Sønderborg

Mødesteder i lokalsamfundene af Pia G, Iful

By-, bolig- og landdistriktsministeriets henrigserklæring