Case 3: Iværksætterkøkken i Kværs

Indledning - billede

Landsbyrådet for Kværs-Tørsbøl og Snurom (K-T-S) ønskede at tiltrække virksomheder og tilflyttere til området ved at etablere et iværk-sætterkøkken, hvor 2-4 fødevareiværksættere kan leje sig ind og udvikle og forbedre et givent fødevareprodukt. Fødevareiværksættere skal kunne afprøve, teste og udvikle deres produkter med henblik på at afklare, hvorvidt fødevareproduktet kunne professionaliseres og etableres som selvstændig fødevarevirksomhed. Forhåbningen var, at føde-varevirksomheder efter lejeperioden ville etablere sig i lokalområdet og derved skabe virksomheder, tilflytning, vækst og opmærksomhed for området. Iværksætterkøkkenet skulle etableres i en tilbygning til Kværs Idrætsefterskole, der havde behov for flere undervisningslokaler og et nyt skolekøkken på grund af et stødt stigende elevtal. I disse lokaler skulle der være mulighed for at afholde kurser, netværksmøder, fællesspisning, undervisning etc.

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med tre repræsentanter fra K-T-S landsbylaug, to repræsentanter fra Kværs idrætsefterskole, en professionel fundraiser, samt en repræsentant fra Sønderborg Kommune (projektleder i TOUR-BO Interreg-projektet). Arbejdsgruppen var drivkraften og ansvarlig for etableringen af tilbygningen, hvorefter tilbygningen skulle overdrages til en endnu ikke etableret erhvervsdrivende fond. Tanken var, at fonden skulle udleje tilbygningen til Kværs idrætsefterskole, som skulle administrere den daglige drift af undervisningslokalerne, skolekøkkenet og iværksætterkøkkenet. Ved start af pilotprojektet “Landsbyfællesskaber” var der ingen planer, vedtægter eller nærmere formalia på plads, angående etableringen af den erhvervsdrivende fond, der skulle eje tilbygningen. Det er eneste der var fastlagt var, at der skulle etableres et ejer/lejer forhold, hvor Kværs idrætsefterskole var lejeren.

 

Forventningen var, at projektet ville  koster i omegn af syv millioner og arbejdsgruppen havde ansat en professionel fundraiser til at stå for at skaffe finansiering. Projektet havde i 2019 fået tilsagn på 160.000 kr. fra Sønderborg Kommune til projektering og fundraising.

 

Som afslutning på projekt: “Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører” har vi valgt at lade Syddansk Universitet i Sønderborg (SDU) ved Jane Pedersen, evalueret på forløbet i november/december 2023 ud fra deltagernes rolle som aktører i et større lokalt udviklingsprojekt, der kan løfte større økonomiske projekter eller tungere samfundsmæssige opgaver. Evalueringen fokuser på  nøglepersoner fra styregruppens deltagelse i og erfaringer fra projektforløbet. Læs hele evalueringen HER

 

De bedste råd fra deltagerne i styregruppen til andre, der ønsker at arbejde med et udviklingsprojekt af dén størrelse er:

 

• Det er vigtigt med en stærk, lokalkendt frontfigur med gennemslagskraft, der ikke lader sig slå ud.

• Hold projektet på et jordnært niveau og vær tro mod egne tanker og ideer.

• Gennemtænk ideer, men husk at ideer også kan tænkes ihjel – nogle gange er der brug for handling og initiativ!

• Husk et komplekst projekt tager lang tid, så fortvivl ikke.

• I kan ikke være alt for alle, men meget for mange. Sæt rammerne og inviter dem indenfor, der har lyst, gejst og ressourcer til at arbejde med.

• Vær tydelig og transparent i jeres dialog med lokalsamfundet.

 
forløb - billede

Idéen opstår og en kommunal medarbejder tilknyttes:

Landsbyrådet i Kværs-Tørsbøl-Snurom søgte i september 2018 om støtte til projektering af et fødevaregodkendt-køkken, hvor iværksættere havde mulighed for at leje sig ind i 3-9 måneder, mens de udviklede/afpudsede en ny fødevare, fandt den bedst-egnede emballage, lavede markedsføring af produktet og udviklede en forretningsplan. Tanken var, at når iværksætteren var klar med produktet ville hun/han være godt klædt på til at skalere produktionen og investere i egen produktionsvirksomhed. For at gøre drøm til virkelighed var det nødvendig med startkapital til projektering og efterfølgende fundraising. Puljen til Borgerinitiativer støttede projektforslaget med 60.000 kr. 

Sekretariat for landdistrikter deltog samtidig i projektet som sparringspartner og “dør-åbner” til erhvervsfremme- og det kommunale system. 

Spørgeskemaundersøgelse blandt potentielle madaktører:

Forud for en forretnings- og potentiale analyse blev sendt spørgeskemaer ud til potentielle madaktører, for at høre om deres interesse i etablering af et iværksætterkøkken i Kværs. Tilbagemeldingerne var positive, så styregruppen gik videre.

Forretnings- og potentiale analyse samt interesse tilkendegivelser:

På baggrund af ovennævnte undersøgelser blev der udarbejdet en forretnings- og potentiale analyse udarbejdet til offentliggørelse i august 2021. Denne blev vedhæftet de kommende ansøgninger til eksterne puljer.

Mulige lokationer undersøges og der indledes et samarbejde med Kværs Friskole:

Styregruppen fortsatte med undersøgelse af mulige fysiske placeringer og samarbejdspartnere.

Skitseforslag og kontakt til fundraisor:

Et arkitektfirma havde et projektforslag for iværksætterkøkkenet kar den 10. marts 2019 – finansieret af midlerne fra Puljen til Borgerinitiativer.

Fondsansøgninger. Afslag: 

Forvaltningen og Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter havde udarbejdet en støtteerklæring til projektet. Desværre var der negative tilbagemeldinger fra de ansøgte nationale puljer. 

Projekt på pause:

Styregruppen besluttede at sætte projektet på pause.