Case 4: Cykelfærge over Flensborg Fjord

Indledning - billede

Projektets mål var etableringen af et driftsselskab for sejlads over Flensborg Fjord med en cykelfærge. Partner i projektet var Brunsnæs/Iller/Busholm landsbylaug (BIB). déen om en færgeforbindelse mellem Tyskland og Danmark havde eksisteret i flere årtier og dukkede atter op ved et landsbylaug møde i 2016. Der blev etableret et udvalg med repræsentanter fra bl.a. landsbylauget og politikere fra begge sider af grænsen, der skulle arbejde videre med ideén. Fremdriften i udvalget var beskedent. En del deltog primært pga. deres funktion og skulle sideløbende også varetage andre opgaver.

En gruppe borgere besluttede sig derfor til i 2017 at etablere en arbejdsgruppe, hvor deltagerne havde en særlig interesse i projektet og lokalområdet hhv. havde kompetencer indenfor f.eks. økonomi og forretningsplaner. Arbejdsgruppen refererede til Landsbylauget (BIB).

En lokal dansk politiker havde i flere år arbejdet med at harmonisere danske og tyske søfartsregler. Dette viste sig at være et vigtigt stykke forarbejde.

 

Målsætningen med at etablere en cykelfærge var at skabe og tilføre merværdi på begge sider af Flensborg Fjord til gavn for indbyggere, bosætning, iværksætteri, erhvervsliv og videreudvikling af den satsning på Natur og aktiv turisme som Sønderborg Kommune havde sat i gang via ”Masterplanen for Handel og Turisme.”

  

Som afslutning på projekt: “Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører” har vi valgt at lade Syddansk Universitet i Sønderborg (SDU) ved Jane Pedersen, evalueret på forløbet i november/december 2023 ud fra deltagernes rolle som aktører i et større lokalt udviklingsprojekt, der kan løfte større økonomiske projekter eller tungere samfundsmæssige opgaver. Evalueringen fokuser på tre nøglepersoners deltagelse i og erfaringer fra projektforløbet. Læs hele evalueringen HER.

 

De bedste råd fra deltagerne i styregruppen til andre, der ønsker at arbejde med et udviklingsprojekt af dén størrelse er:

 

• Lav et godt forarbejde. Få ideen og projektet forankret i lokalbefolkningen og det politiske system.

• Vær ikke bange for at bede om hjælp. Der er ufattelig mange ressourcer I jeres netværk, hos naboer og lokalsamfundet, som I kan trække på.

• Tro og god vilje kan flytte bjerge, men husk at inddrage fagfolk og specialister, når det er nødvendigt og giver god mening. I behøver ikke kunne alt eller vide alt.

• Grib de chancer I får tilspillet. Vejen er målet, juster løbende projektet.

• Vær diplomatisk, smæk ikke med døren. Samarbejde skaber nye veje.

• Brug midlerne med omtanke – at købe aktiver og materiel er muligvis ikke den bedste mulighed. Hold øje med at omkostningerne ikke løber løbsk.

 
forløb - billede

Idé tages op med landsbylaug – etablering af udvalg og arbejdsgruppe:

I forbindelse med tilblivelsen af den første lokale udviklingsplan i BIB Landsbylaugs, kom der idéer frem på et stort borgmøder (maj 2014) om genoplivning af færgesejlads over Flensborg Fjord. Med denne handling i udviklingsplanen, nedsatte lauget en arbejdsgruppe til det videre forløb.

Udarbejdelse og præsentation af forretningsplan samt triatlon-arrangement for indsamling af støttemidler:

Arbejdsgruppen fik fra politisk hold et signal om, at det var nødvendigt, at der blev udarbejdet en forretningsplan med baggrundmaterialer  på dansk og tysk (Businessplan und Hintergrund) og med eksterne støttemidler fra Landdistriktspuljen og Sønderborg Kommune, Puljen til Forprojekter, blev der i samarbejde med Turismus Agentur Flensburger Förde (TAFF) udarbejdet en forretningsplan i 2017. 

 

Samtidig med at arbejdet med forretningsplanen skred planmæssigt fremad, udgav hele Broagerland og Sydals en fælles udviklingsstrategi med bl.a. fokus på “stilleturisme” og “aktive vand-turister”,  hvor også cykelfærgeprojektet var beskrevet.

 

Lokalområdet blev tiltagende skeptisk, og flere mente, at projektet aldrig ville blive til noget eller i bedste fald kun være en engangsforseelse.
Landsbylauget blev også nervøs for projektet. Det blev besluttet at finde midler til et års færgedrift, hvorefter lauget, hvis de ville, kunne trække sig fra projektet. Der blev afholdt to triatlons til støtte i 2017 og 2018, hvor der blev indsamlet midler til færgesejladsen i både 2019 og 2020.

Enighed med tysk kommune. Køb opgives og færge lejes:

Arbejdsgruppen gjorde sig store anstrengelser for at sikre opbakning hos lokalsamfund, myndigheder og kommuner på begge sider af grænsen. Forretningsplanen blev f.eks. præsenteret på et møde med deltagelse af fem nordtyske kommuner. Trods dette, mødte projektet indledningsvis modstand hos en central by i Tyskland. Efter en konstruktiv dialog med kommunen og borgerrepræsentanter blev opbakningen dog genetableret.

 

Oprindeligt var det planen at købe et fartøj, og der blev også fundet en mulig færge. Færgen kunne dog ikke anløbe Brunsnæs pga. for lav vandstand. Købsplanerne blev skrinlagt i 2019, og gruppen overvejede nu om, det måske snarere var vejen frem at leje en færge. Arbejds-gruppen fik kontakt til en skipper i Mommark, der havde en færge til formålet, som kunne chartres. Det blev besluttet at leje færgen.

Corona og indenrigssejlads:

sommeren 2019 startede testsejlads. Skipper stod for sejladsen, frivillige for billetsalg og kundepleje, og arbejdsgruppen for markedsføringen. Det var en succes, som gav fornyede kræfter i forhold til at sejle igen i 2020 – men her ramte coronaen hele verden, og sejladsen blev gennemført indenfor de danske grænser.

Test sejladser støttet med Interreg-midler: 

 

Cykelfærgeprojektet indgik i to Interreg-projekter – Benefit4Regions og TOUR-BO på tværs af grænsen. Dette var en hjælp til bl.a. udarbejdelse af en strategi samt markedsføringsmaterialer. Interreg projekterne var med til at åbne døre til nye netværk og samarbejdspartnere.

I 2021 blev udgivet ekstra foldere på dansk og tysk med sejltider samt oplevelses på begge sider af grænsen via TOUR-BO midler. Det samme skete i 2022 (dansk og tysk foldere).

 

DK/TY strategi for sejladser. Cykelfærgens Venner etableres og overtager drift, ansvar og forpligtelser:

Parterne i TOUR-BO projektet (Kreis Schleswig-Flensburg, Sønderborg Kommune, Cykelfærgens Venner, TAFF, Langballigau Kommune samt flere netværkspartnere fra f.eks. Glücksburg, turismeorganisationer m.fl. udarbejdede en fælles strategi for færgesejladsen i 2022 – på dansk og tysk. Denne er udgangspunkt for årlige møder mellem parterne, hvor de evaluerer og udvider samarbejdet, så cykelfærgesejladsen kan optimeres.

  
I 2021 overgik ansvaret og forpligtelserne for cykelfærgen fra landsbylauget til en nystiftet forening, Cykelfærgens Venner.

Kommunalt støtte til markedsføring af pilotprojektet i 2 år:

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst i Sønderborg Kommune besluttede den 7. april 2022 at give 100.000 kr. i støtte for sejladsen. 

Skipperen driver sejladsen. Venneforeningen service og PR, mens Landsbylaguet er ude:

Sejladsen omfatter nu kommunerne i Flensborg-området, Sønderborg og Aabenraa i regi af Cykelfærgens Venner, der entrerer med Skipperen på Rødsand, som står for driften af færgen. 

Halvårsmøder med tyske partnere for optimering:

Som årlige handlinger i hht. strategien, mødes alle parter fra dansk og tysk side 1-2 gange pr. år for at evaluere på ruten og se, om der er steder, hvor der kan optimeres.

Status til politisk udvalg pga. støttemidler:

Sommersejladserne i 2022 og 2023 er evalueret i dette notat til orientering for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst i december 2023.

Pilotprojekt med studerende fra tysk universitet, der udvikler en “grøn motor” til færgen:

Cykelfærgens Venner deltager i et forskningsprojekt hos Hochschule Flensborg, hvor formålet er at udvikle en ”grøn” motor til Rødsand (cykelfærgen). Dette arbejde pågår.

Sejladser med to færger og udvidet program – jurisk løsning er fundet:

Med Skipper på Rødsand som driftsenhed og Cykelfærgens Venner som støtteforeningen, fortsætter sejladsen.

Fra 2024 sejles med to færger mellem Danmark og Tyskland og indtægter fra billetsalg, sponsorer og kommunale tilskud finansierer driften.