Puljen til borgerinitiativer

Projekter, der har fået støtte i 2020 - 2023:

 

Haver til maver

Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelses-udvalget vedtog i 2009 en strategi for, at sætte ekstra fokus på skoleelevernes sundhed og trivsel i kommunens folkeskoler gennem en handleplan, hvor maddannelse er én af indsatserne. Her blev oprettet et skolehaveprojekt kaldet “Haver til  maver” ved Gråsten Landbrugsskole ved Fiskbæk Naturskole, for at give den nødvendige kvalitet for elevernes læring. Projektet er oprettet med en tilknyttet naturvejleder-stilling, som i de første tre år indtil udgangen 209 blev finansieret af Friluftsrådet.  

Maddannelse for børn er også et vigtigt fokusområde i handleplanen for fødevarer, der arbejder for “Sønderborg kommune som et klimavenligt område”. 

 

Haver til Maver, har været en ubetinget succes, og har opfyldt alle kriterierne for besøgstal, undervisningsværdi og tjent som et godt eksempel for sundere maddannelse. Derfor fortsætter projektet i en 3-årig periode, hvor forprojektpuljen medfinansierer med 100.000 kr. i hver af årene 2020, 2021 og 2022.  

høns
Haver til maver
©Bettina Brinkmann/MAXPPP - Montreuil  le 09/08/2006 - ILLUSTRATION enfant et nourriture


****AUTORISATION OK****
Madpakketid

Projekter, der har fået støtte i 2019:

 

Fundraisor Klippekort

Der har vist sig et behov for professionel fundraisingbistand i forbindelse med landsbylaugenes og kommunens voksende ambitionsniveau for partnerskabsprojekter, der går på tværs af flere forvaltninger og landdistrikter. Det stiller krav om forskellige kompetencer, og få timers målrettet sparring på projektet omkring fundraising kan have en stor positiv effekt på den eksterne finansiering. 

 

Udvalget afsætter derfor 96.900 kr. fra forprojektpuljen til en klippe-kort-ordning (værdi 75.000 kr) samt grafisk bistand. Klippekortet, som forvaltningen administrerer, giver ret til 

en fondsscreening til projektet og udarbejdelse af en liste over fonde, der matcher projektet.

 

 

Grænseoverskridende turisme-udvikling:

Interreg-projektet ”TOUR-BO”, er et tre-årigt grænseoverskridende turismeprojekt, der ligger i direkte forlængelse af Benefit4Regions projektet, som blev afsluttet den 30. juni 2019. I B4R blev der sat fokus på bottum-up principperne og funktionelt samarbejde til at skabe udvikling i landdistrikterne i Interreg-området. 

 

Disse erfaringer bringes ind i TOUR-BO, der gennem samskabelse og konkrete handlinger, vil bidrage til en bæredygtig turismeudvikling. Her skal arbejdes med indsatser indenfor aktivturisme, f.eks. kulinarisk kulturarv (lokale fødevarer) og aktiv dannelsesturisme i kontekst af naturformidling og en mere attraktiv verdenskulturarv. 

 

Forprojektpuljen støtter med en kontant medfinansiering af TOUR-BO projektet med i alt 150.000 kr. i perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2022.

Sønderborg 21-04-2020_0012
Fundraisor-klippe-kort
20190926 Gruppenfoto
TOUR-BO Interreg projekt 2019 - 2021

Projekter, der har fået støtte i 2018:

 

Historisk Frugthave:
I forbindelse med etablering af et formidlingscenter på Kær Vestermark, har flere udtrykt ønske om at bevare de historiske frugthaver. Med forprojektet er første skridt taget til at indsamle eksisterende sønderjyske sorter, som bliver en del af naturformidlingen. 

Det søgte beløb på kr. 24.000 dækker udgifter til konsulentydelser ved undersøgelse af gamle træer på Damgade 90, indkøb og opbevaring af grundstammer samt projektbeskrivelse, der skal lægge til grund for fundraising.   

 

Formidling og øget synlighed:

På baggrund af en stigende efterspørgsel efter at høre om, hvordan samarbejdet mellem Landsbylaugene, Landsbyforum og Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer fungerer, er der behov for en ekstra indsats på formidlingen af ”Sønderborg-modellen”. 

Samtidig fungerer forprojektet som et internt kommunikationstiltag, der understøtter udvalgets beslutning om at arbejde med tidligere indsatser i kommunikation og sparring med landsbylaugenes bestyrelser i forhold til tidligere, for at trække på de lokale kompetencer, sikre mere åbenhed i beslutningsprocesserne og højne demokratiforståelsen.  Derfor har udvalget bevilliget 75.000 kr. fra forprojektpuljen. 

 

 

Afdækning af mulighederne for fysisk aktiviteter og bevægelse på Sydals:

Der er stillet forslag om et forprojekt, der ligger i forlængelse af projektet: ”Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals; udlevelse i verdensklasse”. På tre borgermøder på Sydals afholdt februar 2018 i Lysabild, Kegnæs og Tandslet, har borgerne udtrykt ønske om, at udvikle Sydals-Hallen til et multifunktionelt center for hele området, så både borgere og turister har mulighed for fysisk aktiviteter og bevægelse hele året uanset vejrlig. 

 

Der bevilliges 50.000 kr. til forprojektet, der har til formål at afdækker mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse på Sydals som løftestang til at transformere Sydals-Hallen om i henhold til borgerønskerne. Dette skal være med til at skabe et grundlag for bæredygtig drift, og medkatalysator for udviklingen på Sydals for borgere og besøgende samt øge den sociale sammenhængskraft.

 

 

Tilflytterfolder:

I efteråret 2017 bidrog alle landsbylaug med input til tilflytterfolderen, som Erhvervsservice udgav. Efterspørgslen har været overvældende, og der er behov for genoptryk. Landsbyforum har et ønske om, at kunne dække efterspørgslen efter danske, engelske og tyske tilflytterfoldere i velkomstpakkerne. 

 

De fleste landsbyer har udpeget velkomstambassadører, der sørger for at tage godt imod og praktisere ”Det gode værtskab”. Denne vil blive tættere knyttet til bosætningskoordinatoren, så tilbuddene til tilflyttere kan kommunikeres mere direkte ud. Ambassadør-netværket vil

medvirke til, at udvikle et wild-card koncept, hvor et antal tilflyttere til Sønderborg (i lejeboliger / studerende / udlændinge) kan få mulighed for at deltage i lokale fællesspisninger og opleve fællesskabet i landsbyerne, og måske blive fristet til bosætning i landdistrikterne på sigt. 

 

Der er tale om aktiviteter, der øger synligheden for landsbyerne i kommunen. 

Tilflytterfolderen vil blive en del af hands-out, når der er besøg udefra eller landsbyfolk deler viden ud i resten af landet eller udlandet.

couple_apples (1)
Historisk frugthave på Kær
PostNord Danmark Rundt 2020_0171
Øget synlighed
Pælesidning_Mommark_0700
Fysiske aktiviteter og bevægelse på Sydals
_DSC0212
Tilflytter / Landsbyfolder på dk/eng/ty

Projekter, der har fået støtte i 2017:

 

Videreudvikling af færgeguide-konceptet:

I sommeren 2016 var tre studiemedarbejdere ansat i forprojektet i en 6 ugers sommerperiode. Stillingsopslaget blev koordineret med ungekoordinatoren. Senere gennemgik de tre et kompetenceforløb i samarbejde med turismekonsulenten, og et sikkerhedskursus på færgen. Frivillige kræfter blev brugt af initiativtagerne til at hjælpe til. Erfaringerne fra for-projektet var positive set fra Danske Færger’s, de studerendes, initiativ-tagernes og kommunens side. 

Planen var, at forprojektet i 2017 skulle skaleret op til at omfatte både Alsfærgen og Langelandsfærgen. Dette skulle målrettes til et økonomisk bæredygtigt koncept fra sommeren 2018 om muligt. Dermed understøttes oplevelsesøkonomien omkring Østersøen og det Sydfynske Ø-hav til Flensborg Fjordmed en fremskudt turistinformation, der skulle skabe merværdi i oplevelsesøkonomien og lokale jobs. 

Resultaterne fra 2017 blev båret ind i “Benefit4Regions”-projektet med titlen: “Færgeguider rundt om Østersøen som byggesten for øget vækst i oplevelses-økonomien.”  I sommeren 2018 var en bachelorstuderende på Alsfærgen, for at lave brugerundersøgelser, samtidig med at to nyuddannede bachelorer lavede en undersøgelse om mulighederne på færgen mellem Gedser – Rostock.

 

 

Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals: Udlevelse i verdensklasse:

De fem landsbylaug på Sydals og de fem på Broagerland har modtaget 113.500 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til udvikling af en fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals. Det sker med udgangspunkt i de lokale udviklingsplaner, der fremhæver områdernes væsentlige vækstpotentialer. Derudover skal forprojektet øge de lokale kompetencer og målrette indsatsen for at skabe vækst og jobs i området.

 

Forprojektpuljen støtter ligeledes med 113.500 kr. 

 

Nedenstående bilag er udviklet i forprojektet tillige med drone-optagelser på Sydals:

 

Turismeudviklings i Købingsmark:

Forprojektpuljen støttede med 80.000 kr. til projektering af projektet ved Købingsmark strand. 

Guider_færger_Sønderborg_0042
Færgeguider på Alsfærgen
Fire blå spejdere er cyklet fra Trelleborg, Slagelse og er lige ankomme til Fynshav. Malde, Laurids, Simon og René Timm har undervejs overnattet på Fyn. Foto: Per Balslev
Cyklister ankommer med færgen i Fynshav
Kegnæs_0003
Udlevelser i verdensklasse - Sydals
Gendarmstien_0003_1
Stilleturister på Broagerland

Projekter, der har fået støtte i 2016:

 

Forretningsplan for en soldreven færge over Flensborg Fjord:

Formålet med forprojektet var at udarbejde en forretningsplan for cykelfærgen over Flensborg Fjord mellem Brunsnæs (dk) og Holnis (ty), der skulle sikre øget vækst og jobskabelse samt sammenhængskraft over den dansk tyske grænse mellem vandre- og cykelruter, kulturinstitutioner, og de fælles kultur og naturområde på begge sider af grænsen. Hermed blev den fysiske afstand mellem de to befolkningsgrupper betydelig kortere, og samarbejdet kan øges indenfor turisme, kultur, erhverv og bosætning. 

Erhvervsstyrelsens Landdistriktspuljen støttede med 100.000 kr. og forprojektpuljen støttede med samme beløb.

 

Æ sauna dæ – forprojekt:

Forprojektpuljen tildeles 38.400 kr. til “Æ Sauna dæ”, der rummer deleøkonomiske elementer indenfor turisme og jobskabelse. Formålet er at udvikle en bæredygtig forretningsmodel og projektbeskrivelse med fokus på udvikling af bl.a. mobile saunaer, fælleskøkken og mindre foodtruck. 

 

Målgruppen er “livsnydere” og elementer i foranalysen vil løfte udviklingsplanen for Nordals Landsbylaug PAK med hensyn til et fælles mødested med offentligt toilet og omklædningsfaciliteter på Købingsmark strand.

 

Rapporten indgik senere i analysematerialet inden etablering af omklædningsfaciliteter med toiletter på Købingsmark strand som et fælles projekt mellem Nordals Landsbylaug PAK, Nordals Vinterbadere og Sønderborg Kommune.

 

Færgeguider på Alsfærgen:

På baggrund af en henvendelse fra et lokalt landsbylaug og Landsbyforum, skulle der videreudvikles på en idé om, at unge studentermedhjælpere skulle være guider på Alsfærgen mellem Fynshav og Bøjden i sommerferien 2016 og igen i 2017. 

Formålet var at fremme det gode værtskab overfor besøgende og turister, der besøger Sydfyn og Sønderjylland og skabe vækst i oplevelsesøkonomien. Derudover ville det fastholde de studerende og give dem ejerskab til lokalområderne samt uddannelse af de udenlandske studerende til at forstå og kende de to kommuner og mulighederne. Endelig ville forprojektet give de unge guider lov at være rollemodel for andre unge, samtidig med, at serviceniveauet på Alsfærgen blev øget, og på sigt gav flere rejsende. 

 

I 2016 støttede forprojektpuljen med 73.000 kr. 

 

Barrierer og muligheder for etablering af en mobil event-trailer

Kan vi udnytte ressourcerne bedre og skabe ny deleøkonomisk model for en grejbank i form af en mobil event-trailer, der bygger på delekultur mellem det offentlige, erhvervslivet og foreningerne? 

Forprojektet skal afdække behov, muligheder og barrierer for deling af eksisterende udstyr, tilkøb og vedligehold samt foreslå en bæredygtig forretningsmodel af en mobil event-trailer.

 

Udstyret skal virke ekstra motiverende for udforskning af potentialerne i landdistrikterne  – dvs. de stedbundne, historiske og menneskelige ressourcer – og forretningsmodellen skal indeholde forslag til indkøb, drift og vedligeholdelse. Forprojektpuljen støtter med 35.000 kr. og resultatet var et projektforslag til “Grejbank for alle”.  Dette forslag er beskrevet i rapporten fra det tværkommunale projekt: “Deleby” – et studie omkring deleøkonomi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Forretningsplan for cykelfærge over Flensborg Fjord
IMG_0412
Her kommer cykelfærgen tli at anløbe i Langballigau, viser Irene.
Billede
Omklædningsfaciliteter for vinterbadere og lokale i Købingsmark
Guider_færger_Sønderborg_0049
Første års færgeguider
Rapporten fra projekt "Deleby"