Referat af møde i Landdistriktsudvalget d. 26-11-07

DAGSORDEN

Referat af møde i Landdistriktsudvalget
mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 – 22.00.

Rådhustorvet 5, 2. sal – indgang gennem gården.

Tilstede: Inger Plaugborg, Andreas Andreasen, Joan Mortensen, Ole Nissen, Kenni Nielsen, John Solkær Petersen, Inger Bierbaum, Henrik Høeg Fangel, Arland Nissen, Ulf Nørulf

Afbud fra: Lorenz Petersen, Marianne Thygsen, Jens Clausen Good, Charlotte Riis Engelbrecht

1. ” Landskab for alle”.
Planafdelingen arbejder i øjeblikket på et tema til kommuneplanen der hedder ” Det åbne land for alle”. Planafdelingen vil på mødet give en status på arbejdet.

Gitte Mathisen og Sille Markussen fra planafdelingen fortalte om arbejdet med strategien ” landskab for alle”. Strategien er en midtvejsrevision af kommuneplanen. Strategien forventes vedtaget i februar 2008. Der bliver ikke foretaget en egentlig høring af strategien, men der bliver muligheder for at komme med input til strategien inden de vedtages endeligt.
Landdistriktsudvalget ønskede at blive inddraget i udformningen af den nye kommuneplan – et arbejde som igangsættes når strategien er vedtaget. Målet er at der forligger en vedtaget kommuneplan inden udgangen af 2009. Gitte Mathisen ønskede at inddrage de ressourcer som græsrødderne repræsentere dels i forbindelse med den nye kommuneplan
Udvalget vil afholde et møde med planafdelingen når strategien foreligger.

2. Regnskab 2007
Poul Valdemar Nielsen ønsker udvalgets bemyndigelse til, at fagcenteret på udvalgets vegne kan søge uforbrugte puljemidler overført til 2008 – såfremt der bliver mulighed herfor.

Poul Valdemar bemyndiges til at søge uforbrugte midler overført til 2008.

3. Status på Infoland
Poul Valdemar Nielsen vil give en status på Infoland og ligge op til erfarings- udveksling.

Kun få laug mangler at tilmelde sig Infoland. Udvalget vil i det nye år opfordre disse til at udgive hjemmeside under Infoland.

Webredaktørerne opfordres til at vurdere hvilke arrangementer, der har andres interesse evt. om nogle skal videresendes til Jyske.

4. Bordet Rundt

Andreas Andresen opfordrede til at tænke diversiteten ind i arbejdet bl.a at det er vigtigt at engene bliver afgræsset.

5. Eventuelt

Arland Nissen udtræder af udvalget og erstattes med Agnes Nielsen

6. Næste møde onsdag den 16.01. 2008 kl. 19.00-22.00