Sønderborg-modellen

Modellen viser, hvorledes landdistrikterne i Sønderborg kommune har været organiseret siden 2007. 


Landsbylaug
 (venstre side af figuren)
Et landsbylaug er landsbyens talerør overfor omverdenen, og indadtil en samlende enhed for landsbyborgerne, foreningerne, erhvervslivet, institutioner og andre interessegrupper. Der er i dag 36 lokale landsbyorganiseringer, som vi i daglig tale kalder “landsbylaug”, skønt nogle i virkeligheden hedder bylaug, lokalråd, landsbyråd, borgerforening eller andet. 

Det primære er, at de repræsenterer alle borgerne i deres geografiske område f.eks. sogn eller eksempelvis en sammenslutning af tre små landsbyområder.

 

Hver farvet prik i modellen symboliserer et landsbylaug. Farven viser hvilket område, de repræsenterer – opdelt i de syv tidligere kommuner: Nordborg, Augustenborg, Sydals, Sønderborg, Broager, Sundeved og Gråsten.

Landsbyforum:
Ca. fire gange om året mødes alle formænd eller udpegede repræsentanter for landsbylaugene i det frivillige organ: Landsbyforum.

Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i Sønderborg Kommune.

Det vigtigste formål er at fremme dialogen og samarbejdet mellem landsbylaugene. Her deles idéer, erfaring, informationer, og der iværksættes fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen. Disse aktiviteter planlægges og gennemføres gerne i samarbejde med Kommunen, turist- og erhvervspartnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det fremmer sagen. 

Er der gennemgående temaer, udfordringer eller ønsker i Landsbyforum, kan disse bringes videre til politisk behandling i det politiske udvalg: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Sekretariat for landdistrikter bidrager med sekretærhjælpen i Landsbyforum.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og fødevarer:
Udvalget er et §17 stk. 4 udvalg, der består af fem byrådsmedlemmer og syv frivillige landsbyrepræsentanter, direktør og afdelingsleder  fra forvaltningen samt landdistriktskoordinatoren som sekretær.

De frivillige består af én valgt person fra hver af de syv gamle kommuner. Dette er i modellen illustreret med én person fra hver farve. Disse landsbyrepræsentanter er samtidig medlemmer af Landsbyforum og sikrer dermed sammenhængen mellem det frivillige og det politiske niveau.  

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer refererer direkte til Økonomiudvalget og har eget årligt driftsbudget samt rådighed over  puljer, der uddeles til landsbyprojekter.

Sekretariat for landdistrikter:
Sekretariatet udfører det praktiske arbejde mht. sparring med landsbylaugene, projektudvikling og støtte ved fundraising, tvær-kommunalt samarbejde, videndeling og projektledelse. Dermed bidrager sekretariatet til at udvalgets indsatsområder kan gennemføres.  

 

Her arbejder Anne Abild Poulsen, fødevarekoordinator, Carl Erik Maae, jobskaber i landdistrikterne, Åse Ditlefsen Ferrão, projektansat i TOUR-BO projektet (et grænseoverskridende projekt for bæredygtig turisme og fødevarer) samt Connie Mark Skovbjerg, landdistriktskoordinator.

Der er tæt samarbejde og samskabelse mellem Landsbylaugene, Landsbyforum, Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og forvaltningen.