3. runde i Puljen til borgerinitiativer

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer åbner for tredje runde i 2021 for  “Pulje til borgerinitiativer fra landsbylaugene” på i alt 1.000.000 kr. pr. år. Midlerne skal sikre, at landsbyerne fortsat kan opnå synlige resultater i forhold til kommunens visioner, udvalgets godkendte indsatsområder og landsbyernes lokale udviklingsplaner.

Dead-line for 3. runde er den 25. august 2021.

 

Formål:
Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene støtter op om en tidlig indsats overfor konkrete problemstillinger og projektforslag fra landsbylaugene.

Kriterier:

1.Landsbylaugene er projektholder på projekter, der modtager støtte fra puljen. Der kan også være tale om en ad hoc-gruppe under Landsbylauget, en selvstændig projekt-driftsenhed stiftet af Landsbylauget eller lignende forpligtende projekt-partnerskab.

2. Projekter skal indgå i den lokale udviklingsplan.

3. Projekterne skal have minimum 40 procent egenfinansiering i form af frivillig arbejdskraft afregnet med 100 kr./time eller kontakt egenbetaling. Frivillige timer afregnes med max. 20 % til projektledelse og projektplanlægning, mens de resterende timer udføres som normal praktisk arbejde og træder i stedet for arbejdskraft, der kan købes. (Kilde: Vejledning til projekter med LAG og FLAG tilskud).

4. Projekterne skal målrettes mindst 2 af følgende udviklingstemaer:

a. Unge og uddannelse

b. Turisme

c. Styrket erhvervsindsats

d. Øget social sammenhængskraft

e. Øget bosætning

f. Natur

g. Fødevarer

5. Der ydes ikke støtte til drift.

6. Der yders ikke støtte til afholdelse af arrangementer eller events, men gerne konceptudvikling.

Skabelon til ansøgningen:

 

Kriterier for Landsbyforum

  • Projekterne går på tværs af flere landsbylaug
  • Projekterne har som primære formål at skabe udvikling i landbylaugene
  • Projekterne kan ikke være anlæg, da disse skal forankres i landsbylaugene
  • Projekterne skal målrettes mindst 2 af udviklingstemaerne under pkt. 4 ved kriterier for landsbylaugene

 

Ansøgning og frister:

Landsbylaugene kan sende skriftlige ansøgninger til ”Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene” en måned forud for hvert møde i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, hvor hele udvalget er samlet, dvs. 4 gange pr. år.

 

Ansøgningerne skal indeholde:

1. Projektbeskrivelse

2. Budget

3. Redegørelse for medfinansiering

 

Udbetalingsprocedurer og formalia:

Ved tilsagn fra udvalgets udviklingspulje modtager ansøger en kvittering, der angiver udbetalingsprocedurer og formalia. Udbetaling af tilsagnet kan først finde sted, når alle tilladelser, godkendelser samt dokumentation for, at finansieringen af projektet er på plads, er indsendt til Sekretariat for landdistrikter.

Projektet skal være igangsat indenfor 2 år, men opnår projektet ikke 100 % finansiering eller tilladelser indenfor 2 år frafalder tilsagnet.

Senest 2 måneder efter afslutning af projektet, indsendes en rapport med regnskab og evaluering.

 

Spørgsmål: Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator, mobil: 28 89 80 21 eller cskb@sonderborg.dk