Case 2: Energiløsninger fra Sydals

Indledning - billede

De fire sønderjyske kommuner, Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, indgik i 2015 et samarbejde om at skabe et solidt grundlag for den fremtidig energistruktur i Sønderjylland, Strategisk Energiplanlægning Sønderjylland (SEP). Opgaven var at analysere og drøfte udford-ringerne på tværs, så der kunne træffes robuste beslutninger, når der i de kommende år lokalt skal investeres milliarder i nye produktions-

anlæg, infrastruktur og energibesparelser. Resultatet af samarbejdet i SEP Sønderjylland var bl.a. en rapport med en række pejlemærker og handlinger frem til 2023. 

 

Et af handlingerne i 2023 er etablering af pilotlandsbyer / demonstrationsområder uden for de kollektive forsyningsområder, der tester nogle af de mest oplagte fremtidige forsyningsmuligheder, f.eks. fælles indkøb og finansiering af individuelle varmepumper eller fælles varme-pumpeløsninger. På Sydals bød Lysabild og Skovby ind på opgaven med at blive pilotområder, der tester fremtidige grønne forsynings-muligheder i landdistrikterne. De ville samtidig undersøge om Kegnæs også var klar.  Timingen var perfekt, da Folketinget midt i oktober 2020 frigav en bygningspulje med nye tilskudsordninger til energibesparelser og energieffektivisering i helårsboliger.

 

Landsbylaugene ønskede i første omgang at finde en organisation for en fællesindkøbsforening, der kunne gøre det mere økonomisk attraktiv at energirenovere bygninger i et geografisk område gennem fællesløsninger. Formål var dermed at etablere en fællesindkøbs-forening til indkøb af individuelle varmepumper for 2-3 lokalsamfund på Sydals eller en fælles varmepumpeløsning for områder på Sydals uden kollektiv forsyning. Dét var deres deres bidrag til at accelerere konverteringen af varmepumper og udskiftning af gas- og oliefyr, for at nå målet om CO2-neutralitet i Sønderborg kommune i 2029.

 

Fra december 2020 pågik et arbejde med at undersøge rentabiliteten ved etablering af fællesanlæg i boligområder (max. 25 boliger pr. varmekilde) i Lysabild og Skovby. Dét var derfor være naturligt at se på stiftelsen af en juridisk enhed, der kunne drifte et fællesanlæg, hvis det viste sig at være økonomisk og miljømæssigt rentabelt. Landsbylaugenes udfordringer var, hvorledes det ville være muligt, at etablere en organisation, der løftede et større økonomisk projekt og en tung samfundsmæssig opgave. De frivillige landsbylaug og landsbyråd 

bevægede sig ud på et for dem ukendt område. Derfor indgik Landsbyrådet i dette projekt, idet Tina Lydiksen, Lysabild Landsbyråd udtalte: 

 ”Vi tror, at projektet: Landsby-fællesskaber som økonomiske entreprenører, bidrager til capacity building, hvor både borgere, foreninger, erhvervsliv, kommunen, ProjectZero, finansielle partnere og andre stakeholders øger evnerne til at nå egne mål på en bæredygtig måde gennem processen og handlingerne i projektet. Samtidig vil vi gerne rulle de bedste erfaringer ud til et større publikum i andre landsbyer i Sønderjylland og resten af landet.”

 

Som afslutning på projekt: “Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører” har vi valgt at lade Syddansk Universitet i Sønderborg (SDU) ved Jane Pedersen, evalueret på forløbet i november/december 2023 ud fra deltagernes synsvinkel. Læs hele evalueringen HER.

 

De bedste råd fra deltagerne i styregruppen til andre, der ønsker at arbejde med fælles varmeløsninger lokalt er:

• Det er vigtigt med en stærk, lokalkendt frontfigur med gennemslagskraft, der ikke lader sig slå ud.

• Hold projektet på et jordnært niveau og vær tro mod egne tanker og ideer.

• Gennemtænk idéer, men husk at idéer også kan tænkes ihjel – nogle gange er der brug for handling og initiativ!

• Husk et komplekst projekt tager lang tid, så fortvivl ikke.

• I kan ikke være alt for alle, men meget for mange. Sæt rammerne og inviter dem indenfor, der har lyst, gejst og ressourcer til at arbejde med.

• Vær tydelig og transparent i jeres dialog med lokalsamfundet.

forløb - billede

Forberedende screening og præsentation:

 

Ulrik Jørgensen, forsker og ekstern rådgiver, lavede screeninger for to geografisk afgrænsede områder i Lysabild og Skovby for at undersøge, om der var basis for at etablere lokale varmeløsninger. Argumentet for denne handling var, at staten havde udmeldt en målsætning om at få udskiftet individuelle olie-, gas og pillefyr til opvarmning som et led i klimapolitikken, da disse varmekilder bidrager meget til udledning af CO2. På daværende tidspunkt gav statens bygningspulje tilskud til udskiftning af individuelle varmekilder, men en organisering af en fælles løsning ville være et godt alternativ til individuel udskiftning. En fælles varmeløsning kunne gøre finansieringen lettere tilgængelig, og det kunne styrke samarbejdet i landsbyerne og antageligvis øge værdien af husene. Resultatet af screeningen blev præsenteret på et borgermøde på Skovby Kro den 15. juni 2021. Læs mere her.

 

Kort tid efter udkom hæftet: Håndbog for energifællesskaber af bl.a. Ulrik Jørgensen sammen med en arbejdsgruppe etableret under Energiforum Sydhavn, finansieret af Energistyrelsen i 2017 – 2019.

 

Efter borgermødet stod det klart, at screeningen havde rejst flere spørgsmål end svar – især omkring de økonomiske investeringer for den enkelte boligejer. Dog var der fuld forståelse for, at energioptimeringer af klimaskærmen for den enkelte bolig havde en positiv indflydelse på anlæggets størrelse og kapacitet i sidste ende. Derfor blev det besluttet sideløbende at informere borgerne om mulighederne for støtte-ordninger for energioptimeringer. 

 

En organisering af en juridisk enhed, der kunne stå for planlægning og etablering af en lokal nærvarmeløsning var alt for tidlig at tage stilling til, og der blev udtrykt frygt for, at opgaven var for stor for et enkelt lokalsamfund at løfte. I stedet blev besluttet at rette henvendelse til kommunens varmeselskaber for at sondere muligheden for samarbejde.

Info om energi-optimering af boligen for senere optimering på kapaciteten for en lokalvarmeløsning: 

Sønderborg Kommune, ProjectZero og Energistyrelsen afholdt  derfor et informationsmøde den 2. februar 2022 med titlen: Kom godt fra start i din nye bolig, hvor fokus var på gode råd til energirenoveringer. Som noget nyt blev arrangementet holdt digitalt med simultantolkning fra dansk til engelsk og tysk pga. et stort antal tilflyttere fra andre lande til området. 

 

Arrangementet blev gentaget fysisk for ca. 100 personer på Sønderborg Bibliotek den 13. september 2022. Læs invitationen her 

Møde med forsyningsselskaber og intro til erhvervsfremme-systemet:

Projektlederen tog kontakt til Sønderborg Varme og Sønderborg Forsyning for sammen med den eksterne rådgiver at sondere terrænet for et muligt fremadrettet samarbejde. Forsyningsselskaberne spurgte: Hvad er kommunens holdning til fællesvarmeløsninger udenfor kollektiv varme (område 4)?

 

Som en del af intro til erhvervsprojekter blev repræsentanter for alle 5 cases inviteret til inspirationstur til Torum ifbm. en konference omkring “Grønne Fællesskaber som udviklingsstrategi“. På side 32 indgår erfaringerne fra Dynt-Skelde-Gammelgab, som samtidig er med i case 5: Broagerland 3.0. Her blev de introduceret til forskellige erhvervsprojekter, som fællesskabet har etableret i Torup.

 

Den 18. november 2021 var alle cases desuden inviteret til fælles intro til erhvervsfremme-systemet hos Sønderborg Iværksætterservice. Her blev de introduceret for mulighederne for sparring, fundraising m.m. når/hvis foreningsaktiviteterne overgår til erhvervsvirksomhed.

Politiske drøftelser i kommunale udvalg og møder med projektudvikler:

For at afklare kommunens rolle blev økonomiudvalget præsenteret for problemstillingen den 17. august 2022 i dagsordenspunktet:  Godkendelse af principbeslutning for energifællesskaber i landdistrikterne. Beslutningen var, at kommunen aktivt understøtter arbejdet med at etablere et selskab, der skal udrulle lokalvarmeløsninger i landdistrikterne i områder uden for kollektiv varme (område 4). Kommunen ville indgå i dialog med Project Zero om organisering af arbejdet.
 

Bekymringer i Lysabild og møde med projektudvikler:

I efteråret 2022 blev alle landsbylaug i kommunen inviteret til fællesmøder, hvor de hver især præsenterede status på deres lokale udviklingsplaner. Her deltog alle cases i dette projekt “Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører”, og følgende kommentarer fra Lysabild fik afgørende betydning for det videre forløb:

 

Muligheder og udfordringer i Avnbøl-Ullerup ifbm. egen projektudvikling:

I Avnbøl-Ullerup havde landsbylauget nedsat en styregruppe, der på eget initiativ havde gjort et kæmpe arbejde for at undersøge borgernes interesse for at etablere en nærvarmeløsning. Styregruppen entrerede med en projektudvikler, der tilbød at stå for planlægning, etablering og gennemførelse af en lokal varmeløsning i området, hvis der var opbakning nok til, at løsningen kunne blive økonomisk rentabel. Alligevel udtalte en repræsentant fra styregruppen: 

Ovennævnte  to beskrivelse af landsbyfællesskabernes tanker omkring lokale initiativer til etablering af egne nærvarmeløsninger i de landsbyer, hvor der måtte være et potentiale, var en “vej belagt med store sten“. 

Borgermøder med præsentation af forslag fra projektudvikler: 

Lysabild og Skovby holdt borgermøder, hvor en projektudvikler præsentere sit forslag til en proces for etablering af en fælles nærvarmeløsning. I mellemtiden var projektet i Avnbøl-Ullerup stødt på forhindringer med hensyn til udbudsregler, så det blev i stedet lavet aftale med Sønderborg Varme om, at Avnbøl-Ullerup kunne tilkobling fjernvarmenettet, da de havde sørget for stor opbakning.

I Lysabild og Skovby var der ikke tilslutning til etablering af eget anlæg, så mødet med projektudvikleren bestyrkede arbejdsgruppen i, at de skulle arbejde videre for en fælles løsning med et selskab, der kunne stå for udrulning af varmeløsninger til alle potentielle landsbylaug.

Indsamling af interesse tilkendegivelser. Afbrydelse af samarbejdet med projektudvikler:

I Lysabild og Skovby var der ikke tilslutning til etablering af eget anlæg, så mødet med projektudvikleren bestyrkede arbejdsgruppen i, at de skulle arbejde videre for en fælles løsning med et selskab, der kunne stå for udrulning af varmeløsninger til alle potentielle landsbylaug.

Intensivering af samtaler med forsyningsselskaber:

Imens samtalerne med forsyningsselskaberne blev intensiveret, var ProjectZero blevet en del af projektet CoHeat (finansieret af EU via LIFE-programmet). Formålet var her at støtte kommunernes klimaarbejde med omstilling af varmeforsyningen for deres boligejere – samt sikre flere investeringer i energieffektiviseringer. COHEAT skal sikre investeringer for 237 mio. kr. hos boligejerne. 37.000 MWh energireduktioner og 6700 tons CO2 reduktion i projektperioden. 
 

Energirådgivningsfirmaet PlanEnergi foretog screenet af potentiale for ny fjernvarme, lokalevarme og varmepumper, uden for det eksisterende forsyningsområde (område 4). På Klimaportalen samles oplysninger om, hvilke landsbyer der er velegnede til nærvarmeløsninger 

 

Landsbytopmødet den 16. maj 2022 drøfter flere landsbylaug temaet: Fællesvarmeløsninger udenfor fjernvarmeområderne for at arbejde henimod en bred funderet indsats.

Fakta omkring “Energifællesskaber” blev præsenteret af Maja Clemmensen, EBO Consult ved et ERFA-møde arrangeret af KL og Landdistrik-ternes Fællesråd den 10. november 2022 i Sønderborg (forud for en direkte COP27-debat, se næste afsnit).

Dialogen blev udvidet på Landsbytopmødet den 22. maj 2023 til også at handle om VE-anlæg – med tanke på, hvorledes lokalsamfundet kan opnå værdi. Ulrik Jørgensen havde på det første møde på Skovby Kro præsenteret begrebet “Energifællesskaber” og derved knyttet VE-anlæg sammen med nærvarmeløsninger. Inspirationen til dialogen blev hentet i hæftet: 6 veje til lokalt udbytte af VE-anlæg.

COP27 deltagelse med ønsket om at udvide forsyningsloven til også at omfatte varmeforsyning. Landsbyerne bør ikke gå enegang mht. varmeforsyning:

 

Landsbyerne i Sønderborg fik chancen for at deltage (digitalt) på en debat ved COP27 i Egypten i november 2022. Landsbyforum arrangerede en workshop forud for den direkte TV-debat, for at stille skarp på temaerne ENERGI og MOBILITET med følgende intro:

 

At reducere CO2-udslippet er en enorm udfordring – formentlig den største vi mennesker nogensinde har stået over for. Den grønne omstilling kræver, at vi løfter i flok globalt, nationalt, regionalt og lokalt – og at vi gør det på tværs af by og land. I dag er der dog vidt forskellige muligheder og betingelser for at bidrage til den grønne omstilling alt efter, om du bor storbyen eller på landet. Lovgivning og løsninger formes i høj grad i hovedstæder og metropoler, imens landdistrikter ikke kan kobles på de kollektive løsninger og må finde egne, individuelle svar på de globale udfordringer.

 

Det er i klimaets, demokratiets og befolkningernes fælles interesse, at forskellen på by og land i den grønne omstilling nivelleres. Nordic rural voices er fælles stemme for lokale landsbylaug i Norden og har til formål at gøre lovgivere og myndigheder på alle niveauer opmærksomme på de helt konkrete udfordringer, landdistrikter står over for i den grønne omstilling.

 

Succesfuld grøn omstilling forudsætter, at landdistrikternes særlige udfordringer og vilkår i langt højere grad indtænkes i løsninger og lovgivning såvel nationalt som internationalt. Nordic rural voices’ must-considers er de handlinger og opmærksomhedspunkter, som er helt afgørende at indtænke fremadrettet i den grønne omstilling. De endelige must-considers formuleres på og i forlængelse af Den nordiske Pavillon under det internationale klimatopmøde COP27. 

 

Nedenstående budskaber til politikerne (must-considers) blev udarbejdet på workshoppen:

 

Must-considers vedr. Energi og Varme:

Budskabet fra Arendal i Norge vedr. temaet Energi og Varme:

Økonomiudvalget beslutter at oprette et selskab – en juridisk enhed, der udarbejder projektforslag og evt. står for etablering og drift af en lokalvarmeløsning:

På et møde i oktober 2023 godkendte Økonomiudvalget rammerne for etablering af et lokalvarmeselskab i Sønderborg Kommune. Til støtte for beslutning var vedhæftet et notat fra Horton (finansieret af SEP Sønderjylland): “Økonomisk bistand til udarbejdelse af varmeprojekt mv.

Her står bl.a.: