Kategoriarkiv: Indstatsområder

Puljen til forprojekter

Projekter, der har fået støtte i 2020 - 2023

Haver til Maver

Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelses-udvalget vedtog i 2009 en strategi for, at sætte ekstra fokus på skoleelevernes sundhed og trivsel i kommunens folkeskoler gennem en handleplan, hvor maddannelse er én af indsatserne. Her blev oprettet et skolehaveprojekt kaldet “Haver til  maver” ved Gråsten Landbrugsskole ved Fiskbæk Naturskole, for at give den nødvendige kvalitet for elevernes læring. Projektet er oprettet med en tilknyttet naturvejleder-stilling, som i de første tre år indtil udgangen 209 blev finansieret af Friluftsrådet.  

Maddannelse for børn er også et vigtigt fokusområde i handleplanen for fødevarer, der arbejder for “Sønderborg kommune som et klimavenligt område”. 

 

Haver til Maver, har været en ubetinget succes, og har opfyldt alle kriterierne for besøgstal, undervisningsværdi og tjent som et godt eksempel for sundere maddannelse. Derfor fortsætter projektet i en 3-årig periode, hvor forprojektpuljen medfinansierer med 100.000 kr. i hver af årene 2020, 2021 og 2022.  

høns
Haver til maver
IMG_0865
Maddannelse for børn

Projekter, der har fået støtte i 2019

Fundraisor klippekort-ordning:

Der har vist sig et behov for professionel fundraisingbistand i forbindelse med landsbylaugenes og kommunens voksende ambitionsniveau for partnerskabsprojekter, der går på tværs af flere forvaltninger og landdistrikter. Det stiller krav om forskellige kompetencer, og få timers målrettet sparring på projektet omkring fundraising kan have en stor positiv effekt på den eksterne finansiering. 

 

Udvalget afsætter derfor 96.900 kr. fra forprojektpuljen til en klippe-kort-ordning (værdi 75.000 kr) samt grafisk bistand. Klippekortet, som forvaltningen administrerer, giver ret til 

en fondsscreening til projektet og udarbejdelse af en liste over fonde, der matcher projektet.

 

Grænseoverskridende turisme-udvikling:

Interreg-projektet ”TOUR-BO”, er et tre-årigt grænseoverskridende turismeprojekt, der ligger i direkte forlængelse af Benefit4Regions projektet, som blev afsluttet den 30. juni 2019. I B4R blev der sat fokus på bottum-up principperne og funktionelt samarbejde til at skabe udvikling i landdistrikterne i Interreg-området. 

 

Disse erfaringer bringes ind i TOUR-BO, der gennem samskabelse og konkrete handlinger, vil bidrage til en bæredygtig turismeudvikling. Her skal arbejdes med indsatser indenfor aktivturisme, f.eks. kulinarisk kulturarv (lokale fødevarer) og aktiv dannelsesturisme i kontekst af naturformidling og en mere attraktiv verdenskulturarv. 

 

Forprojektpuljen støtter med en kontant medfinansiering af TOUR-BO projektet med i alt 150.000 kr. i perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2022.

Sønderborg 21-04-2020_0012
Fundraisor-klippe-kort
20190926 Gruppenfoto
TOUR-BO Interreg projekt 2019 - 2021

Projekter, der har fået støtte i 2018

Historisk Frugthave:
I forbindelse med etablering af et formidlingscenter på Kær Vestermark, har flere udtrykt ønske om at bevare de historiske frugthaver. Med forprojektet er første skridt taget til at indsamle eksisterende sønderjyske sorter, som bliver en del af naturformidlingen. 

Det søgte beløb på kr. 24.000 dækker udgifter til konsulentydelser ved undersøgelse af gamle træer på Damgade 90, indkøb og opbevaring af grundstammer samt projektbeskrivelse, der skal lægge til grund for fundraising.   

Formidling og øget synlighed:

På baggrund af en stigende efterspørgsel efter at høre om, hvordan samarbejdet mellem Landsbylaugene, Landsbyforum og Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer fungerer, er der behov for en ekstra indsats på formidlingen af ”Sønderborg-modellen”. 

Samtidig fungerer forprojektet som et internt kommunikationstiltag, der understøtter udvalgets beslutning om at arbejde med tidligere indsatser i kommunikation og sparring med landsbylaugenes bestyrelser i forhold til tidligere, for at trække på de lokale kompetencer, sikre mere åbenhed i beslutningsprocesserne og højne demokratiforståelsen.  Derfor har udvalget bevilliget 75.000 kr. fra forprojektpuljen. 

 

Afdækning af mulighederne for fysisk aktiviteter og bevægelse på Sydals:

Der er stillet forslag om et forprojekt, der ligger i forlængelse af projektet: ”Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals; udlevelse i verdensklasse”. På tre borgermøder på Sydals afholdt februar 2018 i Lysabild, Kegnæs og Tandslet, har borgerne udtrykt ønske om, at udvikle Sydals-Hallen til et multifunktionelt center for hele området, så både borgere og turister har mulighed for fysisk aktiviteter og bevægelse hele året uanset vejrlig. 

 

 

Der bevilliges 50.000 kr. til forprojektet, der har til formål at afdækker mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse på Sydals som løftestang til at transformere Sydals-Hallen om i henhold til borgerønskerne. Dette skal være med til at skabe et grundlag for bæredygtig drift, og medkatalysator for udviklingen på Sydals for borgere og besøgende samt øge den sociale sammenhængskraft.

 

Tilflytterfolder:

I efteråret 2017 bidrog alle landsbylaug med input til tilflytterfolderen, som Erhvervsservice udgav. Efterspørgslen har været overvældende, og der er behov for genoptryk. Landsbyforum har et ønske om, at kunne dække efterspørgslen efter danske, engelske og tyske tilflytterfoldere i velkomstpakkerne. 

 

De fleste landsbyer har udpeget velkomstambassadører, der sørger for at tage godt imod og praktisere ”Det gode værtskab”. Denne vil blive tættere knyttet til bosætningskoordinatoren, så tilbuddene til tilflyttere kan kommunikeres mere direkte ud. Ambassadør-netværket vil

medvirke til, at udvikle et wild-card koncept, hvor et antal tilflyttere til Sønderborg (i lejeboliger / studerende / udlændinge) kan få mulighed for at deltage i lokale fællesspisninger og opleve fællesskabet i landsbyerne, og måske blive fristet til bosætning i landdistrikterne på sigt. 

 

Der er tale om aktiviteter, der øger synligheden for landsbyerne i kommunen. 

Tilflytterfolderen vil blive en del af hands-out, når der er besøg udefra eller landsbyfolk deler viden ud i resten af landet eller udlandet.

couple_apples (1)
Historisk frugthave på Kær
PostNord Danmark Rundt 2020_0171
Øget synlighed
Pælesidning_Mommark_0700
Fysiske aktiviteter og bevægelse på Sydals
_DSC0212
Tilflytter / Landsbyfolder på dk/eng/ty

Projekter, der har fået støtte i 2017

Videreudvikling af færgeguide-konceptet:

I sommeren 2016 var tre studiemedarbejdere ansat i forprojektet i en 6 ugers sommerperiode. Stillingsopslaget blev koordineret med ungekoordinatoren. Senere gennemgik de tre et kompetenceforløb i samarbejde med turismekonsulenten, og et sikkerhedskursus på færgen. Frivillige kræfter blev brugt af initiativtagerne til at hjælpe til. Erfaringerne fra for-projektet var positive set fra Danske Færger’s, de studerendes, initiativ-tagernes og kommunens side. 

 

Planen var, at forprojektet i 2017 skulle skaleret op til at omfatte både Alsfærgen og Langelandsfærgen. Dette skulle målrettes til et økonomisk bæredygtigt koncept fra sommeren 2018 om muligt. Dermed understøttes oplevelsesøkonomien omkring Østersøen og det Sydfynske Ø-hav til Flensborg Fjordmed en fremskudt turistinformation, der skulle skabe merværdi i oplevelsesøkonomien og lokale jobs. 

 

Resultaterne fra 2017 blev båret ind i “Benefit4Regions”-projektet med titlen: “Færgeguider rundt om Østersøen som byggesten for øget vækst i oplevelses-økonomien.”  I sommeren 2018 var en bachelorstuderende på Alsfærgen, for at lave brugerundersøgelser, samtidig med at to nyuddannede bachelorer lavede en undersøgelse om mulighederne på færgen mellem Gedser – Rostock.

 

Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals: Udlevelse i verdensklasse:

De fem landsbylaug på Sydals og de fem på Broagerland har modtaget 113.500 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til udvikling af en fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals. Det sker med udgangspunkt i de lokale udviklingsplaner, der fremhæver områdernes væsentlige vækstpotentialer. Derudover skal forprojektet øge de lokale kompetencer og målrette indsatsen for at skabe vækst og jobs i området.

 

Forprojektpuljen støtter ligeledes med 113.500 kr. 

 

Nedenstående bilag er udviklet i forprojektet:

 

Turismeudviklings i Købingsmark:

Forprojektpuljen støttede med 80.000 kr. til projektering af projektet ved Købingsmark strand. 

Guider_færger_Sønderborg_0042
Færgeguider på Alsfærgen
Fire blå spejdere er cyklet fra Trelleborg, Slagelse og er lige ankomme til Fynshav. Malde, Laurids, Simon og René Timm har undervejs overnattet på Fyn. Foto: Per Balslev
Cyklister ankommer med færgen i Fynshav
Kegnæs_0003
Udlevelser i verdensklasse - Sydals
Gendarmstien_0003_1
Stilleturister på Broagerland

Projekter, der har fået støtte i 2016

Forretningsplan for en soldreven færge over Flensborg Fjord:

Formålet med forprojektet var at udarbejde en forretningsplan for cykelfærgen over Flensborg Fjord mellem Brunsnæs (dk) og Holnis (ty), der skulle sikre øget vækst og jobskabelse samt sammenhængskraft over den dansk tyske grænse mellem vandre- og cykelruter, kulturinstitutioner, og de fælles kultur og naturområde på begge sider af grænsen. Hermed blev den fysiske afstand mellem de to befolkningsgrupper betydelig kortere, og samarbejdet kan øges indenfor turisme, kultur, erhverv og bosætning. 


Erhvervsstyrelsens Landdistriktspuljen støttede med 100.000 kr. og forprojektpuljen støttede med samme beløb.

Æ sauna dæ – forprojekt:

Forprojektpuljen tildeles 38.400 kr. til “Æ Sauna dæ”, der rummer deleøkonomiske elementer indenfor turisme og jobskabelse. Formålet er at udvikle en bæredygtig forretningsmodel og projektbeskrivelse med fokus på udvikling af bl.a. mobile saunaer, fælleskøkken og mindre foodtruck. 

 

Målgruppen er “livsnydere” og elementer i foranalysen vil løfte udviklingsplanen for Nordals Landsbylaug PAK med hensyn til et fælles mødested med offentligt toilet og omklædningsfaciliteter på Købingsmark strand.

 

Rapporten indgik senere i analysematerialet inden etablering af omklædningsfaciliteter med toiletter på Købingsmark strand som et fælles projekt mellem Nordals Landsbylaug PAK, Nordals Vinterbadere og Sønderborg Kommune.

 

Færgeguider på Alsfærgen:

På baggrund af en henvendelse fra et lokalt landsbylaug og Landsbyforum, skulle der videreudvikles på en idé om, at unge studentermedhjælpere skulle være guider på Alsfærgen mellem Fynshav og Bøjden i sommerferien 2016 og igen i 2017. 

Formålet var at fremme det gode værtskab overfor besøgende og turister, der besøger Sydfyn og Sønderjylland og skabe vækst i oplevelsesøkonomien. Derudover ville det fastholde de studerende og give dem ejerskab til lokalområderne samt uddannelse af de udenlandske studerende til at forstå og kende de to kommuner og mulighederne. Endelig ville forprojektet give de unge guider lov at være rollemodel for andre unge, samtidig med, at serviceniveauet på Alsfærgen blev øget, og på sigt gav flere rejsende. 

 

I 2016 støttede forprojektpuljen med 73.000 kr. 

 

Barrierer og muligheder for etablering af en mobil event-trailer

Kan vi udnytte ressourcerne bedre og skabe ny deleøkonomisk model for en grejbank i form af en mobil event-trailer, der bygger på delekultur mellem det offentlige, erhvervslivet og foreningerne? 

Forprojektet skal afdække behov, muligheder og barrierer for deling af eksisterende udstyr, tilkøb og vedligehold samt foreslå en bæredygtig forretningsmodel af en mobil event-trailer.

 

Udstyret skal virke ekstra motiverende for udforskning af potentialerne i landdistrikterne  – dvs. de stedbundne, historiske og menneskelige ressourcer – og forretningsmodellen skal indeholde forslag til indkøb, drift og vedligeholdelse. Forprojektpuljen støtter med 35.000 kr. og resultatet var et projektforslag til “Grejbank for alle”.  Dette forslag er beskrevet i rapporten fra det tværkommunale projekt: “Deleby” – et studie omkring deleøkonomi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Forretningsplan for cykelfærge over Flensborg Fjord
IMG_0412
Her kommer cykelfærgen tli at anløbe i Langballigau, viser Irene.
Billede
Omklædningsfaciliteter for vinterbadere og lokale i Købingsmark
Guider_færger_Sønderborg_0049
Første års færgeguider
Rapporten fra projekt "Deleby"

Puljen til borgerinitiativer

Projekter, der har fået støtte i 2020

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Landsbylauget i Brunsnæs/Iller/Busholm tildeles 47.775,00 kr. til etablering af mobile dele-elementer til udeliv i form af borde/bænkesæt og læskur. Projektsummen er 79.625 kr.

Blans Landsbylaug ønsker at etablere en hoppepude, hvortil der ydes tilskud på 29.280 kr. ud af et samlet budget på 48.300 kr.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tildeles 11.800 kr. til et lydanlæg samt borde/bænke til afholdelse af årlige sociale-kulturelle arrangementer “Hils på din nabo”. Projektsummen var 48.700 kr.

Ø-gruppen Kegnæs tildeles 41.470 kr. til etablering af petanque-baner som en del af aktiviteter på tværs af generationer. Projektsummen er 70.470 kr.

Lysabild Landsbyråd støttes med 48.292,50 kr. til indkøb af inventar til Multisalen. Projektsummen er 80.487,50 kr.

Mobilitetsforeningen tildeles 100.000 kr. til mobilitetsprojektet “Kom hinanden ve´” og 29.825 kr. til konceptudvikling af “Kør-mæ-bænke Rally”. Den samlede projektsum er på 750.008,10 kr.

Skovby Landsbylaug tildeles 73.625 kr. til etablering af “Skovby Have”, hvor projektsummen er 126.500 kr.

Stolbro/Stolbrolykke Landsbylaug mangler et skridsikkert lag på broen mod Dyndved, og tildeles 8.250 kr. til materialer. Projektsummen er 13.750 kr.

E’Svenstruplaug tildeles 50.000 kr. for sammen med flere foreninger at bygge en bålhytte. Projektsummen er 303.650 kr.

Landsbygruppen i Tandslet tildeles 29.998 kr. til etablering af to shelters ved Kulturhuset Bittens Bank. Projektsummen er 52.598 kr.

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:     520.315,50 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     146.650,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                          862.683,12 kr.

Egen kontakt egenfinansiering:                                     94.490,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                             1.624.138,62 kr.

_DSC9498
Skovby Have
Hitch-hike 1
Grænseoverskridende "Kør-mæ-Rally" anno 2020
Grønne køretøj_0014
"Kom hinanden ve' " mobilitetsprojekt

Projekter, der har fået støtte i 2019

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

E’Svenstruplaug tildeles 105.000 kr. til etablering af et slæbested ved Himmark til en samlet værdi af 175.000 kr. 

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd ønsker at etablere et forsøgskøkken og tildeles 100.000 kr. til udarbejdelse af en forretningplan og fundraising til projektet. Total beløbet på denne opgave er 166.000 kr.

Ø-gruppen Kegnæs tildeles 20.000 kr. til udstillingsmontre i forbindelse med markedsføring. Projektsummen er 33.333 kr.

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tilkøber en cykeltrailer med plads til 8 almindelige cykler eller et mindre antal handicap-cykler. Tilskuddet er på 24.000 kr. og totalbeløber er 40.000 kr.

Landsbyerne på Broagerland tildeles 22.000 kr. i forbindelse med nye tiltag ved “Det levende teglværk Cathrinesminde”. Projektsummen er 78.000 kr. Af tidligere tildelte midler er 43.000 kr. returneret til puljen, da projektet opnåede større tilskud fra en anden puljen end forventet.

Adsbøl Borgerforening har i samarbejde med “Kulturlandsbyen” søgt og fået tildelt 20.000 kr. i forbindelse med tilblivelsen af et egnsspil. Projektsummen er 240.000 kr.

Brandsbøl-Lunden Landsbylaug tildeles 20.000 kr. til en forretningsplan for, hvorledes der kan etableres et showroom for bier, hvor publikum kan lære at passe på naturen. Projektsummen er 33.333,33 kr.

Blans Landsbylaug samler ind til julebelysning. De tildeles 39.120 kr. til projektet, der har en totalsum på 65.200 kr.

Holm Landsbylaug vil etablere et større aktivitetsområde og tildeles 152.000 kr. til projektet, der er budgetteret til 712.500 kr.

Landsbygruppen i Tandslet er i gang med et større projekt midt i landsbyen omkring Bittens Bank og Købmandsbutikken. Her tildeles de 120.000 kr. til et handicaptoilet. Projektsummen er 200.000 kr.

Kettingskov Landsbylaug tildeles 31.113 kr. til etablering af en stendysse til en samlet værdi af 55.750 kr.

Landsbyforum søger til to separate projekter på vegne af alle landsbyer: “Folk møder folk” (weekendkursus med SSF, kompetance-forløb og demens-fokus) og støtte til deltagelsen ved Folkemødet på Bornholm 2020. Udvalget tildeler hhv. 77.750 kr. og 70.000 kr. til initiativerne.

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug søger om støtte til opsætning af en hoppepude. De tildeles 23.400 kr. ud af en samlet udgift på 39.000 kr.

Brandsbøl-Lunden landsbylaug tildeles 97.050 kr. til etablering af en “Sanse Showroom – BeeAir” på 24 m2 på baggrund af forretningsplanen, der blev givet tilskud til tidligere. Totalsummen på projektet er 170.050 kr.

Hundslev-Notmark-Almsted Landsbylaug er igang med et større projekt omkring Notmark gl. Skole og forbindelserne mellem de tre landsbyer “Midt O Als”. Udvalget bevilliger 200.000 kr. til projektets fase 1, der er budgetteret til 350.000 kr.

Landsbylaugene på Broagerland arbejder med “Broagerland 3.0” projektet og får tildelt 60.000 kr. til et forprojekt til realisering af et bo- og arbejdsfællesskab. Projektsummen er 100.000 kr.

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:  1.231.433,00 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     231.983,33 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                          976.500,00 kr.

Egen kontakt egenfinansiering:                                   216.000,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                              2.655.916,33 kr

Stendysse i Kettingskov
Markedsføring af Kegnæs
Ativitetsområde i Holm
Arrangement med SSF og Landsbyforum - Folk møder folk
DSC_5525
Folkemødet på Bornholm
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Forsøgskøken i Kværs

Projekter, der har fået støtte i 2018

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Adbøl Borgerforening tildeles 75.000 kr. i støtte til en multibane, der har en samlet værdi på 320.000 kr.

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug søger om 35.221 kr. til et udviklingsprojekt på Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter. Projektet har en samlet værdi af 58.701,50 kr.

Landsbyerne på Broagerland søger om støtte til diverse rekvisitter til “Det levende teglværk på Cathrinesminde”. Der medfinansieres 20.184,75 kr. ud af den samlede projektsum på 233.160 kr.

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug er blevet inspireret fra Hürup i Schleswig-Flensborg og ønsker at opsætte 13 “Kør-mæ-bæne” på Sydals, Broagerland og Kværs-området. Udvalget giver et tilskud på 48.000 kr.  Den samlede projektsum er 80.000 kr.

Nordals Landsbylaug PAK søger i samarbejde med Vinterbaderne om støtte til etablering af omklædningsfaciliteter i Købingsmark. Kommunen er partner i projektet og ansvarlig for det offentlige toilet i bygningen. Puljen støtter med 121.800 kr., LAG Sønderborg Aabenraa støtter med 356.582,50 kr. og en forsikringssum betaler restbeløbet. 

Totalbeløbet er 713.165 kr.

E’Svenstruplaug tildeles 28.500 kr. til etablering af storkereder m.m. til Storkelauget, der ønsker at tiltrække storke til Svenstrup. Projektsummen er 47.500 kr.

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd vil etablere et inkubationskøkken – kaldet forsøgskøkken, og har brug for en arkitekttegning og overslag. Lauget tildeles 60.000 kr. af den samlede projektsum på 100.000 kr.

Landsbylaugene tildeles 40.000 kr. til et kompetenceforløb. 16 medlemmer af landsby-laugenes bestyrelser får mulighed for at deltage på Folkemødet på Bornholm. Den samlede værdi er 66.666 kr.

Elstrup / Elstrupskov har brug for en ny badebro til en samlet værdi på 120.000 kr. Puljen tildeler 72.000 kr.

Skodsbøl etablerer en legeplads ved klubhuset og tildeles 126.600 kr. Den samlede projektsum er 211.000 kr.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tildeles 10.020 kr. til redskaber, for at trivsel, sundhed og motion kan optimeres. Projektsummen er 16.700 kr.

Fem landsbyer søger samlet om 41.000 kr. i støtte til “Kultur i øjenhøjde”. En afrikansk børne-dansetrup besøger friskolerne i Svenstrup, Tandslet, Kværs, Oksbøl og Elstrup koordinerer. Det blev en kæmpe oplevelse for alle de deltagende, og afviklet indenfor den økonomiske ramme på 76.000 kr.

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   728.325,75 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                  247.666,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                    1.067.740,25 kr.

Egen kontakt egenfinansiering:                                   49.160,50 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           2.092.892,50 kr.

Billede
Omklædningsfaciliteter for vinterbadere og lokale i Købingsmark
20180424_161125
Kør-mæ-bænke / Mit-fahr-bank (moderbænken)
IMG_0324
Storkereder på vej til Svenstrup Storkelaug
DSC_0633
Badebro på vej til Elstrup / Elstrupskov

Projekter, der har fået støtte i 2017

Adsbøl Borgerforeningen har i samarbejde med “Det lille Theater” fået tildelt 65.849 kr. til ombygning af theatret. Den samlede værdi er 420.849 kr.

Landsbylauget i Holm har i samarbejde med Jollmands Gaard fået tildelt 50.000 kr. til opførelse af bagehuset på Jollmands Gaard. Ombygningen forventes at løbe op i 1.530.000 kr.

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug støttes med 33.000 kr. til et legestativ. Projektsummen er 55.000 kr.

Ø-gruppen Kegnæs vil opsætte en yderligere informationer i fyrtårnet og søger om 13.499 kr. til medfinansiering af en touchskærm til en samlet værdi af 40.999 kr.

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd tildeles 75.625 kr. til energirenoveringer af klubhuset i Tørsbøl. Den samlede ombygning har en værdi af 126.125 kr.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug ønsker også at etablere et græsklipperlaug, hvortil der søges om støtte. Udvalget bevilliger 22.017 kr. til indkøb af en græsslåmaskine til en samlet værdi af 36.695 kr.

Alle fem landsbylaug på Broagerland søger samlet om støtte til forbydelsesbænke og kustumer m.m. til opførelse af “Det levende teglværk på Cathrinesminde” i uge 27. Landsbyerne tildeles 33.000 kr. til medfinansiering af den samlede projektsum på 105.100 kr.

Seppelev Borgerforeningen tildeles 88.200 kr. til etablering af en grillhytte. Projektet har en samlet værdi på 146.700 kr.

Skodsbøl Landsbylaug søger om 3.928 kr. til etablering af Nabo-hjælp. Den samlede udgift er 6.628 kr.

Elstrup / Elstrupskov landsbylaug søger om 36.930 kr. til AV-udstyr og inventar til Elstrup Mølle. Den samlede projektsum er 61.550 kr.

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   422.048,00 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                   481.800,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                    1.446.620,00 kr.

Egen kontakt egenfinansiering:                                 228.678,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           2.579.146,00 kr.

Markedsf├©ringsbillede 1
Det levende teglværk på Catrinesminde uge 27
bageh.jollm (1925
Jollmandsgård bygger "æ baghus"
Mølle med træer 256
AV-udstyr og inventar til Elstrup Mølle fra Landsbylauget

Projekter, der har fået støtte i 2016

Østerholm landsbylaug har fået 10.000 kr. til en ny badebro. Den samlede projektsum var 133.0333 kr.

Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug har modtaget 19.800 kr. til energirenoveringer af Dynthuset. Den samlede værdi af projektet var 33.000 kr. 

Avnbøl-Ullerup landsbylaug har købt en lovpligtig fedtudskiller til Bakkensbro til en samlet værdi af 63.012 kr. Puljen har støttet med 36.607,20 kr.  Derudover købes en printer til en værdi af 55.250 kr. , hvoraf puljen støtter med 33.150 kr.

Ø-gruppen på Kegnæs har udarbejdet PR-materialer til en værdi af 26.987,50, hvoraf puljen har støttet med 12.587,50 kr.

Sogneforeningen i Oksbøl har gennemført renoveringen af Mjels Pumpehus i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond, Sønderborg Kommune og Pumpehusets Venner. Den samlede udgift var 680.000 kr., hvoraf borgerinitiativpuljen har støttet med 115.000 kr., LAG Aabenraa Sønderborg med 340.000 kr. og Aage V. Jensen Naturfond med 225.000 kr. 

Skodsbøl Landsbylaug har søgt støtte til at sætte en varmeveksle indeni og solceller på taget af klubhuset. Hertil har puljen støttet med hhv. kr. 16.822.50 og 26.711,25 kr. Den samlede projektsum er 72.556,25 kr.

Nordals Landsbylaug PAK etablerer et ativitetsområde overfor naturbørnehaven til en værdi af 120.000 kr. Puljen støtter med 75.000 kr.

Smøl landsbylaug etablerer et pitstop i det gamle transformator tårn til en værdi af 22.030 kr. hvoraf puljen støtter med 12.630 kr.

Mommark Landsbylaug ønsker at etablere et stisystem i sommerhusområdet for borgerne og de mange turister. Projetsummen er 467.500 kr., hvoraf puljen støtter med 142.500 kr.

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd etablerer et græsklipperlaug, og dertil er der brug for en stor maskiner til græsklipning. Den samlede værdi er 68.615 kr., og puljen støtter med 41.169 kr.

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   538.977,45 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                  187.400,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                       945.466,00 kr.

Egen kontakt egenfinansiering:                                   70.127,30 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           1.541.950,75 kr.

IMG_0352
Mjels Pumpehus under byggeriet
Den flotte skulptur kigger ud over PAK-Haven i Pøl-Augustenborg-Købingsmark området.
Aktivitetsområde i Pøl-Augustenhof-Købingsmark, hvor "Uganda's Eva" pynter i forgrunden
IMG_5244
"Mommark til fods" på vej

Driftsbudget

Samlet budget på landdistriktsområdet

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har et årligt driftsbudget på ca. 440.000 kr. udover løn til personalet i Sekretariat for landdistrikter. Der uddeles derudover: 1 mio. årligt fra “puljen til borgerinitiativer”,  250.000 kr. årligt fra “puljen til egne forprojekter” og endelig administreres en pulje på 750.000 kr. i perioden 2018 – 2020 til mellemfinansiering af projekter, der får udbetalt tilsagn fra ekstern finansiering efter projektets afslutning. 

Tilskud til hvert landsbylaug

Et landsbylaug kan få tildelt 5.500 kr. pr. år i kontant støtte til f.eks. mødeaktiviteter, hvis følgende er gældende:

  • Foreningen har egne vedtægter, der bl.a. fortæller, at alle borgere i området er medlemmer, og at foreningen arbejder for udvikling og fremme af området. Foreningen er hermed talerør for området udadtil og et samlende organ indadtil. 
  • Landsbyen har / er igang med at udvikle en lokal udviklingsplan.
  • Landsbyen vil benytte infoland-hjemmesiden, der finansieres af udvalget for at fremme kommunikationen. 

Tilskud til Landsbyforum

Det frivillige forum, Landsbyforum, får tildelt 5.500 kr. pr. år til mødeaktiviteter. Medlemmerne er alle landsbylaug i kommunen, som mødes mindst fire gange pr. år samt til kurser, foredrag, events og Landsbytopmødet i foråret. 

 

Da Landbyforum er det koordinerende forum i landdistrikts-arbejdet, må de også søge støtte i puljen til borgerinitiativer for tværgående landsbyprojekter.

 

 

Mødeaktiviteter

Der er afsat et beløb i budgettet til mødeaktiviteter, både i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer,  Landsbyforum samt anden mødeaktivitet mellem forvaltning og landsbyer i henhold til indsatserne.

Desuden prioriteres inspirationsture rundt i landet med små lokale projektgrupper, der står i den første fase af et større projekt. Dette er både lærerigt og skaber et stærkere netværk i gruppen.

Infoland

Udvalget har i sin tid været med til at udvikle Infoland-konceptet. Infoland er en digital platform, der knytter landsbyernes hjemmesider sammen med hinanden og forvaltningens. 

 

Dette er fundamentet for kommunikation på tværs. 

 

Udvalget finansierer årlig hosting og hotline, mens hver landsby har en web-master, der opdaterer. Sekretariatet lægger aktuelle nyheder til landsbylaugene ud på denne platform, og fire gange årligt holdes undervisningsaftener.

 

 

Forsikring

Udvalget finansierer en erhvervsansvarsforsikring til hvert landsbylaug. 

Denne forsikring dækker eventuelle skader, som ansatte “uagtsomt” kommer til at gøre på andre personer eller andre personers ejendele. Nogle gange gælder ansvaret også frivillige, som udfører ulønnet arbejde og opgaver for foreningen i forbindelse med f.es. frivillige aktiviteter, arrangementer, fælles projekter. 

 

Foredrag

Livslang læring gennem webinarer, kurser, seminarer, grænseoverskridende videndeling eller kollegial sparring har høj prioritet. Udvalget støtter disse aktiviteter bl.a. via en afsat ramme til foredrag.

Det er muligt for landsbylaugene og Landsbyforum at søge støtte til kompetanceforløb gennem puljen til borgerinitiativer.

 

Synlighed

I budgettet er afsat midler til løbende synliggørelse af udvalgets indsatser. Desuden er afsat et beløb på 50.000 kr. fra puljen til borgerinitiativer til annoncering af landsbylaugenes arrangementerne på 9 digitale infostandere – pyloner.  

Handelsstandsforeningerne i Sønderborg Kommune har i samarbejde med kommunen placeret disse i Nordborg / Guderup / Sønderborg / Gråsten. Pylonerne giver mulighed for at synliggøre lokale arrangementer til et større publikum. Landsbylaugene kontakter sekretariat for landdistrikter for booking af plads og annoncering.

 

 

Skulptur-udveksling

“Fremmedart der rykker” er et løbende projekt, hvor syv skulpturer af internationale kunstnere flyttes rundt i landsbyerne hvert tredje år. 

 

 

Uganda´s Eva er én af de mange skulpturer, der rokerer rundt i landdistriktnerne hver 3. år

Medlemskab

Sønderborg Kommune er B-medlem hos Landdistrikternes Fællesråd sammen med ca. 55 øvrige danske kommuner. Dermed er vi med til at sikre et Danmark i balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvikling.

 

Landsbyforum er C-medlemmer i Landdistrikternes Fællesråd.

 

Medlemskabet finansieres indenfor udvalgets budget.

 

Sønderborg-modellen

Modellen viser, hvorledes landdistrikterne i Sønderborg kommune har været organiseret siden 2007. 


Landsbylaug
 (venstre side af figuren)
Et landsbylaug er landsbyens talerør overfor omverdenen, og indadtil en samlende enhed for landsbyborgerne, foreningerne, erhvervslivet, institutioner og andre interessegrupper. Der er i dag 36 lokale landsbyorganiseringer, som vi i daglig tale kalder “landsbylaug”, skønt nogle i virkeligheden hedder bylaug, lokalråd, landsbyråd, borgerforening eller andet. 

Det primære er, at de repræsenterer alle borgerne i deres geografiske område f.eks. sogn eller eksempelvis en sammenslutning af tre små landsbyområder.

 

Hver farvet prik i modellen symboliserer et landsbylaug. Farven viser hvilket område, de repræsenterer – opdelt i de syv tidligere kommuner: Nordborg, Augustenborg, Sydals, Sønderborg, Broager, Sundeved og Gråsten.

Landsbyforum:
Ca. fire gange om året mødes alle formænd eller udpegede repræsentanter for landsbylaugene i det frivillige organ: Landsbyforum.

Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i Sønderborg Kommune.

 

Det vigtigste formål er at fremme dialogen og samarbejdet mellem landsbylaugene. Her deles idéer, erfaring, informationer, og der iværksættes fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen. Disse aktiviteter planlægges og gennemføres gerne i samarbejde med Kommunen, turist- og erhvervspartnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det fremmer sagen. 

 

Er der gennemgående temaer, udfordringer eller ønsker i Landsbyforum, kan disse bringes videre til politisk behandling i det politiske udvalg: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Sekretariat for landdistrikter bidrager med sekretærhjælpen i Landsbyforum.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og fødevarer:
Udvalget er et §17 stk. 4 udvalg, der består af fem byrådsmedlemmer og syv frivillige landsbyrepræsentanter, direktør og afdelingsleder  fra forvaltningen samt landdistriktskoordinatoren som sekretær.

De frivillige består af én valgt person fra hver af de syv gamle kommuner. Dette er i modellen illustreret med én person fra hver farve. Disse landsbyrepræsentanter er samtidig medlemmer af Landsbyforum og sikrer dermed sammenhængen mellem det frivillige og det politiske niveau.  

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer refererer direkte til Økonomiudvalget og har eget årligt driftsbudget samt rådighed over  puljer, der uddeles til landsbyprojekter.

Sekretariat for landdistrikter:
Sekretariatet udfører det praktiske arbejde mht. sparring med landsbylaugene, projektudvikling og støtte ved fundraising, tvær-kommunalt samarbejde, videndeling og projektledelse. Dermed bidrager sekretariatet til at udvalgets indsatsområder kan gennemføres.  

Her arbejder Anne Abild Poulsen, fødevarekoordinator, Carl Erik Maae, jobskaber i landdistrikterne, Åse Ditlefsen Ferrão, projektansat i TOUR-BO projektet (et grænseoverskridende projekt for bæredygtig turisme og fødevarer) samt Connie Mark Skovbjerg, landdistriktskoordinator.

Der er tæt samarbejde og samskabelse mellem Landsbylaugene, Landsbyforum, Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og forvaltningen.

2.4 Social bæredygtighed

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2.3 Kulturel bæredygtighed

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2.2.3 ProjectZero-relaterede aktiviteter

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2.2.2 Turisme som vækstpotentiale

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2.2.1 lokale arbejdspladser og erhvervsudvikling på landet

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2.1.4 Dyrkningsmetoder og afgrøder, der sænker CO2-udledningen

Overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.