Puljen til forprojekter

Projekter, der har fået støtte i 2023:

Formidling af erfaringerne ifm. Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører

  • Projektet “Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører – der kan løfte større økonomiske projekter eller tungere samfundsmæssige opgaver” har haft til formål at undersøge og afprøve forsvarlige organisatoriske løsninger for landsbyprojekter, der har en økonomisk eller driftslig karakter, der rækker ud over det sædvanlige for frivillige organisatoriske arbejder. 

     

  • Projektet er støttet med 315.581,53 kr. fra statens Landdistrikts-pulje i december 2020 og Puljen til Forprojekter i 2021. Læs beskrivelsen længere nede i oversigten over forprojekter i 2021.

  •  

Det kommunale fokus har igennem fem lokale cases været på borgerinvolvering, jobskabelse og vækst, koordinering mellem landsbylaug og forvaltningen og omvendt, brobygning, empower-ment og capacity building henimod resultatorienterede handlinger på baggrund af strategiske og politiske indsatser. Projektet hænger særligt sammen med indsatser for nye samarbejds- og organisa-tionsformer, der kan styrke lokalsamfundene.
 
Formålet med forprojektet er evaluering af forløbet, der har taget et større omfang end forventet, og formidle resultaterne til landsbyer i Sønderborg og resten af landet på en konference i det nye år.
 
Evalueringsspørgsmålet er: Hvilken erfaring er opnået ved undersøgelse og afprøvning af de fem landsby-cases?
 
Forprojektet støttes med 36.510 kr. til SDU´s evaluering af forløbet inklusive evalueringsmøder, opsætning af interviewguide, gruppeinterviews, sammenskrivning af cases på ca. 1-2 sider pr. case, 1 pp-side med samlende konklusion samt kort metodeafsnit 1 pp. 

Styrket hjælp-til-selvhjælp på IT-området

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har siden 2007 haft stor fokus på den grundlæggende fælles kommunikationsplatform Infoland indenfor organisationen “Sønderborg-modellen”. Dette er betegnelsen for det tværgående samarbejde (samskabelse) mellem landsbylaug, Landsbyforum, udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter samt forvaltningen og sekretariat for landdistrikter.

  

Udover egne hjemmesider for alle landsbylaug, der bindes sammen med en kommunal hjemmeside: www.sonderborgkom.dk, suppleres kommunikationen med en kontaktmail til hvert landsbylaug. Her står bestyrelsesmedlemmerne som modtagere af meddelelser fra kommunen eller andre landsbylaug for at fremme dialogen og gøde samarbejdet på tværs.

 

Nuværende udbyder har opsagt aftalen om at opdatere kontaktmails, når der sker udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Dette forprojekt har til hensigt at støtte overgangen til et nyt system, hvor landsbylaugenes bestyrelser selv opdaterer kontaktmails og opnår kompetencer til mere selv-hjulpenhed.

 

Forprojektet tildeles 50.000 kr. til udgifter fordelt på

 – Aftale, diverse omkostning til IT

  • – Oplæring i løbende opdatering for landsbylaugene, hånd-holdt 
  • – Forplejning, lokale leje      
 

Introduktion, lancering og videreudvikling af Naturlandet app

Ét af slutprodukterne i Interregprojektet: TOUR-BO – læs mere HER – er formidlings-platformen Naturland Sønderborg.  Dette er en interaktiv og visuel app-løsning til formidling af de mange muligheder Sønderborg-området har at byde på for alle aktive til fods, på cykel, til hest, naturelskere eller opdagelsesrejsende rundt i regionale specialiteter og kulinarisk kunst på den dansk-tyske gourmetrute.
 

 

Puljen til forprojekter støtter med 140.000 kr. til introduktion, lancering og videreudvikling af denne platform.

 

Ideen til app´en opstod igennem projektforløbet for udvikling af især fødevareturisme. De involverede partnere var Lolland-, Guldborgsund- og Sønderborg Kommuner og Landdistrikternes Fællesråd på den danske side og Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Plön, WFA og Feinheimisch GmbA på den tyske. Fra Sønderborg deltog Sekretariat for landdistrikter og den tværgående Stigruppe.

 

Ved implementering af formidlingsplatformen er indgået partneraftale med Lolland-Falster Kommune, Rudersdal Kommune m.fl. og en leverandøraftale med firmaet Mustache A/S, der står bag udviklingen af applikationen. Finansieringen er hovedsagelig sket med midler fra TOUR-BO projektet.

  

Naturland Sønderborg er desuden en del af Byrådets overordnede digitaliseringsportefølje for igangværende projekter 2022. Den Operative(O) IT(I) Styregruppe(S) OIS for Sønderborg Kommune godkendte den 14. marts 2022 implementering af Naturland Sønderborg.

 

Projektet består af fem delelementer for planlægning og udvikling af Naturlandet app´en:

 

1. De fire fødevareruter som en integreret del af Naturland app.

2. Indhold på Naturland Sønderborg

3. Udvidelse af Naturlandet til at omfatte hele Sønderborg Kommune

4. Introduktion og lancering af Naturland Sønderborg

5. Fremtidige formidlingsplatforme og publikationer

 

Se yderligere uddybning i sagsfremstillingen fra Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter, den 4. maj 2023.

IMG_0270
computere

Projekter, der har fået støtte i 2022:

Strategisk udviklings- og samarbejdskapacitet blandt lokalsamfund og kommuner

De 8 deltagende kommuner i projektet ”Bæredygtige Lokale Udviklingsplaner” ønsker med afsæt i erfaringerne fra projektet, at adressere den fælles kommunale udfordring: ”Hvordan involverer og samarbejder vi med vores lokalsamfund om udvikling af en bæredygtig kommune?”.

 

Landdistriktspuljen fra Bolig- og Planstyrelsen har støttet med 260.875 kr. i 3. runde af 2021. Landsbyhøjskolen er fortsat projektholder og landdistriktskoordinatoren er kontaktperson fra Sønderborg Kommune.

 

Projektet ”Strategisk udviklings- og samarbejdskapacitet blandt lokalsamfund og kommuner” har til formål at udvikle tre hovedaktiviteter:

 

1. Afdækning af kompetencebehovet hos hhv. lokalrådsmedlemmer, byrådspolitikere og kommunalt ansatte i forbindelse med samskabelse, tværfaglige kommunale samarbejder og lokale strategiske kapaciteter.

2. Fire eksperimenterende testforløb af nye former for læring målrettet kommunalt ansatte, lokalråd og politikerne.

3. Lokal strategisk kapacitetskonference, hvor resultaterne formidles.

 

Sønderborg Kommune bidrager økonomisk med et grundbeløb på 20.000 kr. + moms.

Digital formidling af “Naturoplevelser via Naturlandet”

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har den 26. november 2019 støttet Interreg-projektet ”TOUR-BO” med 150.000 kr. Her er tale om et tre-årigt grænseoverskridende turismeprojekt, der ligger i direkte forlængelse af Benefit4Regions projektet, som blev afsluttet den 30. juni 2019. I TOUR-BO er blevet arbejdet med indsatser inden for aktivturisme, f.eks. kulinarisk kulturarv (fødevarer-ruter), forbindelse over Flensborg Fjord, samskabende produktudvikling at turismeprodukter, samt aktiv dannelsesturisme i kontekst af naturformidling.


Projektet afsluttes den 30. juni 2022, men erfaringen og de nye turismeprodukter lever videre via ”Naturlandet”. Dette er betegnelse for den fælles identitet for natur- og friluftsoplevelser på Lolland-Falser, et strategisk samarbejdsprojekt mellem Guldborgsund og Lolland Kommuner med støtte fra Nordea-fonden. Sønderborg Kommune erhverver licens til benyttelse af en komplet kopi af det samlede system til en app-løsning, som fremadrettet benyttes i forbindelse med:


1. Formidling af det sammenhængende stinetværk af rekreative vandre- og cykelruter og de faciliteter, der er forbundet med disse.

2. De grænseoverskridende fødevareruter, som er udviklet i TOUR-BO regi.


Formålet er at opnå synlighed på mulighederne for kommunens egne borgere, der således skal opfordres til at være aktive i udeområderne og samtidig få inspiration og læring om kultur, historie og natur. Derudover give turisterne mulighed for at få overblik over, hvad kommunen har at byde på.


Licensen købes af afsatte midler i TOUR-BO projektet, men ekstraudgifter til opretholdelse af det kommunale sikkerheds

niveau antager 20.000 kr., som hentes i Puljen til Forprojekter. Appén opdateres og driftes i afdelingen Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter.

Digitalisering af Bæredygtige Lokale Udviklingsplaner

Udvalget har den 24. november 2020 støttet med 20.000 kr. til ”Udvikling af Bæredygtige Lokale udviklingsplaner” (BLUP), mens Landdistriktspuljen fra Bolig- og Planstyrelsen har støttet med 408.262,50 kr. i 1. runde af 2020. Landsbyhøjskolen er projektholder.

 

BLUP er en gentænkning af programmet ”Lokale Udviklings Planer” (LUP), hvor fokus er på udvikling af levende lokalsamfund, der skaber det gode bæredygtige liv for medborgere. Projektet fandt sted i 8 landsbyer i Hedensted Kommune, Kerteminde Kommune, Næstved Kommune, Nordfyns Kommune, Tønder Kommune, Skanderborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune. Fra Sønderborg deltager landsbyen Lavensby. Læs mere på www.blup.dk.

 

Processen har været drivkraften til, at Lavensby har arbejdet med en mere bæredygtig retning i deres lokale udviklingsplan, og har tænkt bæredygtighed og verdensmål ind som ”hverdagsmål”. Erfaringerne herfra vil blive rullet ud til hele kommunen landsbyer over tid.

 

For at synliggøre den bæredygtige lokale udviklingsplan (BLUP) digitalt, kan opbygges et BLUP-modul på www.sonderborgkom.dk. Dette giver mulighed for

 

1. En ekstra eksponering i forhold til at styrke den lokale borgerinddragelse og nærdemokrati for at sikre kommunens rolle i forhold til landdistrikternes udvikling

2. At udvalget bliver klædt bedre på som dialogpartner til alle stående udvalg og landsbylaug pga. ny struktureret viden om hvert landsbylaug´s delmål under verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

3. At udvikle og implementere Bæredygtighedspolitikken
 

De tildelte 25.000 kr. går til køb af IT- og grafisk support for opsætning af modulet, mens teksten opdateres af Sekretariat for Landdistrikter i hht. landsbylaugets indhold i den lokale udviklingsplan (BLUP/LUP). 

© Isagram 2019-143
kåring af Årets Landsby_0001
Billede1
Shelter
Sommer (3)
BLUP
Blup 3

Projekter, der har fået støtte i 2021:

Den historiske frugthave på Center for Verdensmål

Der findes i dag mindst 300 danske æblesorter. 20 af disse er i starten af 1900-tallet beskrevet fra Als og Sundeved, hvoraf en stor del var gået tabt indtil for nylig. Det var tanken at disse sorter skal opformeres og udplantes i den historiske frugthave, så borgere i hele kommunen og turister kan få adgang til og glæde af disse.

Derfor er etableret et projekt, hvor formålet er 

 

1. At bevare de historiske æblesorter fra Als og Sundeved for fremtidig fødevareudvikling, for derved at bibeholde egenskaber af høj kvalitet, der tilgodeser behovet for miljøvenlig dyrkning, tilpasset det lokale klima. 

2. At formidle oplevelse/forståelse/viden/læring om biodiversitet, kulstofbinding og bæredygtighed i forbindelse med dyknings-metoden Permakultur.

3. At være rollemodel for andre frugt/skovhave-entusiaster på tværs af alder og forudsætninger med interesse i en bæredygtig udvikling på fødevareområdet.

 

Projektet har en projektsum på 650.852,70 kr. LAG-Sønderborg Aabenraa støtter projektet med 259.560,00 kr. (39,88%), Permakultur Syd støtter med 49.000 kr..

 

Puljen til Forprojekter støtter med ekstra 115.947 kr. og Sønderborg Kommune egenfinansierer med 226.345,70 kr.

 

LAG-bestyrelsen har den 15/6 2021 godkendt en budgetændring, der indeholder en større egenfinansiering fra kommunens side pga.:

1. Et eksisterende hønsehus ombygges til et formidlingsrum for den historiske frugthave og øvrige formidlingsopgaver
2. Der etableres stier i henhold til tegningen fra Mary Renolds (leveret foråret 2021), og den historiske frugthave bliver dermed hovedindgangen til Center for Verdensmål
3. Udgifter til projektleder reduceres og udplantning af æbletræer sker med egne fremavlede planter frem for indkøb. I det oprindelige budget var afsat midler til stubfræsning, fældning af træer m.m., men disse udgifter fjernes, idet dyrkningsmetoden er permakultur og træer/buske er fjernet med hjælp fra SAABU

Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har Sønderborg Kommune har modtaget 315.581,53 kr. i støtte af Landdistrikts-pujlen hos Bolig- og Planstyrelsen til at tage fat i udfordringen omkring ”Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører’ og kan tildeles 50.000 kr. til fuld finansiering af projektet.

 

Mange landsbysamfund står over for en speciel opgave, hvis de ønsker at påtage sig større, økonomisk tunge og forpligtende opgaver. Det frivillige organisationsprincip, som de fleste bygger på, f.eks. landsbyråd og lokalråd, er ikke tilstrækkelige, når opgaver som f.eks. etablering eller videreførelse af (service) funktioner med driftsopgaver med erhvervskarakter skal løftes og fortsat have fællesskabet som hovedaktør. Foruden et formelt hamskifte, kan der desuden være behov for at modne og opbygge kompetencer til at lede og drive de nye opgaver. At finde gode svar på, hvordan det frivillige princip kan matche det erhvervsagtige – at det bedste fra begge verdener kan forenes – er dette projekts fokus. Svarene skal findes i et konkret forløb sammen med fem tværgående landsby-cases, hvor de ansvarlige landsbylaug netop står tøvende over for det organisatoriske spørgsmål i forhold til nye, store tiltag.

 

Flg. landsbyprojekter indgår i projektet:

 

1. Energifællesskab på Sydals v. Lysabild Landsbyråd og Skovby Landsbylaug

2. Delebank for landsbyer v. Mobilitetsforeningen (projekt: ”Kom hinanden ve´”

3. Cykelfærge over Flensborg Fjord v. Brunsnæs/Iller/Busholm Landbylaug

4. Iværksætterkøkken v. Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbylaug

5. Udviklingsprojektet Broagerland 3.0 v. Smøl Landsbylaug, Vemmingbund Landsbylaug (grundejerforening), Skodsbøl Landsbylaug, Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug, Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug og Broager udviklingsforum.

 

 

IMG_3418
IMG_3396
IMG_3416
IMG_3383
IMG_3384

Projekter, der har fået støtte i 2020:

Bosætningsinitiativer i  Lokalområderne

Dette samarbejds-forprojekt med Tilflytterservice som deltager, bygger videre på de indsatser og erfaringer, der omfatter tilblivelsen af velkomstpakker i flere landsbylaug og en fælles emballage i form at et tornyster, opbygning af et korps af velkomstambassadører samt tilflytterfolderen, der snart udkommer på dansk, tysk og engelsk. Tandslet og Oksbøl landsbylaug har udsendt egne lokale reklamevideoer for deres lokalområder, som også har givet inspiration til dette forprojekt. Landsbyforum inviteres ind som samarbejdspartner.  Ved at inddrage de frivillige kræfter til at tiltrække, modtage og fastholde tilflyttere, kan befolkningsprog-nosen vendes til det positive og de forskellige byer og landsbyer i kommunen er dermed med til at løfte bosætningskvaliteten i hele kommunen.

 

Bosætningsinitiativerne omhandler:

– Landsbyforum afholder en “samtale-café”, hvor alle landsbyer kan deltage og hvor målet er at styrke samarbejdet om øget bosætning i landdistrikterne

– udarbejdelse af et kommissorium om øget bosætning, der kan godkendes af de deltagende landsbyer samt Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i foråret 2021

– Bosætningskoordinatoren etablerer en fælles platform, hvor de frivillige bosætningsgrupper kan sparre med hinanden, og hvor de kan dele og finde gode, nye idéer og erfaringer fra andre steder

– Kick-off møder

 

 Udvalget afsætter 120.000 kr. til forprojektet.

Demonstration af Varmeforsyning i Områder uden Fjernvarme og Naturgas

De fire sønderjyske kommuner, Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, har i 2015 indgået et samarbejde om at skabe et solidt grundlag for den fremtidig energistruktur i Sønderjylland, Strategisk Energiplanlægning Sønderjylland (SEP). Opgaven har været at

analysere og drøfte udfordringerne på tværs, så der kan træffes robuste beslutninger, når der i de kommende år lokalt skal investeres milliarder i nye produktionsanlæg, infrastruktur og

energibesparelser. Inden 2023 skal der etableres pilotlandsbyer / demonstrationsområder uden for de kollektivt varmeforsynings-områder. Ønsket er at teste de mest oplagte fremtidige 

varmeforsynings-områder. Ønsket er at teste nogle af de mest oplagte fremtidige forsyningsmuligheder, f.eks. indkøb og finansiering af individuelle varmepumper eller fælles varmepumpe-løsninger.

 

Lysabild og Skovby vil gerne være dét pilotområde, der tester fremtidige grønne varmeforsyningsmuligheder i landdistrikter.  Der bevilliges 20.000 kr. til et forprojekt, hvor de deltagende landsbylaug håber at opnå følgende:

– ny viden om teknologiske muligheder og aktuelle finansierings-muligheder

– analyse af områdets energiforsyning som udgangspunkt for at træffe et valg på et oplyst grundlag

– en stærk grad af borgerinvolvering blandt interesserede borgere/husejere i et defineret område

– sparring med andre projekter for at kvalificere beslutningerne

– en færdig projektbeskrivelse med et konkret mål, der udarbejdes sammen med deltagerne i en nedsat tværgående styregruppe 

– der etableres en indkøbsforening, der kan gøre det mere økonomisk attraktivt at energirenovere bygningerne gennem fælles-løsninger (kun et forslag på nuværende tidspunkt)

 

Missionen er, at landsbyerne deltager som økonomiske entreprenører og bidrager til capacity building, hvor borgere, foreninger, erhvervsliv, kommunen, ProjectZero, finansielle partnere og andre stakeholders øger evnerne til at nå egne mål på en bæredygtig måde gennem processen og handlingerne i projektet. Samtidig vil erfaringerne blive delt med andre landsbyer i Sønderjylland og resten af landet. 

 

Bæredygtige Lokale Udviklingsprocesser (BLUP)

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har i flere år haft fokus på bæredygtighed på baggrund af byrådets bæredygtig-hedspolitik. Forholdet omkring bæredygtighed bliver allerede inddraget i den løbende udvikling af landdistrikterne samt i det strategiske arbejde hermed. Forvaltningen er tilbudt at være deltager i projektet “Bæredygtige Lokale Udviklingsplaner (BLUP)”, hvor Landsbyhøjskolen er projektholder.

 

BLUP er en gentænkning af konceptet “Lokale UdviklingsPlaner, hvor fokus skifter fra anlægsprojekter til udvikling af levende lokalsamfund, der skaber det gode bæredygtige liv for medborgerne. Projektet vil foregå i 8 landsbyer i Hedensted, Kerteminde, Næstved, Nordfyns, Tønder, Faaborg-Midtfyn og Sønderborg Kommune.  Der vil blive udviklet en værkstøjskasse og et udviklingsprogram for kompetence til opkvalificering af kommunale og lokale tovholdere i forhold til at kunne facilitere en BLUP. Projektet afsluttes med en landsbykonference. Fra Sønderborg deltager Lavensby om udvikling af deres “bæredygtige lokale udviklingsplan”. Erfaringerne herfra kan rulles ud til andre landsbylaug i Sønderborg, når de skal opdatere deres lokale udviklingsplaner og tænke bæredygtighed og verdensmål ind som “hverdagsmål”. Projektet har opnået støtte fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. 

 

Fra forvaltningen vil landdistriktskoordinatoren være kontaktperson i BLUP-projektet med klimakoordinatoren på sidelinjen, så der dels kan opnås harmoni og synergi mellem landsbyernes og de kommunale visioner, dels genendelighed til opbygning af udviklingsplaner i forhold til de øvrige landsbyer og endelig skal der være et solidt grundlag for et efterfølgende godt samarbejde om implementering af planerne. 

 

Sønderborg Kommune bidrager med et grundbeløb på 15.000 kr. samt en deltagerbetaling på 5.000 kr.; dvs. ialt 20.000 kr. bevilliges til dette forprojekt.

 

 

Skovtur 2010 uge 42 009
billede-cafeNy-1200px
Skrot mig (2)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Din håndværker ved mere
DSC00086
Sønderborg 2 - Universe piger og kloge Åge (2)
DSC00090

Projekter, der har fået støtte i 2020 - 2023:

Haver til maver

Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelses-udvalget vedtog i 2009 en strategi for, at sætte ekstra fokus på skoleelevernes sundhed og trivsel i kommunens folkeskoler gennem en handleplan, hvor maddannelse er én af indsatserne. Her blev oprettet et skolehaveprojekt kaldet “Haver til  maver” ved Gråsten Landbrugsskole ved Fiskbæk Naturskole, for at give den nødvendige kvalitet for elevernes læring. Projektet er oprettet med en tilknyttet naturvejleder-stilling, som i de første tre år indtil udgangen 209 blev finansieret af Friluftsrådet.  

Maddannelse for børn er også et vigtigt fokusområde i handleplanen for fødevarer, der arbejder for “Sønderborg kommune som et klimavenligt område”. 

 

Haver til Maver, har været en ubetinget succes, og har opfyldt alle kriterierne for besøgstal, undervisningsværdi og tjent som et godt eksempel for sundere maddannelse. Derfor fortsætter projektet i en 3-årig periode, hvor forprojektpuljen medfinansierer med 100.000 kr. i hver af årene 2020, 2021 og 2022.  

©Bettina Brinkmann/MAXPPP - Montreuil  le 09/08/2006 - ILLUSTRATION enfant et nourriture


****AUTORISATION OK****

Projekter, der har fået støtte i 2019:

Fundraisor Klippekort

Der har vist sig et behov for professionel fundraisingbistand i forbindelse med landsbylaugenes og kommunens voksende ambitionsniveau for partnerskabsprojekter, der går på tværs af flere forvaltninger og landdistrikter. Det stiller krav om forskellige kompetencer, og få timers målrettet sparring på projektet omkring fundraising kan have en stor positiv effekt på den eksterne finansiering. 

 

Udvalget afsætter derfor 96.900 kr. fra forprojektpuljen til en klippe-kort-ordning (værdi 75.000 kr) samt grafisk bistand. Klippekortet, som forvaltningen administrerer, giver ret til 

en fondsscreening til projektet og udarbejdelse af en liste over fonde, der matcher projektet.

 

Grænseoverskridende turisme-udvikling:

Interreg-projektet ”TOUR-BO”, er et tre-årigt grænseoverskridende turismeprojekt, der ligger i direkte forlængelse af Benefit4Regions projektet, som blev afsluttet den 30. juni 2019. I B4R blev der sat fokus på bottum-up principperne og funktionelt samarbejde til at skabe udvikling i landdistrikterne i Interreg-området. 

 

Disse erfaringer bringes ind i TOUR-BO, der gennem samskabelse og konkrete handlinger, vil bidrage til en bæredygtig turismeudvikling. Her skal arbejdes med indsatser indenfor aktivturisme, f.eks. kulinarisk kulturarv (lokale fødevarer) og aktiv dannelsesturisme i kontekst af naturformidling og en mere attraktiv verdenskulturarv. 

 

Forprojektpuljen støtter med en kontant medfinansiering af TOUR-BO projektet med i alt 150.000 kr. i perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2022.

Sønderborg 21-04-2020_0012
20190926 Gruppenfoto

Projekter, der har fået støtte i 2018:

Historisk Frugthave:

I forbindelse med etablering af et formidlingscenter på Kær Vestermark, har flere udtrykt ønske om at bevare de historiske frugthaver. Med forprojektet er første skridt taget til at indsamle eksisterende sønderjyske sorter, som bliver en del af naturformidlingen. 

Det søgte beløb på kr. 24.000 dækker udgifter til konsulentydelser ved undersøgelse af gamle træer på Damgade 90, indkøb og opbevaring af grundstammer samt projektbeskrivelse, der skal lægge til grund for fundraising.   

 

Formidling og øget synlighed:

På baggrund af en stigende efterspørgsel efter at høre om, hvordan samarbejdet mellem Landsbylaugene, Landsbyforum og Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer fungerer, er der behov for en ekstra indsats på formidlingen af ”Sønderborg-modellen”. 

Samtidig fungerer forprojektet som et internt kommunikationstiltag, der understøtter udvalgets beslutning om at arbejde med tidligere indsatser i kommunikation og sparring med landsbylaugenes bestyrelser i forhold til tidligere, for at trække på de lokale kompetencer, sikre mere åbenhed i beslutningsprocesserne og højne demokratiforståelsen.  Derfor har udvalget bevilliget 75.000 kr. fra forprojektpuljen. 

 

 

Afdækning af mulighederne for fysisk aktiviteter og bevægelse på Sydals:

Der er stillet forslag om et forprojekt, der ligger i forlængelse af projektet: ”Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals; udlevelse i verdensklasse”. På tre borgermøder på Sydals afholdt februar 2018 i Lysabild, Kegnæs og Tandslet, har borgerne udtrykt ønske om, at udvikle Sydals-Hallen til et multifunktionelt center for hele området, så både borgere og turister har mulighed for fysisk aktiviteter og bevægelse hele året uanset vejrlig. 

 

Der bevilliges 50.000 kr. til forprojektet, der har til formål at afdækker mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse på Sydals som løftestang til at transformere Sydals-Hallen om i henhold til borgerønskerne. Dette skal være med til at skabe et grundlag for bæredygtig drift, og medkatalysator for udviklingen på Sydals for borgere og besøgende samt øge den sociale sammenhængskraft.

 

 

Tilflytterfolder:

I efteråret 2017 bidrog alle landsbylaug med input til tilflytterfolderen, som Erhvervsservice udgav. Efterspørgslen har været overvældende, og der er behov for genoptryk. Landsbyforum har et ønske om, at kunne dække efterspørgslen efter danske, engelske og tyske tilflytterfoldere i velkomstpakkerne. 

 

De fleste landsbyer har udpeget velkomstambassadører, der sørger for at tage godt imod og praktisere ”Det gode værtskab”. Denne vil blive tættere knyttet til bosætningskoordinatoren, så tilbuddene til tilflyttere kan kommunikeres mere direkte ud. Ambassadør-netværket vil

medvirke til, at udvikle et wild-card koncept, hvor et antal tilflyttere til Sønderborg (i lejeboliger / studerende / udlændinge) kan få mulighed for at deltage i lokale fællesspisninger og opleve fællesskabet i landsbyerne, og måske blive fristet til bosætning i landdistrikterne på sigt. 

 

Der er tale om aktiviteter, der øger synligheden for landsbyerne i kommunen. 

Tilflytterfolderen vil blive en del af hands-out, når der er besøg udefra eller landsbyfolk deler viden ud i resten af landet eller udlandet.

couple_apples (1)
PostNord Danmark Rundt 2020_0171
Pælesidning_Mommark_0700
H├©-hotel skovga╠èrden_Nedervej 27 , 6430 Nordborg_Panorama1
_DSC0212

Projekter, der har fået støtte i 2017:

Videreudvikling af færgeguide-konceptet:

I sommeren 2016 var tre studiemedarbejdere ansat i forprojektet i en 6 ugers sommerperiode. Stillingsopslaget blev koordineret med ungekoordinatoren. Senere gennemgik de tre et kompetenceforløb i samarbejde med turismekonsulenten, og et sikkerhedskursus på færgen. Frivillige kræfter blev brugt af initiativtagerne til at hjælpe til. Erfaringerne fra for-projektet var positive set fra Danske Færger’s, de studerendes, initiativ-tagernes og kommunens side. 

Planen var, at forprojektet i 2017 skulle skaleret op til at omfatte både Alsfærgen og Langelandsfærgen. Dette skulle målrettes til et økonomisk bæredygtigt koncept fra sommeren 2018 om muligt. Dermed understøttes oplevelsesøkonomien omkring Østersøen og det Sydfynske Ø-hav til Flensborg Fjordmed en fremskudt turistinformation, der skulle skabe merværdi i oplevelsesøkonomien og lokale jobs. 

Resultaterne fra 2017 blev båret ind i “Benefit4Regions”-projektet med titlen: “Færgeguider rundt om Østersøen som byggesten for øget vækst i oplevelses-økonomien.”  I sommeren 2018 var en bachelorstuderende på Alsfærgen, for at lave brugerundersøgelser, samtidig med at to nyuddannede bachelorer lavede en undersøgelse om mulighederne på færgen mellem Gedser – Rostock.

 

 

Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals: Udlevelse i verdensklasse:

De fem landsbylaug på Sydals og de fem på Broagerland har modtaget 113.500 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til udvikling af en fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals. Det sker med udgangspunkt i de lokale udviklingsplaner, der fremhæver områdernes væsentlige vækstpotentialer. Derudover skal forprojektet øge de lokale kompetencer og målrette indsatsen for at skabe vækst og jobs i området.

 

Forprojektpuljen støtter ligeledes med 113.500 kr. 

 

Nedenstående bilag er udviklet i forprojektet tillige med drone-optagelser på Sydals:

 

Turismeudviklings i Købingsmark:

Forprojektpuljen støttede med 80.000 kr. til projektering af projektet ved Købingsmark strand. 

Guider_færger_Sønderborg_0042
Fire blå spejdere er cyklet fra Trelleborg, Slagelse og er lige ankomme til Fynshav. Malde, Laurids, Simon og René Timm har undervejs overnattet på Fyn. Foto: Per Balslev
Kegnæs_0003
Gendarmstien_0003_1

Projekter, der har fået støtte i 2016:

Forretningsplan for en soldreven færge over Flensborg Fjord:

Formålet med forprojektet var at udarbejde en forretningsplan for cykelfærgen over Flensborg Fjord mellem Brunsnæs (dk) og Holnis (ty), der skulle sikre øget vækst og jobskabelse samt sammenhængskraft over den dansk tyske grænse mellem vandre- og cykelruter, kulturinstitutioner, og de fælles kultur og naturområde på begge sider af grænsen. Hermed blev den fysiske afstand mellem de to befolkningsgrupper betydelig kortere, og samarbejdet kan øges indenfor turisme, kultur, erhverv og bosætning. 

Erhvervsstyrelsens Landdistriktspuljen støttede med 100.000 kr. og forprojektpuljen støttede med samme beløb.

 

Æ sauna dæ – forprojekt:

Forprojektpuljen tildeles 38.400 kr. til “Æ Sauna dæ”, der rummer deleøkonomiske elementer indenfor turisme og jobskabelse. Formålet er at udvikle en bæredygtig forretningsmodel og projektbeskrivelse med fokus på udvikling af bl.a. mobile saunaer, fælleskøkken og mindre foodtruck. 

 

Målgruppen er “livsnydere” og elementer i foranalysen vil løfte udviklingsplanen for Nordals Landsbylaug PAK med hensyn til et fælles mødested med offentligt toilet og omklædningsfaciliteter på Købingsmark strand.

 

Rapporten indgik senere i analysematerialet inden etablering af omklædningsfaciliteter med toiletter på Købingsmark strand som et fælles projekt mellem Nordals Landsbylaug PAK, Nordals Vinterbadere og Sønderborg Kommune.

 

Færgeguider på Alsfærgen:

På baggrund af en henvendelse fra et lokalt landsbylaug og Landsbyforum, skulle der videreudvikles på en idé om, at unge studentermedhjælpere skulle være guider på Alsfærgen mellem Fynshav og Bøjden i sommerferien 2016 og igen i 2017. 

Formålet var at fremme det gode værtskab overfor besøgende og turister, der besøger Sydfyn og Sønderjylland og skabe vækst i oplevelsesøkonomien. Derudover ville det fastholde de studerende og give dem ejerskab til lokalområderne samt uddannelse af de udenlandske studerende til at forstå og kende de to kommuner og mulighederne. Endelig ville forprojektet give de unge guider lov at være rollemodel for andre unge, samtidig med, at serviceniveauet på Alsfærgen blev øget, og på sigt gav flere rejsende. 

 

I 2016 støttede forprojektpuljen med 73.000 kr. 

 

Barrierer og muligheder for etablering af en mobil event-trailer

Kan vi udnytte ressourcerne bedre og skabe ny deleøkonomisk model for en grejbank i form af en mobil event-trailer, der bygger på delekultur mellem det offentlige, erhvervslivet og foreningerne? 

Forprojektet skal afdække behov, muligheder og barrierer for deling af eksisterende udstyr, tilkøb og vedligehold samt foreslå en bæredygtig forretningsmodel af en mobil event-trailer.

 

Udstyret skal virke ekstra motiverende for udforskning af potentialerne i landdistrikterne  – dvs. de stedbundne, historiske og menneskelige ressourcer – og forretningsmodellen skal indeholde forslag til indkøb, drift og vedligeholdelse. Forprojektpuljen støtter med 35.000 kr. og resultatet var et projektforslag til “Grejbank for alle”.  Dette forslag er beskrevet i rapporten fra det tværkommunale projekt: “Deleby” – et studie omkring deleøkonomi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Billede
Guider_færger_Sønderborg_0049
Deleby_1920x1200px
Vi sætter spor_cykel_Dybbøl_0001