ProjectZero-relaterede aktiviteter

Din håndværker ved mere

CO2-neutralitet i landdistrikterne
(projekt år 2011 - 2012)

Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune har siden 2007 haft fokus på livet på landet, og hvordan vi fremtidssikrer dette i relation til stigende energipriser til opvarmning og transport. 


Over 25% af Sønderborg-områdets boliger ligger på landet, og det er her, vi har de store og ældre huse med oliefyr, gas- og elvarme. Det er i landdistrikter-ne, der skal tænkes nye løsninger.

I foråret 2011 søsatte Landdistrikts-udvalget og ProjectZero projektet: “CO2-neutralitet i landdistrikterne” – et projekt, der skal sikre, at landdistrik-terne aktivt tager del i opfyldelsen af målet om at Sønderborg Kommune er CO2-neutral i 2029. 

Der fokuseres på, at det ikke bliver dyrere at bo på landet end i byen, når det drejer sig om udgifter til op-varmning og energiløsninger.

 

Første step var en inspirationstur til Friland, og herefter blev afholdt diverse borgermøder (ENERGI roadshows). Deltagerne fik tips til, hvordan energiforbruget kunne reduceres og penge kunne spares. 

 

Der var tale om både borgermøder og “gæstebud” i mindre interessegrupper.

Der blev skabt overblik og løsnings-forslag på bl.a. solceller i Smøl, biogas i Avnbøl-Ullerup, opvarmning på Kær Halvø og transport i Dynt-Skelde og Gammelgab. 

 

“Test-en-elbil” i Sønderborg var også interessant i denne sammenhæng.

Bæredygtige Landsbyer i Sønderborg (projekt år 2012 - 2015)

Erfaringerne fra projekt “CO2-neutralitet i landdistrikterne” samt input fra en gruppe engagerede borgere, har direkte affødt dette følgeprojekt.

Landdistriktsudvalget ville arbejde tæt sammen med Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug (med ca.  200 husstande) og Landsbylauget på Kær Halvø (ca. 230 husstande) indenfor følgende temaer: Boligen, Transport, Fødevarer,

Afgrøder, Service og Synliggørelse.
 

 

Projektet var støttet med midler fra: 

– Grøn Vækst puljen (Miljø- og Føde-
  vareministeriet)

– LAG Sønderborg

– Ildsjælepuljen (Miljøstyrelsen)

– Cykelpuljen (Vejdirektoratet)

– Sønderborg Kommune

Skrot mig (2)

Informationskampagner:
"Skrot dit oliefyr" og "Fix din varmekilde"

Sekretariat for landdistrikter har deltaget i tilblivelsen og implem-entering af Varmeplanen 2015, hvor fokus var på udfasning af gas- og oliefyr udenfor den kollektive forsyning.

 

Dette er sket med informations-kampagner for at motivere til skrotning af oliefyr og andre energioptimerende tiltag i 2016 – 2017 i et samarbejde mellem ProjectZero, Klimakoordina-toren og Sekretariat for landdistrikter.

 

Deruden har sekretariatet deltager i tilblivelsen af både Roadmap2020 ig Roadmap2025 på vegne af landdistrikterne. 


Nedenfor ses eksempler på invitationer til borgerne i landbylaugene samt en samlet analyse af effekterne af informations kampagnerne:

 

Uge46_PostA_ny

Energikampagner for tilflyttere og Roadmap 2025

I 2018 og 2019 er afholdt informationsaftener for tilflyttere, hvor de hører om energioptimeringer. Dette er sket i samarbejde med tilflytter-serivce og ProjectZero. Der er ialt afholdt tre arrangementer.

 

Samtidig har sekretariatet arbejdet med tilblivelsen af et kommissorium for udfasning af gas- og oliefyr i områderne udenfor kollektiv forsyning. Dette er koordineret med SEP Sønderjyllands visioner (Strategis EnergiPlan).

 

Endelig har sekretariatet på vegne af landsbyerne været en del af processen bag udgivelsen af “Roadmap 2025”  og deltager i en “ejerboliggruppe”, der går på tværs af forskellige fagfolk og stakeholders.

 

Sommerhus 1

"Energirigtige feriehuse" og en bæredygtig turisme-udvikling

I Sønderborg fylder turismen og den grønne omstilling meget, da det er to højtprioriterede indsatser. Derfor blev sommerhusejere  invitere til et fælles inspirationsmøde under overskriften ’Energirigtige Feriehuse’.

 

ProjectZero arbejder løbende for initiativer som skal gøre Sønderborg kommune CO2-neutral i 2029. På turismeområdet arbejder kommunen hele tiden på at gøre vores produkter og tilbud mere attraktive, så vi kan

tiltrække flere gæster – men også for at imødekomme fremtidens krav om en grønnere turisme.

 

Aftenen var præget af oplæg der koblede turismeindsatsen med den grønne omstilling. Programmet kom omkring trends og tendenser inden for feriehusudlejning samt præsenterer konkrete værktøjer til energioptimering med udgangspunkt i lokale cases. 

 

Afslutningsvis var der mulighed for at få en individuel snak med fagfolk, ex. udlejningsbureauerne, energirådgivere og myndigheder. 

 

Arrangør var ProjectZero og Sønderborg Kommune (Turisme Bæredygtighed og Landdistrikter).

 
Uge47_PostA

Fokus på varmepumper og energilandsbyer i SEP Sønderjylland regi

Næste skridt er i samarbejde med ProjectZero at fokusere på omstilling til bl.a. varmepumper i områderne udenfor kollektiv forsyning i hht. kommissoriet (se nederst i første spalte).

Pejlemærkerne for 2030 uden for kollektiv forsyning er i hht. den Strategiske EnergiPlan for  de fire sønderjyske kommuner Sønderjylland (SEP Sønderjylland) følgende:

• Fossilfri varmeforsyning 

• Ny opvarmning etableres primært som brændselsfrie løsninger 


Dette følges op af to konkrete handlinger inden år 2023:

1. Demonstration af varmeforsyning i områder uden fjernvarme og naturgas 

2. Uafhængig energirådgivning til private (via SEP Sønderjylland sekretariatet)


Uddybning 1: Med udgangspunkt i en indledende screening af mulige forsyningsløsninger i områder uden fjernvarme og naturgas udpeges  mindst ét  demonstrationsområde pr. kommune. 


Målet er, at demonstrations-områderne tester nogle af de mest oplagte fremtidige forsynings-muligheder, fx: 

• Fælles indkøb og finansiering af individuelle varmepumper 

• Fælles varmepumpeløsninger 

• Tilslutning til eksisterende fjernvarmenet