Puljen til borgerinitiativer

Projekter, der har fået støtte i 2021

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

“Cykelstativer” til delebanken

Mobilitetsforeningen har i samarbejde med Brunsnæs / Iller / Busholm landsbylaug modtaget støtte på 27.300 kr. til indkøb af tre cykelstativer til delebanken. I sommerugerne vil de være udlånt til cykelfærgen over Flensborg Fjord, mens de resten af årets lånes ud til landsbyarrangementer.

 

Julebelysning i Svenstrup

En arbejdsgruppe under Landsbylauget ønsker at forskønne byen med julebelysning i en mørk tid. Dette er for at gøre Svenstrup til en indbydende, attraktiv, levende og spændende by, hvor folk har lyst til at bosætte sig. Denne ansøgning drejer sig om indkøb af belysning til fire mellemstore træer på ringriderpladsen – et centralt sted, hvor der kan afholdes ”juletræs-tænding” for store og små. Projektet er tildelt 4.920 kr. 

Fynshav Havnebad

Fynshav Landsbylaug har i den lokale udviklingsplan et ønske om at etablere ”omklædningshus ved stranden som kan benyttes af vinterbadere”. Dette førte til dannelsen af foreningen Fynshav Havnebad ultimo 2020, som varetager alle opgaver for Landsby-lauget ifm. kommunikation, ansøgninger, etablering mv. Havnebadet er tænkt som en lokal oase tæt på faciliteterne ved Fynshav Bådelaug og Fynshav Badestrand. Totalbeløbet er 400.000 og dækker udgifter til 1) en badebro i en metalkonstruktion med trædæk ca. 20 m. lang, heraf min. 12 m. i vandet på ydersiden af eksisterende mole til lystbådehavnen, 2) en flytbar sauna og 3) et separat herre- og dame-omklædningsrum. Foreningen med repræsentanter fra Landsbylauget i bestyrelsen har fået tilsagn om 150.000 kr. fra puljen til borgerinitiativer.

Infoland App

Landsbyforum har søgt om 36.000 kr. til tilslutnings gebyr af Infoland Appén for alle landsbylaug. Denne henter de statiske oplysninger fra Infoland-hjemmesiderne. Den årlige hosting betales af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer.

Det naturlige frirum
Landsbylauget i Elstrup/Elstrupskov, bylauget i Egen og i Guderup har i samarbejde søgt og fået bevilliget 100.000 kr. til etablering af en motorikbane ved Nordals Naturskole. Formålet er at geneta-      blering legepladsen ved Nordals Naturskole til et ”naturligt frirum for bevægelse og nærvær”. Dette vil bidrage til at øge bevægelse og oplevelser i og med naturen og genskabelse af et sted, hvor generationer på tværs, natur og bæredygtighed går hånd i hånd. Brugergrupperne fra Elstrup, Egen og Guderup skal inddrages i planlægning, hvorefter midlerne går til køb af materialer. Projektsummen er 200.000 kr.

Vækst og værdier i landdistrikterne

Landsbyforum har fået bevilliget 100.000 kr. til et synlighedsprojekt i samarbejde med forvaltningen. Projektværdier er 440.000 kr. 

Insekthotel i Svenstrup

På den ledige hjørnegrund Nordborgvej / Ugebjergvej ønsker            E´Svenstruplaug at tilføre byfornyelse og gøre Svenstrup mere attraktiv for såvel turister som borgere ved at etablere et insekthotel – lige ved siden af supercykelstien. Insekthotellet kan også indgå i undervisningen for friskolens elever. Der søges om midler til materialer til en værdi af 12.305 kr. Projektsummen er 20.505,00 kr.

Samlet overblik for 2021:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:     453.225,00 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     111.500,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                          731.025,02 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                                    0  kr.

Samlet projektsum i alt:                                             1.295.750,02 kr.

 

cykelfærgen blikstille vand af Palle Heinrich
IMG_2856
IMG_2930
IMG_2892
køer i landskabet
engblomst

Projekter, der har fået støtte i 2020

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

“Her hilser vi på hinanden”

Projektet omfatter etablering af tre områder i Kværs: et motions- / skov- / fitness- område, et rekreativt område samt en stor samlings- og naturlegeplads. Samtidig etableres en trafiksikker krydsning af Søndertoft, et vandhul oprenses og der sættes informations-materialer og skilte op i hele området. Her kan mennesker i alle aldre mødes, hilse på hinanden og have mulighed for at bevæge sig eller blot nyde det nye rekreative område. Nordea Fonden har støttet projektet med 700.000 kr. mens borgerinitiativpuljen støtter med 130.000 kr.

Stendysse fase 2 i Kettingskov

Stendysser markerer og synliggør det unikke område Kettingskov, der bindes sammen af Blommeskobbel Skov, hvor én af Nordeuropas største langdysser (mellem 5 – 6000 år gammel) ligger. I 2020 blev den første stendysse indviet og nu ønsker landsbylauget at etablere endnu en stendysse. Stedet skal tjene som et fordybelsesområde for lokale friluftsmennesker, cyklister og andre turister ved indfaldsvejen til Sønder Kettingskov. Der tildeles  25.800 kr. til stensætning, beplantning og borde/bænkesæt. Projektsummen er 48.800 kr.

Foderstativer til storkelaug i Svenstrup

E´Svenstruplaug har med bl.a. midler fra borgerinitiativpuljer fået etableret storkereder i Himmark og Svenstrup. Da det kan være svært for storkeforældrene at finde føde nok til deres afkom; bevilliges støtte til at etablere foderstativer med skåle, som den frivillige gruppe omkring storkeprojektet kan bruge til at hejse føde op til rederne. 

Der tildeles 5.085 kr. af projektsummen på 14.849,50 kr.

Genetablering af bro over Gjern Å

Landsbylauget i Kværs-Tørsbøl-Snurum har et græsklipperlaug, der tager sig af forskønnelse i landsbyen og herunder øget tilgængelighed til naturen. Landsbylauget tildeles 7.200 kr. til materialer for genetablering af en bro over Gejl Å ved Tørsbøl. Projektsummen er 12.000 kr.

Slæbested
E’Svenstruplaug blev tildelt 105.000 kr. ved første runde i 2019  til etablering af et slæbested ved Himmark til en samlet værdi af 175.000 kr. Desværre har det ikke været mulig at gennemføre projektet pga. en verserende forureningsag. Beløbet lægges derfor tilbage i puljen.

Brobygger – fra vision til jura

Landsbylaugene på Broagerland tildeles 45.000 kr.  til forberedelse af det juridiske grundlag for etablering og drift af nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland. Beløbet medfinansierer tilkøb af en ”brobygger”, der kan forberede og stille de helt præcise spørgsmål til juristen, for ikke at spilde tid og få midlerne til at række. Egenfinansieringen er 30.000 kr.

Ny kiosk- og toilet bygning ved Ballebro

Landsbylauget i Blans søger midler til projektering af et større projekt i form af en ny bygning med dertilhørende omklædning, bad/toilet, kiosk samt opholdsrum. Bygningen skal tiltrække foreninger og evt. etablere nye foreninger ved vandet (vand-aktiviteter) som f.eks. kajakklub, SUP board klub, dykkerklub og mange andre foreninger som nyder den dejlige natur.  Udvalget har bevilliget støtte på 147.000 kr. ud af en projektsum på  245.000 kr. til teknikerudgifter.

Julebelysning i Adsbøl

Borgerforeningen i Adsbøl ønsker at skabe forskønnelse og tryghed i en mørk tid med ekstra belysning på Sønderborg Landevej. Dette er  bl.a. for at øge interessen for landsbyen i henhold til den lokale udviklingsplan. Der er bevilliget 34.663,43 kr. til projektet, der har en samlet værdi på 58.363,43 kr.

Bi-venligt område i Svenstrup

Landsbylauget tildeles 26.775 kr. til  forskønnelse af byen med bivenlige områder til gavn for natur og miljø. Dette bidrager til at Svenstrup er en levende, spændende, indbydende og attraktiv by, hvor folk har lyst til at bosætte sig, og som byder velkommen til Universe og Nordals Resort. Projektsummen er 44.675 kr.

Blomsterenge i Købingsmark

Landsbylauget tildeles 15.000 kr. til  etablering af en blomstereng tre steder i sommerhusområderne for at fremme diversiteten til glæde for bioer og andre insekter. Projektsummen er 25.000 kr.

Tillæg til stendysseprojektet i Kettingskov

Landsbylauget i Kettingskov har frigjort en langdysse og etableret et kreativt område. Hertil ønskes støtte til tilkøb af tre informationsskilte, køb af buskrydder og beplantning med påskelinjer. Projektet tildeles 21.500 kr.  Projektsummen er 79.625 kr.

Beslysning på Multibanen i Blans

Landsbylauget tildeles 15.960 kr. til  belysning på multibanen og dertilhørende ny lysstyreing, så de unge mennesker kan få glæde af investeringen og benytte banen efter solnedgang. Projektsummen er 26.600 kr.

Mobile Borde/Bænkesæt

Landsbylauget i Brunsnæs/Iller/Busholm tildeles 47.775,00 kr. til etablering af mobile dele-elementer til udeliv i form af borde/bænkesæt og læskur. Projektsummen er 79.625 kr.

Hoppepude

Blans Landsbylaug ønsker at etablere en hoppepude, hvortil der ydes tilskud på 29.280 kr. ud af et samlet budget på 48.300 kr.

Lydanlæg

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tildeles 11.800 kr. til et lydanlæg samt borde/bænke til afholdelse af årlige sociale-kulturelle arrangementer “Hils på din nabo”. Projektsummen var 48.700 kr.

Petanque-bane

Ø-gruppen Kegnæs tildeles 41.470 kr. til etablering af petanque-baner som en del af aktiviteter på tværs af generationer. Projektsummen er 70.470 kr.

Inventar
Lysabild Landsbyråd støttes med 48.292,50 kr. til indkøb af inventar til Multisalen. Projektsummen er 80.487,50 kr.

Mobilitet

Mobilitetsforeningen tildeles 100.000 kr. til mobilitetsprojektet “Kom hinanden ve´” og 29.825 kr. til konceptudvikling af “Kør-mæ-bænke Rally”. Den samlede projektsum er på 750.008,10 kr.

Skovby Have

Skovby Landsbylaug tildeles 73.625 kr. til etablering af “Skovby Have”, hvor projektsummen er 126.500 kr.

Skridsikker bro

Stolbro/Stolbrolykke Landsbylaug mangler et skridsikkert lag på broen mod Dyndved, og tildeles 8.250 kr. til materialer. Projektsummen er 13.750 kr.

Bålhytte

E’Svenstruplaug tildeles 50.000 kr. for sammen med flere foreninger at bygge en bålhytte. Projektsummen er 303.650 kr.

Shelters

Landsbygruppen i Tandslet tildeles 29.998 kr. til etablering af to shelters ved Kulturhuset Bittens Bank. Projektsummen er 52.598 kr.

Samlet overblik for 2020:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:     889.298,93 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     260.100,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                       1.555.983,12 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   155.086,75  kr.

Samlet projektsum ialt:                                             2.863.396,53  kr.

 

Kettingskov
hjemmearbejdsplads (002)
åløb (2)
Ballebro
Broagerland_004
blomster
Det Kongelige Slotsgartneri i Gråsten DSC_3868 Foto Thomas Rahbek SLKE full
mjels sø
Hitch-hike 1
Grønne køretøj_0014
_DSC0212
DSC_0130

Projekter, der har fået støtte i 2019

Pyloner
Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Slæbested
E’Svenstruplaug tildeles 105.000 kr. til etablering af et slæbested ved Himmark til en samlet værdi af 175.000 kr. 

Forsøgskøkken

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd ønsker at etablere et forsøgskøkken og tildeles 100.000 kr. til udarbejdelse af en forretningplan og fundraising til projektet. Total beløbet på denne opgave er 166.000 kr.

Udstillingsmontre

Ø-gruppen Kegnæs tildeles 20.000 kr. til udstillingsmontre i forbindelse med markedsføring. Projektsummen er 33.333 kr.

Cykeltrailer

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tilkøber en cykeltrailer med plads til 8 almindelige cykler eller et mindre antal handicap-cykler. Tilskuddet er på 24.000 kr. og totalbeløber er 40.000 kr.

Det levende teglværk

Landsbyerne på Broagerland tildeles 22.000 kr. i forbindelse med nye tiltag ved “Det levende teglværk Cathrinesminde”. Projektsummen er 78.000 kr. Af tidligere tildelte midler er 43.000 kr. returneret til puljen, da projektet opnåede større tilskud fra en anden puljen end forventet.

Egnsspil

Adsbøl Borgerforening har i samarbejde med “Kulturlandsbyen” søgt og fået tildelt 20.000 kr. i forbindelse med tilblivelsen af et egnsspil. Projektsummen er 240.000 kr.

Forretninsplan

Brandsbøl-Lunden Landsbylaug tildeles 20.000 kr. til en forretningsplan for, hvorledes der kan etableres et showroom for bier, hvor publikum kan lære at passe på naturen. Projektsummen er 33.333,33 kr.

Julebelysning

Blans Landsbylaug samler ind til julebelysning. De tildeles 39.120 kr. til projektet, der har en totalsum på 65.200 kr.

Aktivitetsområde

Holm Landsbylaug vil etablere et større aktivitetsområde og tildeles 152.000 kr. til projektet, der er budgetteret til 712.500 kr.

Handicaptoilet

Landsbygruppen i Tandslet er i gang med et større projekt midt i landsbyen omkring Bittens Bank og Købmandsbutikken. Her tildeles de 120.000 kr. til et handicaptoilet. Projektsummen er 200.000 kr.

Stendysse

Kettingskov Landsbylaug tildeles 31.113 kr. til etablering af en stendysse til en samlet værdi af 55.750 kr.

Folk møder folk

Landsbyforum søger til to separate projekter på vegne af alle landsbyer: “Folk møder folk” (weekendkursus med SSF, kompetance-forløb og demens-fokus) og støtte til deltagelsen ved Folkemødet på Bornholm 2020. Udvalget tildeler hhv. 77.750 kr. og 70.000 kr. til initiativerne.

Hoppepude

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug søger om støtte til opsætning af en hoppepude. De tildeles 23.400 kr. ud af en samlet udgift på 39.000 kr.

BeeAir

Brandsbøl-Lunden landsbylaug tildeles 97.050 kr. til etablering af en “Sanse Showroom – BeeAir” på 24 m2 på baggrund af forretningsplanen, der blev givet tilskud til tidligere. Totalsummen på projektet er 170.050 kr.

Midt O Als

Hundslev-Notmark-Almsted Landsbylaug er igang med et større projekt omkring Notmark gl. Skole og forbindelserne mellem de tre landsbyer “Midt O Als”. Udvalget bevilliger 200.000 kr. til projektets fase 1, der er budgetteret til 350.000 kr.

Broagerland 3.0

Landsbylaugene på Broagerland arbejder med “Broagerland 3.0” projektet og får tildelt 60.000 kr. til et forprojekt til realisering af et bo- og arbejdsfællesskab. Projektsummen er 100.000 kr.

Samlet overblik for 2019:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:  1.231.433,00 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     231.983,33 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                          976.500,00 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   216.000,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                              2.655.916,33 kr

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DSC_5525
Kegnæs fyr_0074-Pano
SL - lokal aktivitet - Cathrinesminde
kettingskov stendysse
sjov Gl. Skole 001 (48)
Broagerland 3.0

Projekter, der har fået støtte i 2018

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Multibane

Adbøl Borgerforening tildeles 75.000 kr. i støtte til en multibane, der har en samlet værdi på 320.000 kr.

Udviklingsprojekt

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug søger om 35.221 kr. til et udviklingsprojekt på Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter. Projektet har en samlet værdi af 58.701,50 kr.

Det levende teglværk

Landsbyerne på Broagerland søger om støtte til diverse rekvisitter til “Det levende teglværk på Cathrinesminde”. Der medfinansieres 20.184,75 kr. ud af den samlede projektsum på 233.160 kr.

Kør-mæ-bænke

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug er blevet inspireret fra Hürup i Schleswig-Flensborg og ønsker at opsætte 13 “Kør-mæ-bæne” på Sydals, Broagerland og Kværs-området. Udvalget giver et tilskud på 48.000 kr.  Den samlede projektsum er 80.000 kr.

Omklædningsfaciliteter

Nordals Landsbylaug PAK søger i samarbejde med Vinterbaderne om støtte til etablering af omklædningsfaciliteter i Købingsmark. Kommunen er partner i projektet og ansvarlig for det offentlige toilet i bygningen. Puljen støtter med 121.800 kr., LAG Sønderborg Aabenraa støtter med 356.582,50 kr. og en forsikringssum betaler restbeløbet. 

Totalbeløbet er 713.165 kr.

Storkereder

E’Svenstruplaug tildeles 28.500 kr. til etablering af storkereder m.m. til Storkelauget, der ønsker at tiltrække storke til Svenstrup. Projektsummen er 47.500 kr.

Forretningsplan

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd vil etablere et inkubationskøkken – kaldet forsøgskøkken, og har brug for en arkitekttegning og overslag. Lauget tildeles 60.000 kr. af den samlede projektsum på 100.000 kr.

Folkemøde på Bornholm

Landsbylaugene tildeles 40.000 kr. til et kompetenceforløb. 16 medlemmer af landsby-laugenes bestyrelser får mulighed for at deltage på Folkemødet på Bornholm. Den samlede værdi er 66.666 kr.

Badebro

Elstrup / Elstrupskov har brug for en ny badebro til en samlet værdi på 120.000 kr. Puljen tildeler 72.000 kr.

Legeplads

Skodsbøl etablerer en legeplads ved klubhuset og tildeles 126.600 kr. Den samlede projektsum er 211.000 kr.

Redskaber

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tildeles 10.020 kr. til redskaber, for at trivsel, sundhed og motion kan optimeres. Projektsummen er 16.700 kr.

Global Kids

Fem landsbyer søger samlet om 41.000 kr. i støtte til “Kultur i øjenhøjde”. En afrikansk børne-dansetrup besøger friskolerne i Svenstrup, Tandslet, Kværs, Oksbøl og Elstrup koordinerer. Det blev en kæmpe oplevelse for alle de deltagende, og afviklet indenfor den økonomiske ramme på 76.000 kr.

Samlet overblik for 2018:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   728.325,75 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                  247.666,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                    1.067.740,25 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   49.160,50 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           2.092.892,50 kr.

Billede
billed 2
20180424_161125
IMG_0324
_DSC8194

Projekter, der har fået støtte i 2017

Ombygning

Adsbøl Borgerforeningen har i samarbejde med “Det lille Theater” fået tildelt 65.849 kr. til ombygning af theatret. Den samlede værdi er 420.849 kr.

Jollmandsgaard

Landsbylauget i Holm har i samarbejde med Jollmands Gaard fået tildelt 50.000 kr. til opførelse af bagehuset på Jollmands Gaard. Ombygningen forventes at løbe op i 1.530.000 kr.

Legestativ

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug støttes med 33.000 kr. til et legestativ. Projektsummen er 55.000 kr.

Touchskærm

Ø-gruppen Kegnæs vil opsætte en yderligere informationer i fyrtårnet og søger om 13.499 kr. til medfinansiering af en touchskærm til en samlet værdi af 40.999 kr.

Energirenovering

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd tildeles 75.625 kr. til energirenoveringer af klubhuset i Tørsbøl. Den samlede ombygning har en værdi af 126.125 kr.

Græsklipperlaug

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug ønsker også at etablere et græsklipperlaug, hvortil der søges om støtte. Udvalget bevilliger 22.017 kr. til indkøb af en græsslåmaskine til en samlet værdi af 36.695 kr.

Fordybelsesbænke

Alle fem landsbylaug på Broagerland søger samlet om støtte til forbydelsesbænke og kustumer m.m. til opførelse af “Det levende teglværk på Cathrinesminde” i uge 27. Landsbyerne tildeles 33.000 kr. til medfinansiering af den samlede projektsum på 105.100 kr.

Grillhytte

Seppelev Borgerforeningen tildeles 88.200 kr. til etablering af en grillhytte. Projektet har en samlet værdi på 146.700 kr.

Nabohjælp

Skodsbøl Landsbylaug søger om 3.928 kr. til etablering af Nabo-hjælp. Den samlede udgift er 6.628 kr.

AV-udstyr og inventar

Elstrup / Elstrupskov landsbylaug søger om 36.930 kr. til AV-udstyr og inventar til Elstrup Mølle. Den samlede projektsum er 61.550 kr.

Samlet overblik for 2017:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   422.048,00 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                   481.800,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                    1.446.620,00 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                 228.678,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           2.579.146,00 kr.

Markedsf├©ringsbillede 1
cyklisme
Mølle med træer 256

Projekter, der har fået støtte i 2016

Badebro

Østerholm landsbylaug har fået 10.000 kr. til en ny badebro. Den samlede projektsum var 133.0333 kr.

Energirenovering

Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug har modtaget 19.800 kr. til energirenoveringer af Dynthuset. Den samlede værdi af projektet var 33.000 kr. 

Fedtudskiller

Avnbøl-Ullerup landsbylaug har købt en lovpligtig fedtudskiller til Bakkensbro til en samlet værdi af 63.012 kr. Puljen har støttet med 36.607,20 kr.  Derudover købes en printer til en værdi af 55.250 kr. , hvoraf puljen støtter med 33.150 kr.

PR-materialer

Ø-gruppen på Kegnæs har udarbejdet PR-materialer til en værdi af 26.987,50, hvoraf puljen har støttet med 12.587,50 kr.

 

Mjels Pumpehus

Sogneforeningen i Oksbøl har gennemført renoveringen af Mjels Pumpehus i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond, Sønderborg Kommune og Pumpehusets Venner. Den samlede udgift var 680.000 kr., hvoraf borgerinitiativpuljen har støttet med 115.000 kr., LAG Aabenraa Sønderborg med 340.000 kr. og Aage V. Jensen Naturfond med 225.000 kr. 

Energirenovering

Skodsbøl Landsbylaug har søgt støtte til at sætte en varmeveksle indeni og solceller på taget af klubhuset. Hertil har puljen støttet med hhv. kr. 16.822.50 og 26.711,25 kr. Den samlede projektsum er 72.556,25 kr.

Legeområde

Nordals Landsbylaug PAK etablerer et ativitetsområde overfor naturbørnehaven til en værdi af 120.000 kr. Puljen støtter med 75.000 kr.

Smøl tårn

Smøl landsbylaug etablerer et pitstop i det gamle transformator tårn til en værdi af 22.030 kr. hvoraf puljen støtter med 12.630 kr.

Stisystem

Mommark Landsbylaug ønsker at etablere et stisystem i sommerhusområdet for borgerne og de mange turister. Projetsummen er 467.500 kr., hvoraf puljen støtter med 142.500 kr.

Græsklipperlaug

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd etablerer et græsklipperlaug, og dertil er der brug for en stor maskiner til græsklipning. Den samlede værdi er 68.615 kr., og puljen støtter med 41.169 kr.

Samlet overblik for 2016:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   538.977,45 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                  187.400,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                       945.466,00 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   70.127,30 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           1.541.950,75 kr.

IMG_0352
østerholm
DSC_2864
IMG_5244