Puljen til borgerinitiativer

Projekter, der har fået støtte i 2024

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 35.000 kr.

Øget sikkerhed ved “forårsrengøring” i landsbyerne 
Landsbyforum bevilliges 15.000 kr. til indkøb af sikkerhedsveste til de frivillige, der deltager i indsamling af affald i landsbyerne.

Byens samlingspunkt i Dyndved 
Bylauget i Dyndved støttes med 45.000 kr. til etablering af et fælles mødested. Støtten går til bl.a. belægning, bord- og bænkesæt, affaldsstativer og bålsted. Restbeløbet hentes fra 10.000 kr. i egenfinansiering og 8.000 kr. i frivillige timer. Resten søges hos eksterne puljen – 12.000 kr.

Bæredygtige Sauna- og omklædningshytter 
Landsbylauget i Mommark søger midler til medfinansiering af sauna- og omklædningshytter. Dette projekt er et samarbejds-projekt mellem landsbylauget og foreningen Mommark Havns Venner. Projektet støttes med 100.000 kr. af Puljen til Borger-initiativer. Øvrige eksterne sponsorer er LAG Sønderborg Aabenraa (621.731,25), Lokale og Anlægsfonden (200.000 kr.), Norlys (100.000 kr.) og resten som egenfinansiering (22.173,25 kr.).

Fra tilskuer til deltager med indflydelse 

Landsbyforum bevilliges 63.250 kr. til medfinansiering til et projekt, der har til formål at motivere flere til at involvere sig, tage del i og tage ansvar for fællesskaber, dvs. øge nærdemokratiet og derigennem få flere engagerede som medspillere til frivilligheden. LAG Sønderborg Aabenraa indstiller projektet til 50.000 kr. Udover at afholde workshops med frivillige landsbylaug/lokalråd i Sønderborg og Aabenraa, bringes udsagn fra disse møder til en debat på Folkemødet 2024. Præsentationsmaterialet kan genbruges ved lokale borgermøder, når formålet er at tiltrække og fastholde frivillige.

Badebro ved Karlsminde

E´Svenstrup laug søger om 30.000 kr. til medfinansiering af køb og opsætning af en ny badebro ved Karlsminde, så lokalbefolkning og turister fortsat kan benytte broen, når de tager til stranden. Restbeløbet på 131.315 kr. bevilliges af Grøn Pulje.

 

Redskabsskur til opbevaring af Smøls grejbank 
Smøl Landsbylaug støttes med 15.410 kr. (60%) til etablering af et redskabsskur til opbevaring af de indkøbte og sponserede redskaber, som indgår i landsbylaugets grejbank. Her er tale om f.eks. havefræser, festtelt, borde, æblepresser og buskrydder. Der leveres frivillige timer til en værdi af 12.000 kr.

Samlet overblik for 2024:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:                              kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                                             kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                                                  kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                                           kr.

Samlet projektsum i alt:                                                                        kr.

 

maj Broagerland 2024
IMG_0843
lokalet
Formidlingshaven i Gråsten_forår_blomster (3)
Badebro_vinter_is 2

Projekter, der har fået støtte i 2023

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr. Der er kun afsat 500.000 kr. i år 2023.

AV-udstyr i Svenstrup Forsamlingshus 

Landsbylauget ønsker at hjælpe Forsamlingshuset til indkøb af professionelt AV-anlæg for at forbedre forholdene og tiltrække flere mødeaktiviteter. Det sker i forlængelse af den opgradering af huset, der er sket de sidste 9 måneder. Formålet er at kunne afholde orienterings- og debatmøder for et bredere publikum, og her er forudsætningen et velfungerende AV-anlæg, der er moderne, effektivt og nemt både at tilkoble og betjene. Opgraderingen understøtter huset som samlingssted i Svenstrup og opland og dermed styrkes den sociale sammenhængskraft. Puljen støtter med 40.108 kr., dvs. 60 %. Resten egenfinansieres.

Vi bygger bro mellem tilflyttere og lokalbefolkning på Broagerland

Formålet med projektet er at bygge bro mellem tilflyttere og lokale borgere på landdistriktsområdet og i de større og mindre byer for styrke tilhørsforholdet til området og forebygge fraflytning. I første gang gennemføres pilot-handlinger i de fem landsbyer på Broagerland og Broager by. Gennem inddragelse af danske og udenlandske borgere, tilbageflyttere, foreninger og aktører i samskabende processer, skal handlingen bidrage til at fastholde tilflyttere i kommunen herunder udenlandske studerende og erhvervsaktive. Det handler om fastholdelse af tilflyttere gennem samskabelse og frivillighed, som det er beskrevet i handling 3, Handleplan for Medborgerskab 2024- 2025. Projektet tildeles 23.400 kr.

Forbedrede forhold ved Petanque i Skelde 

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug er i samarbejde med Petanque klubben i Skelde i gang med et projekt for forbedring af forholdene omkring petanque-banerne, for at sikre fællesskab, sammenhold og livskvalitet samt en udvidet brugergruppe. Til dette formål tildeles 33.300 kr. til materialer, mens udførelse sker med frivillige kræfter. De fælles samlingssteder danner rammerne for det rige kultur- og aktivitetsudbud, hvor Landsbylauget (iflg. den lokale udviklingsplan) kan hjælpe med at sikre mulighed for at udvikle nye tilbud.

Etablering af kirkestier på Nordals

E´Svenstruplaug tildeles 14.000 kr. til udarbejdelse af en fælles folder (fysisk og digital), der fortæller om de fem kirkesogne på Nordals og de nye kirkeruter, der binder sognene sammen og åbner op omkring kirkerne til glæde for lokale borgere og turister. Restbeløbet op til 30.500 kr. finansieres med egen midler og frivillige arbejdstimer.

Bedre og billigere varme i Klubhuset i Skelde

Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug får bevilliget 11.400 kr. til konvertering af varmekilde fra gamle el-radiatorer til en luft-til-luft varmepumpe i Klubhuset, hvor landsbyens foreningsliv har deres gang. Den samlede omkostning er 19.000 kr.. Restbeløbet fremskaffes som frivilligt arbejde samt egenbetaling.

Støtte til udarbejdelse af en helhedsplan for Elstrup Mølle og Møllerimuseum

Elstrup/Elstrupskov landsbylaug bevilliges 219.000 kr. til udvikling af en konkret helhedsplan med byggeprogram og arkitektfunding, der viser vejen for de næste vigtige skridt i transformationen af Elstrup Mølle & Møllerimuseum (EMM) som omdrejningspunkt for nyt spændende lokalt møde/værested, et mølleinstitut  / mølle-værksted m.m. Projektet er en integreret del af realiseringen af visionen for Elstrup Mølle, som blev præsenteret for offentligheden i efteråret 2022.

Efterfølgende har Akademisk Arkitektforening sammen med Dreyers Fond støttet projektet med dkk. 150.000 plus moms.

Deltagelse ved Folkemødet på Bornholm 2024

Landsbyforum har på baggrund af en evaluering af deltagelsen i Folkemødet 2023 vurderet, at inspirationsturen medvirkede til kompetenceudvikling i praksisfællesskaber og værdifuld erfaringsudveksling. 

Landsbyforum får bevilliget 55.000 kr. til overnatning og transport på næste års folkemøde for medlemmer af Landsbyforum og ikke-folkevalgte medlemmer af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. Deltagelsen sker i forventning om, at inspirations-turen medvirker til kompetenceudvikling i praksisfællesskaber, gennem erfaringsudveksling med andre deltagere og aktører på landdistriktsområdet. Dette forventes at understøtte den videre udvikling af landdistriktsarbejdet.

Indkøb af inventar til fælles mødested i Blans

Projektansøgningen vedrører støtte til opkvalificering af et fælles mødested kaldet “Klubhuset” i daglig tale, så det bliver bedre egnet som samlingssted til bl.a. sociale arrangementer. Dette med henblik på at understøtte udviklingstemaerne A: Unge og uddannelse og D: Øget sociale sammenhængskraft. Midlerne vil gå til indkøb af inventar (stole og borde). Puljen støtter med 33.385 kr. af det samlede projekt på 55.643,31 kr.

Shelter og rekreativ område ved Kettingskov

Kettingskov Landsbylaug vil gerne bidrage til kommunens turistpolitik samt give indspark til realisering af verdensmål nr. 11 (Bæredygtighed, herunder skabelsen af grønne offentlige rum). Bidraget er etablering af et flisebelagt område, hvorpå der placeres et shelter, muldtoilet, bord og bænke-sæt samt bål/ grillplads. Det rekreative område placeres ved cykelrute 8 på matrikel nr. 449 i Asserballeskov. Projektet skal skabe værdi og nytte for frilufts-mennesker og turister, og vil gøre området attraktivt og spændende at færdes i. Der er hentet erfaringer gennem opsætning af to store stendysser langs Østkystvejen, som mange stopper ved og holder rast. 

Puljen har støttet med 27.143 kr. af det samlede projekt på 45.239 kr.

Etablering af pullerter og cykelparkering ifbm. havneprojektet i Ballebro

Blans har efter tre års fælles indsats afsluttet byggeriet af en ny havnebygning ved Ballebro, men udenoms arealet trænger til et “ansigtsløft”. Ønsket er, at etablere pullerter som afgrænsning af et bilfrit område ved bygningen, hvor der skal være bord/bænke sæt, cykelstativer og handicap parkering. De tildelte midler fra puljen på 32.625 kr. vil medfinansiere pullerter og cykelstativer. Restbeløbet på 21.750 kr. er egenfinansiering.

Samlet overblik for 2023:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:                              kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                                             kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                                                  kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                                           kr.

Samlet projektsum i alt:                                                                        kr.

 

Maj 2023
image00013
Emma sover i shelter
IMG_0889
Formidlingshaven i Gråsten_forår_blomster (1) (1)

Projekter, der har fået støtte i 2022

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Etablering af “Engen” i Lysabild

En arbejdsgruppe under Lysabild Landsbyråd har et stort ønske om at udvikle et vildt grønt område til et rekreativt område, som giver plads til fællesskab for alle aldersgrupper. Målet med hele engområdet er, at gøre det til et attraktivt område med plads til fællesskaber på tværs. Området skal indeholde en naturlegeplads, borde/bænkesæt, bålplads, madpakkehus, æblelund, Disc Golf og et område med vilde blomster. Hele området forbindes med et stisystem, som ligeledes forbinder området til et beboelseskvarter og et velfungerende sportsområde med fodboldbaner, tennisbaner, skaterbaner og klubhus. Tildelingen på 12.000 kr. retter sig mod etablering af en æblelund og et område med vilde blomster. Projektsummen er 20.000 kr.

Opsætning af muldtoiletter i naturen

Landsbyforum vil sætte sig i spidsen for, at der opsættes et antal muldtoiletter på udvalgte steder i naturen. Projektet udføres i tæt samarbejde med aktuelle partnere i forvaltningen, hos turisme-aktørerne og i landsbyerne samt erhvervsskolerne. Efter et år skal der evalueres på effekterne, så erfaringerne kan udrulles til et større område. Projektet tildeles 158.000 kr.

Fællesvarmeløsninger i landsbyerne

Formålet med en bevilling på 250.000 kr. til Landsbyforum er at støtte følgende:

–          At udvikle strategiske og ambitiøse Investeringskoncepter (IC) herunder screening af mulige lokale nærvarmeløsninger hvad angår forbruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. 

–          At fortsætte med at undersøge muligheden for at inddrage fjernvarmeselskaber i etablering af en enhed, der bygger og driver nærvarmeløsninger i landsbyer grundet erfaring, soliditet, troværdighed i forbindelse med drift, service og administration af bl.a. kollektive varmeløsninger i hht. økonomiudvalgets beslutning den 17/8 2022

–          At udrulle projektet: ”Global udsyn og lokal handling” til flere landsbysamfund

Forlængelse af pilotprojektet “Kom hinanden ved – delebank for alle”

Mobilitetsforeningen har siden oktober 2019 været en del af Lands-byforum, hvor formålet bl.a. er at skabe mulighed for landsbybus-samkørsel, delebilstjenester eller anden form for mobilitetsydelse og løsninger. Dette er sket igennem projektet ”Kom hinanden ved – delebank for alle”, der består af en mobilitets- og en delebank-del. I mobilitetsdelen er tilkoblet 2 landsbybusser, der har udgangspunkt i Tandslet og i Kværs (indtil november, hvor bussen flyttes til Nybøl).

 

Tildelingen på 120.000 kr. er en forlængelse af projektet i form af yderligere koncept-udvikling til 31/12 2023. Det sker med afsæt i det akutte behov for omstilling til en grønnere mobilitet – forstærket af de øgede energi- og brændstofpriser – i retning af mere sam-kørsel, fremme af cyklisme, inddragelse af virksomhederne i løsnin-gerne, og gentænkning af mobiliteten i de mindre lokalsamfund og landdistrikterne. Sekretariatet bidrager fortsat med sekretærstøtte både til mobilitets- og delebanksdelen, og der evalueres ved afslut-ningen af støtteperioden.

Kæpheste ridning

Landsbylauget i Dynt-Skelde-Gammelgab søger om støtte til at etablere gode forhold for de mange lokale børn, der dyrker ”Kæpheste ridning”. Midlerne dækker indkøb af spring, etablering af ridebane m.m. samt kæpheste til udlån, så hvert barn ikke behøver investere i eget udstyr. Projektet tildeles 9.000 kr. ud af projektsummen på 15.500 kr.

Etablering af blomstereng i Dynt-Skelde-Gammelgab

En lokal beboer i DSG området er villig til at stille et stykke mark til rådighed, så der kan sås blomsterfrø. Når blomsterengen står i flor, klippes der en sti rund i marken, så områdets beboere og turister, kan plukke end buket og insekterne kan samle det de nu har brug for, eller man går blot en tur i området og nyder synet og duften. Der er tale om både forskønnelse af området samt øget biodiversitet, når Landsbylauget i Dynt-Skelde-Gammelgab tildeles 17.000 kr. til etableringen (projektsum: 28.800 kr.)

Sønderborgs landsbyer til klimatopmøde COP27

Sønderborg kan være med til at sikre, at der i både den nordiske og internationale grønne omstilling skabes bedre balance mellem by og land, og afgørende forståelse for de særlige muligheder og udfordringer i landsbyer og landdistrikter. Midlerne finansierer en debat-workshop for alle 36 landsbylaug om fire vigtige temaer: transport, opvarmning, lokal produktion og indigenous knowledge (velafprøvet bæredygtighed viden/praksis) samt efterfølgende dialog med arrangører og Nordisk Ministerråd frem til en konkretisering af og endeligt koncept for, hvordan Sønderborg landsbyernes input kan indgå i COP27-programmet på Den nordiske pavillon i. Dette inkluderer kontakt med fire sammenlignelige byer fra de andre nordiske lande og deres landsbylaug. Projektet støttes med 75.000 kr.

Deltagelse ved Folkemødet på Bornholm 2023

Landsbyforums bestyrelse har evalueret på deltagelsen ved Folke-mødet på Bornholm 2022 og konkluderet, at udbyttet for deltagere var positiv. Derfor søges om midler til overnatning og transport på næste års folkemøde for medlemmer af Landsbyforum og ikke-folkevalgte i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Hvis de politiske udvalgsmedlemmer ikke deltager på vegne af Sønder-borg Kommune, vil de også blive inviteret med pga. den samska-bende værdi når landsbyfrivillige, forvaltning og politikere deltager sammen. Inspirationsturen medvirker til kompetenceudvikling i praksisfællesskaber gennem gode erfaringsudvekslinger med andre kommuner og aktører på landdistriktsområdet, der kan understøtte den videre udvikling af landdistrikts-arbejdet. Bliver deltagelsen billigere end de tildelte 50.000 kr. returneres midlerne til puljen. 

Kær Strandsrensningsprojekt

For at minimere mængden af affald på strandene i kommunen, har frivillige landsbyfolk med Kær Halvøs Landsbylaug i spidsen, sat sig for i første omgang at sætte 10 dispensere med poser op på strandene, der i forvejen har et skilt og en offentlig skraldespand i nærheden. Initiativet er efter idé af ”Havvogterne”. Vi kalder dem ”havfaldsposer”. Frivillige har tilsluttet sig og tager ansvar for opsætning, tilsyn, opfyldning med poser, kontakt til renoveringen, servicere brugere o.lign., så vandrere har mulighed for at tage en pose med sig til affald på stranden. De fyldte poser lægges i offentlige affaldsspande og der informeres om ”giv et praj” hvis affaldet er stort eller spandene er fulde. Positive erfaringer fra pilotprojektet vil danne grundlag for en udrulning til flere stande i 2023. Projektsummen er 108.625 kr., hvor puljen til borgerinitiativer støtter med 54.312,50 kr. og LAG Sønderborg Aabenraa med tilsvarende beløb.

Bålhytte og shelter for alle

Kær Halvø Landsbylaug har gennem en årrække efterspurgt et fysisk mødested for landsbylaugets aktiviteter, og i forbindelse med helhedsplanen for Kær Vestermark udarbejdede Landsbylauget et idekatalog med bl.a. ønske om shelter og bålhytte / madpakkehus. Der søges om medfinansiering af en bålhytten, der kan være mødested for alle og anvendes til mange forskellige formål. Bålhytten bygges i bæredygtige materialer med stor andel af genbrug. Størstedelen vil blive lavet af træ inkl. træspån som tagbeklædning. Udformningen vil i udtryk ligne snuden af den nærliggende bygning – Støvlen. Projektsummen er ca. 930.000 kr., hvor borgerinitiativpuljen støtter med 250.000 kr., kommunen med 130.000 kr. og resten finansieres af eksterne puljer.

Informations- og formidlingsudstyr

Landsbylauget i Kværs, Tørsbøl, Snurom er ansvarlig for projektet “Ud i naturen”. Her er formålet, at der skal være “let og lige adgang” for skovgæster, borger, skoleelever, dagplejer, at dykke ned i naturen gennem et fremskudt grej-depot, som skal etableres ved et allerede etableret rekreativt område i Kværs, ved en lokal sø. Puljen støtter med  80.303,50 kr. til indkøb af naturformidlingsgrej til et mindre “grej-hus/skab” samt formidling om, hvorledes du benytter dette udstyr. Der er her tale om et supplerende projekt til ”Her hilser vi på hinanden” – et stort naturprojekt, der omfatter etablering af tre områder: et motions-/skov-/fitness- område, et rekreativt område samt en stor samlings- og naturlegeplads. Projektsummen er 175.303,20 kr. og Friluftsrådet har støttet med 95.000 kr.

Hegn af frugttræer, bærbuske og blomstrende hegnsplanter

Blans Landsbylaug ønsker at udvikle området, så naturen er en faktor for de lokale borgere samt gæster til området. Frugttræer/frugtbuske vil medvirke til en øget oplevelse på turen til Als Fjord – det vil blive muligt at nyde årets gang med knopper, blomstringer og ikke mindst som forbipasserende at kunne nyde godt af at plukke noget spiseligt frugt og nyde den på en opsat bænk med udsigten over Als Sund.  Puljen støtter med 17.100 kr., mens egenfinansieringen er 5.400 kr. og frivillig arbejde udføres til en værdi af 6.000 kr.

Kulturel fællesskab

E´Svenstruplaug søger om 7.500 kr. i støtte til præmiesum til komponisten, annoncering og trykning af en Svenstrup-sang, i respekt for sangens betydning og evne til at skabe fællesskab. En samlende Svenstrup-sang vil kunne tages frem og afsynges i mange forskellige sammenhænge, når borgerne dyrker og styrker fællesskabet. Projektsummen er 16.500 kr.

Havnebygning ved Ballebro – Blans

Et stort havneprojekt i Ballebro er tæt på at være i mål, men grundet stigende materialepriser og en jordprøve, der har påført ekstra-udgifter, er byggeriet blevet dyrere end først budgetteret i projek-teringen, som borgerinitiativer har støttet i 2020. Projektet indeholder opførelse af en ny bygning på 107 m2 til styrkelse af foreningslivet med omklædning, bad/toilet samt opholdsrum. Brugerne vil være kajakklubben, SUP board klub, dykkerklubben og mange andre foreninger, som nyder naturoplevelser og aktiviteter i det fri.

 

Effekten er øget sundhed, socialsammenhængskraft og turismefremmende samt en understøttelse af ProjectZero, idet materialevalget er vedligeholdelsesfrit og driften tæt på CO2-neutral. Projektsummen er 3.003.991,60 kr., hvoraf 2.537.500 kr. p.t. er bevilliget af eksterne puljer/støtte. Støtten er 250.000 kr.

Badebro i Stolbro/Stolbrolykke

En gruppe under bylauget ønsker at udskifte en eksisterende, nedslidt badebro med et nyt. Stranden og broen er et naturligt samlingssted om sommeren for folk på tværs af generationer der nyder naturoplevelserne, samt mødestedet for ”vinterbade-damerne”. Støtten indgår i udgiften til indkøb af en ny bro, mens frivillige nedtager og fjerner den gamle. Udvalget støtter med 86.760 kr. hvis ikke Puljen til Badebroer kan bevillige 50.000 kr. (og resten fra Borgerinitiativpuljen). Projektsummen er 144.600 kr.

Shelters ved BAKS – Avnsbøl-Ullerup

Landsbylauget ønsker at placere 3 shelters i forbindelse med Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter (BAKS) på baggrund af en lokal efterspørgsel om øgede muligheder for overnatning i naturen og optimering af rammerne omkring BAKS. Samtidig gøres klar til etablering af en half-pipe, så området fremstår attraktivt for alle aldre. Tilskuddet dækker udgifterne til indkøb af tre shelters, mens frivillige timer indgår til klargøring af jorden, hjælp ved monteringen af shelters samt støbning af soklen til skaterrampen. Støtten er 30.000 kr. og projektsummen er 50.000 kr.

Samlet overblik for 2022:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:     1.466.976,00 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                          51.100,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                          1.107.112,50 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                           5.400,00 kr. 

Samlet projektsum i alt:                                                2.630.588,50 kr.

 

udvalget
sommerbillede (2)
Skrot-mig-2
Erhverv_lokale firmaer_Fjernvarme Gråsten_0010 (1)
IMG_3430
IMG_0270
Gendarmstien ved Vibæk mølle (2)
Billede 3
Sommer (3)
Shelter
Badebro_vinter_is 2
vinterlandskab

Projekter, der har fået støtte i 2021

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Visualisering af en bæredygtig lokal udviklingsplan

Lavensby er ét af 8 pilotlandsbyer fra hver sin kommune i projektet: ”Bæredygtige Lokale Udviklingsprocesser (BLUP)”. Landsbyerne har arbejdet med en mere bæredygtig retning i de lokale udviklings-planer og tænkt bæredygtighed og verdensmål ind som ”hverdagsmål”. Lavensby har valgt at arbejde med en visualisering af deres Bæredygtige Lokale Udviklingsplan og har fået 44.400 kr. i støtte til grafisk arbejde, opsætning, tryk, fysiske materialer til synliggørelse o.lign. 

 

Renovering af badebro

Ved Ballebro strand sætte frivillige badebroen i vandet om foråret og trækker dén op igen om efteråret. Landsbylauget har fået 39.600 kr. i støtte til indkøb af nye pæle, der ikke behøver at blive taget op af vandet, men bliver stående hele året. Dette vil lette det hårde arbejde betydeligt for de frivillige.

 

Udfordringer og muligheder når pigefodbolden blomster på Als

Skovby Landsbylaug, Mommark Landsbylaug og Lysabild Landsbyråd har fået tildelt  45.480 kr. i støtte til at undersøge, hvorledes samkørsel kan øge den sociale sammenhængskraft, forbedre sundheden, mindre CO2-udslip samt sikre at alle kan deltage i indgåede klubsamarbejdsaftaler uanset geografisk spredning/transportbehov. Projektet består af behovsanalyse, demonstration (forsøg i 12 måneder), evaluering af effekterne og udrulning af resultaterne for FBS-Als (pigefodbold i 12 – 15 års alderen).

 

Supercykel P-plads ved Nordborgvej/Nørreskovvej

Formålet med partnerskabsprojektet er at etablere en cykeloase ved supercykelstien på hjørnet af Nordborgvej/Nørreskovvej i Svenstrup. Kommunens pulje til Grøn Transport leverer cykelservicestander med manuel pumpe, fliser og sand/grus. Til gengæld leverer lokalsamfundet arbejdskraft til etablering af pladsen (jordarbejde og flisebelægning), overdækning, borde/bænkesæt, blomsterbede m.m. Projektet er støttet med 46.600 kr.

 

Midt O´ Als

Hundslev-Notmark-Almsted Landsbylaug er i gang med et større projekt omkring Notmark gl. Skole og forbindelserne mellem de tre landsbyer “Midt O Als”. Efter et langt tilløb er der nu brug for professionel støtte til arkitekttegninger m. visualisering, detailtegninger og udbudsmaterialer, forretningsplan og fundraising af den mere omkostningstunge realisering af aktivitetsparken bag skolen og de indvendige etaper. Projektet er støttet med 99.646,80 kr. 

 

“Cykelstativer” til delebanken

Mobilitetsforeningen har i samarbejde med Brunsnæs / Iller / Busholm landsbylaug modtaget støtte på 27.300 kr. til indkøb af tre cykelstativer til delebanken. I sommerugerne vil de være udlånt til cykelfærgen over Flensborg Fjord, mens de resten af årets lånes ud til landsbyarrangementer.

 

Julebelysning i Svenstrup

En arbejdsgruppe under Landsbylauget ønsker at forskønne byen med julebelysning i en mørk tid. Dette er for at gøre Svenstrup til en indbydende, attraktiv, levende og spændende by, hvor folk har lyst til at bosætte sig. Denne ansøgning drejer sig om indkøb af belysning til fire mellemstore træer på ringriderpladsen – et centralt sted, hvor der kan afholdes ”juletræs-tænding” for store og små. Projektet er tildelt 4.920 kr. 

Fynshav Havnebad

Fynshav Landsbylaug har i den lokale udviklingsplan et ønske om at etablere ”omklædningshus ved stranden som kan benyttes af vinterbadere”. Dette førte til dannelsen af foreningen Fynshav Havnebad ultimo 2020, som varetager alle opgaver for Landsby-lauget ifm. kommunikation, ansøgninger, etablering mv. Havnebadet er tænkt som en lokal oase tæt på faciliteterne ved Fynshav Bådelaug og Fynshav Badestrand. Totalbeløbet er 400.000 og dækker udgifter til 1) en badebro i en metalkonstruktion med trædæk ca. 20 m. lang, heraf min. 12 m. i vandet på ydersiden af eksisterende mole til lystbådehavnen, 2) en flytbar sauna og 3) et separat herre- og dame-omklædningsrum. Foreningen med repræsentanter fra Landsbylauget i bestyrelsen har fået tilsagn om 150.000 kr. fra puljen til borgerinitiativer.

Infoland App

Landsbyforum har søgt om 36.000 kr. til tilslutnings gebyr af Infoland Appén for alle landsbylaug. Denne henter de statiske oplysninger fra Infoland-hjemmesiderne. Den årlige hosting betales af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer.

Det naturlige frirum
Landsbylauget i Elstrup/Elstrupskov, bylauget i Egen og i Guderup har i samarbejde søgt og fået bevilliget 100.000 kr. til etablering af en motorikbane ved Nordals Naturskole. Formålet er at geneta-      blering legepladsen ved Nordals Naturskole til et ”naturligt frirum for bevægelse og nærvær”. Dette vil bidrage til at øge bevægelse og oplevelser i og med naturen og genskabelse af et sted, hvor generationer på tværs, natur og bæredygtighed går hånd i hånd. Brugergrupperne fra Elstrup, Egen og Guderup skal inddrages i planlægning, hvorefter midlerne går til køb af materialer. Projektsummen er 200.000 kr.

Vækst og værdier i landdistrikterne

Landsbyforum har fået bevilliget 100.000 kr. til et synlighedsprojekt i samarbejde med forvaltningen. Projektværdier er 440.000 kr. 

Insekthotel i Svenstrup

På den ledige hjørnegrund Nordborgvej / Ugebjergvej ønsker            E´Svenstruplaug at tilføre byfornyelse og gøre Svenstrup mere attraktiv for såvel turister som borgere ved at etablere et insekthotel – lige ved siden af supercykelstien. Insekthotellet kan også indgå i undervisningen for friskolens elever. Der søges om midler til materialer til en værdi af 12.305 kr. Projektsummen er 20.505,00 kr.

Samlet overblik for 2021:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:     1.132.176,80 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                        274.800,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                             590.000,00 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                     136.713,20  kr.

Samlet projektsum i alt:                                               2.133.690,00 kr.

vinter (2)
vinter (1)
IMG_2930
IMG_2856
cykelfærgen blikstille vand af Palle Heinrich
IMG_2892
køer i landskabet
engblomst

Projekter, der har fået støtte i 2020

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

“Her hilser vi på hinanden”

Projektet omfatter etablering af tre områder i Kværs: et motions- / skov- / fitness- område, et rekreativt område samt en stor samlings- og naturlegeplads. Samtidig etableres en trafiksikker krydsning af Søndertoft, et vandhul oprenses og der sættes informations-materialer og skilte op i hele området. Her kan mennesker i alle aldre mødes, hilse på hinanden og have mulighed for at bevæge sig eller blot nyde det nye rekreative område. Nordea Fonden har støttet projektet med 700.000 kr. mens borgerinitiativpuljen støtter med 130.000 kr.

Stendysse fase 2 i Kettingskov

Stendysser markerer og synliggør det unikke område Kettingskov, der bindes sammen af Blommeskobbel Skov, hvor én af Nordeuropas største langdysser (mellem 5 – 6000 år gammel) ligger. I 2020 blev den første stendysse indviet og nu ønsker landsbylauget at etablere endnu en stendysse. Stedet skal tjene som et fordybelsesområde for lokale friluftsmennesker, cyklister og andre turister ved indfaldsvejen til Sønder Kettingskov. Der tildeles  25.800 kr. til stensætning, beplantning og borde/bænkesæt. Projektsummen er 48.800 kr.

Foderstativer til storkelaug i Svenstrup

E´Svenstruplaug har med bl.a. midler fra borgerinitiativpuljer fået etableret storkereder i Himmark og Svenstrup. Da det kan være svært for storkeforældrene at finde føde nok til deres afkom; bevilliges støtte til at etablere foderstativer med skåle, som den frivillige gruppe omkring storkeprojektet kan bruge til at hejse føde op til rederne. 

Der tildeles 5.085 kr. af projektsummen på 14.849,50 kr.

Genetablering af bro over Gjern Å

Landsbylauget i Kværs-Tørsbøl-Snurum har et græsklipperlaug, der tager sig af forskønnelse i landsbyen og herunder øget tilgængelighed til naturen. Landsbylauget tildeles 7.200 kr. til materialer for genetablering af en bro over Gejl Å ved Tørsbøl. Projektsummen er 12.000 kr.

Slæbested
E’Svenstruplaug blev tildelt 105.000 kr. ved første runde i 2019  til etablering af et slæbested ved Himmark til en samlet værdi af 175.000 kr. Desværre har det ikke været mulig at gennemføre projektet pga. en verserende forureningsag. Beløbet lægges derfor tilbage i puljen.

Brobygger – fra vision til jura

Landsbylaugene på Broagerland tildeles 45.000 kr.  til forberedelse af det juridiske grundlag for etablering og drift af nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland. Beløbet medfinansierer tilkøb af en ”brobygger”, der kan forberede og stille de helt præcise spørgsmål til juristen, for ikke at spilde tid og få midlerne til at række. Egenfinansieringen er 30.000 kr.

Ny kiosk- og toilet bygning ved Ballebro

Landsbylauget i Blans søger midler til projektering af et større projekt i form af en ny bygning med dertilhørende omklædning, bad/toilet, kiosk samt opholdsrum. Bygningen skal tiltrække foreninger og evt. etablere nye foreninger ved vandet (vand-aktiviteter) som f.eks. kajakklub, SUP board klub, dykkerklub og mange andre foreninger som nyder den dejlige natur.  Udvalget har bevilliget støtte på 147.000 kr. ud af en projektsum på  245.000 kr. til teknikerudgifter.

Julebelysning i Adsbøl

Borgerforeningen i Adsbøl ønsker at skabe forskønnelse og tryghed i en mørk tid med ekstra belysning på Sønderborg Landevej. Dette er  bl.a. for at øge interessen for landsbyen i henhold til den lokale udviklingsplan. Der er bevilliget 34.663,43 kr. til projektet, der har en samlet værdi på 58.363,43 kr.

Bi-venligt område i Svenstrup

Landsbylauget tildeles 26.775 kr. til  forskønnelse af byen med bivenlige områder til gavn for natur og miljø. Dette bidrager til at Svenstrup er en levende, spændende, indbydende og attraktiv by, hvor folk har lyst til at bosætte sig, og som byder velkommen til Universe og Nordals Resort. Projektsummen er 44.675 kr.

Blomsterenge i Købingsmark

Landsbylauget tildeles 15.000 kr. til  etablering af en blomstereng tre steder i sommerhusområderne for at fremme diversiteten til glæde for bioer og andre insekter. Projektsummen er 25.000 kr.

Tillæg til stendysseprojektet i Kettingskov

Landsbylauget i Kettingskov har frigjort en langdysse og etableret et kreativt område. Hertil ønskes støtte til tilkøb af tre informationsskilte, køb af buskrydder og beplantning med påskelinjer. Projektet tildeles 21.500 kr.  Projektsummen er 79.625 kr.

Beslysning på Multibanen i Blans

Landsbylauget tildeles 15.960 kr. til  belysning på multibanen og dertilhørende ny lysstyreing, så de unge mennesker kan få glæde af investeringen og benytte banen efter solnedgang. Projektsummen er 26.600 kr.

Mobile Borde/Bænkesæt

Landsbylauget i Brunsnæs/Iller/Busholm tildeles 47.775,00 kr. til etablering af mobile dele-elementer til udeliv i form af borde/bænkesæt og læskur. Projektsummen er 79.625 kr.

Hoppepude

Blans Landsbylaug ønsker at etablere en hoppepude, hvortil der ydes tilskud på 29.280 kr. ud af et samlet budget på 48.300 kr.

Lydanlæg

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tildeles 11.800 kr. til et lydanlæg samt borde/bænke til afholdelse af årlige sociale-kulturelle arrangementer “Hils på din nabo”. Projektsummen var 48.700 kr.

Petanque-bane

Ø-gruppen Kegnæs tildeles 41.470 kr. til etablering af petanque-baner som en del af aktiviteter på tværs af generationer. Projektsummen er 70.470 kr.

Inventar
Lysabild Landsbyråd støttes med 48.292,50 kr. til indkøb af inventar til Multisalen. Projektsummen er 80.487,50 kr.

Mobilitet

Mobilitetsforeningen tildeles 100.000 kr. til mobilitetsprojektet “Kom hinanden ve´” og 29.825 kr. til konceptudvikling af “Kør-mæ-bænke Rally”. Den samlede projektsum er på 750.008,10 kr.

Skovby Have

Skovby Landsbylaug tildeles 73.625 kr. til etablering af “Skovby Have”, hvor projektsummen er 126.500 kr.

Skridsikker bro

Stolbro/Stolbrolykke Landsbylaug mangler et skridsikkert lag på broen mod Dyndved, og tildeles 8.250 kr. til materialer. Projektsummen er 13.750 kr.

Bålhytte

E’Svenstruplaug tildeles 50.000 kr. for sammen med flere foreninger at bygge en bålhytte. Projektsummen er 303.650 kr.

Shelters

Landsbygruppen i Tandslet tildeles 29.998 kr. til etablering af to shelters ved Kulturhuset Bittens Bank. Projektsummen er 52.598 kr.

Samlet overblik for 2020:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:     889.298,93 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     260.100,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                       1.555.983,12 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   155.086,75  kr.

Samlet projektsum ialt:                                             2.863.396,53  kr.

 

Kettingskov
hjemmearbejdsplads (002)
åløb (2)
Ballebro
Broagerland_004
blomster
Det Kongelige Slotsgartneri i Gråsten DSC_3868 Foto Thomas Rahbek SLKE full
mjels sø
Hitch-hike 1
Grønne køretøj_0014
_DSC0212
DSC_0130

Projekter, der har fået støtte i 2019

Pyloner
Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Slæbested
E’Svenstruplaug tildeles 105.000 kr. til etablering af et slæbested ved Himmark til en samlet værdi af 175.000 kr. 

Forsøgskøkken

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd ønsker at etablere et forsøgskøkken og tildeles 100.000 kr. til udarbejdelse af en forretningplan og fundraising til projektet. Total beløbet på denne opgave er 166.000 kr.

Udstillingsmontre

Ø-gruppen Kegnæs tildeles 20.000 kr. til udstillingsmontre i forbindelse med markedsføring. Projektsummen er 33.333 kr.

Cykeltrailer

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tilkøber en cykeltrailer med plads til 8 almindelige cykler eller et mindre antal handicap-cykler. Tilskuddet er på 24.000 kr. og totalbeløber er 40.000 kr.

Det levende teglværk

Landsbyerne på Broagerland tildeles 22.000 kr. i forbindelse med nye tiltag ved “Det levende teglværk Cathrinesminde”. Projektsummen er 78.000 kr. Af tidligere tildelte midler er 43.000 kr. returneret til puljen, da projektet opnåede større tilskud fra en anden puljen end forventet.

Egnsspil

Adsbøl Borgerforening har i samarbejde med “Kulturlandsbyen” søgt og fået tildelt 20.000 kr. i forbindelse med tilblivelsen af et egnsspil. Projektsummen er 240.000 kr.

Forretninsplan

Brandsbøl-Lunden Landsbylaug tildeles 20.000 kr. til en forretningsplan for, hvorledes der kan etableres et showroom for bier, hvor publikum kan lære at passe på naturen. Projektsummen er 33.333,33 kr.

Julebelysning

Blans Landsbylaug samler ind til julebelysning. De tildeles 39.120 kr. til projektet, der har en totalsum på 65.200 kr.

Aktivitetsområde

Holm Landsbylaug vil etablere et større aktivitetsområde og tildeles 152.000 kr. til projektet, der er budgetteret til 712.500 kr.

Handicaptoilet

Landsbygruppen i Tandslet er i gang med et større projekt midt i landsbyen omkring Bittens Bank og Købmandsbutikken. Her tildeles de 120.000 kr. til et handicaptoilet. Projektsummen er 200.000 kr.

Stendysse

Kettingskov Landsbylaug tildeles 31.113 kr. til etablering af en stendysse til en samlet værdi af 55.750 kr.

Folk møder folk

Landsbyforum søger til to separate projekter på vegne af alle landsbyer: “Folk møder folk” (weekendkursus med SSF, kompetance-forløb og demens-fokus) og støtte til deltagelsen ved Folkemødet på Bornholm 2020. Udvalget tildeler hhv. 77.750 kr. og 70.000 kr. til initiativerne.

Hoppepude

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug søger om støtte til opsætning af en hoppepude. De tildeles 23.400 kr. ud af en samlet udgift på 39.000 kr.

BeeAir

Brandsbøl-Lunden landsbylaug tildeles 97.050 kr. til etablering af en “Sanse Showroom – BeeAir” på 24 m2 på baggrund af forretningsplanen, der blev givet tilskud til tidligere. Totalsummen på projektet er 170.050 kr.

Midt O Als

Hundslev-Notmark-Almsted Landsbylaug er igang med et større projekt omkring Notmark gl. Skole og forbindelserne mellem de tre landsbyer “Midt O Als”. Udvalget bevilliger 200.000 kr. til projektets fase 1, der er budgetteret til 350.000 kr.

Broagerland 3.0

Landsbylaugene på Broagerland arbejder med “Broagerland 3.0” projektet og får tildelt 60.000 kr. til et forprojekt til realisering af et bo- og arbejdsfællesskab. Projektsummen er 100.000 kr.

Samlet overblik for 2019:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:  1.231.433,00 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     231.983,33 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                          976.500,00 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   216.000,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                              2.655.916,33 kr

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DSC_5525
Kegnæs fyr_0074-Pano
SL - lokal aktivitet - Cathrinesminde
kettingskov stendysse
sjov Gl. Skole 001 (48)
Broagerland 3.0

Projekter, der har fået støtte i 2018

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Multibane

Adbøl Borgerforening tildeles 75.000 kr. i støtte til en multibane, der har en samlet værdi på 320.000 kr.

Udviklingsprojekt

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug søger om 35.221 kr. til et udviklingsprojekt på Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter. Projektet har en samlet værdi af 58.701,50 kr.

Det levende teglværk

Landsbyerne på Broagerland søger om støtte til diverse rekvisitter til “Det levende teglværk på Cathrinesminde”. Der medfinansieres 20.184,75 kr. ud af den samlede projektsum på 233.160 kr.

Kør-mæ-bænke

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug er blevet inspireret fra Hürup i Schleswig-Flensborg og ønsker at opsætte 13 “Kør-mæ-bæne” på Sydals, Broagerland og Kværs-området. Udvalget giver et tilskud på 48.000 kr.  Den samlede projektsum er 80.000 kr.

Omklædningsfaciliteter

Nordals Landsbylaug PAK søger i samarbejde med Vinterbaderne om støtte til etablering af omklædningsfaciliteter i Købingsmark. Kommunen er partner i projektet og ansvarlig for det offentlige toilet i bygningen. Puljen støtter med 121.800 kr., LAG Sønderborg Aabenraa støtter med 356.582,50 kr. og en forsikringssum betaler restbeløbet. 

Totalbeløbet er 713.165 kr.

Storkereder

E’Svenstruplaug tildeles 28.500 kr. til etablering af storkereder m.m. til Storkelauget, der ønsker at tiltrække storke til Svenstrup. Projektsummen er 47.500 kr.

Forretningsplan

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd vil etablere et inkubationskøkken – kaldet forsøgskøkken, og har brug for en arkitekttegning og overslag. Lauget tildeles 60.000 kr. af den samlede projektsum på 100.000 kr.

Folkemøde på Bornholm

Landsbylaugene tildeles 40.000 kr. til et kompetenceforløb. 16 medlemmer af landsby-laugenes bestyrelser får mulighed for at deltage på Folkemødet på Bornholm. Den samlede værdi er 66.666 kr.

Badebro

Elstrup / Elstrupskov har brug for en ny badebro til en samlet værdi på 120.000 kr. Puljen tildeler 72.000 kr.

Legeplads

Skodsbøl etablerer en legeplads ved klubhuset og tildeles 126.600 kr. Den samlede projektsum er 211.000 kr.

Redskaber

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tildeles 10.020 kr. til redskaber, for at trivsel, sundhed og motion kan optimeres. Projektsummen er 16.700 kr.

Global Kids

Fem landsbyer søger samlet om 41.000 kr. i støtte til “Kultur i øjenhøjde”. En afrikansk børne-dansetrup besøger friskolerne i Svenstrup, Tandslet, Kværs, Oksbøl og Elstrup koordinerer. Det blev en kæmpe oplevelse for alle de deltagende, og afviklet indenfor den økonomiske ramme på 76.000 kr.

Samlet overblik for 2018:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   728.325,75 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                  247.666,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                    1.067.740,25 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   49.160,50 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           2.092.892,50 kr.

Billede
billed 2
20180424_161125
IMG_0324
_DSC8194

Projekter, der har fået støtte i 2017

Ombygning

Adsbøl Borgerforeningen har i samarbejde med “Det lille Theater” fået tildelt 65.849 kr. til ombygning af theatret. Den samlede værdi er 420.849 kr.

Jollmandsgaard

Landsbylauget i Holm har i samarbejde med Jollmands Gaard fået tildelt 50.000 kr. til opførelse af bagehuset på Jollmands Gaard. Ombygningen forventes at løbe op i 1.530.000 kr.

Legestativ

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug støttes med 33.000 kr. til et legestativ. Projektsummen er 55.000 kr.

Touchskærm

Ø-gruppen Kegnæs vil opsætte en yderligere informationer i fyrtårnet og søger om 13.499 kr. til medfinansiering af en touchskærm til en samlet værdi af 40.999 kr.

Energirenovering

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd tildeles 75.625 kr. til energirenoveringer af klubhuset i Tørsbøl. Den samlede ombygning har en værdi af 126.125 kr.

Græsklipperlaug

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug ønsker også at etablere et græsklipperlaug, hvortil der søges om støtte. Udvalget bevilliger 22.017 kr. til indkøb af en græsslåmaskine til en samlet værdi af 36.695 kr.

Fordybelsesbænke

Alle fem landsbylaug på Broagerland søger samlet om støtte til forbydelsesbænke og kustumer m.m. til opførelse af “Det levende teglværk på Cathrinesminde” i uge 27. Landsbyerne tildeles 33.000 kr. til medfinansiering af den samlede projektsum på 105.100 kr.

Grillhytte

Seppelev Borgerforeningen tildeles 88.200 kr. til etablering af en grillhytte. Projektet har en samlet værdi på 146.700 kr.

Nabohjælp

Skodsbøl Landsbylaug søger om 3.928 kr. til etablering af Nabo-hjælp. Den samlede udgift er 6.628 kr.

AV-udstyr og inventar

Elstrup / Elstrupskov landsbylaug søger om 36.930 kr. til AV-udstyr og inventar til Elstrup Mølle. Den samlede projektsum er 61.550 kr.

Samlet overblik for 2017:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   422.048,00 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                   481.800,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                    1.446.620,00 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                 228.678,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           2.579.146,00 kr.

Markedsf├©ringsbillede 1
cyklisme
Mølle med træer 256

Projekter, der har fået støtte i 2016

Badebro

Østerholm landsbylaug har fået 10.000 kr. til en ny badebro. Den samlede projektsum var 133.0333 kr.

Energirenovering

Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug har modtaget 19.800 kr. til energirenoveringer af Dynthuset. Den samlede værdi af projektet var 33.000 kr. 

Fedtudskiller

Avnbøl-Ullerup landsbylaug har købt en lovpligtig fedtudskiller til Bakkensbro til en samlet værdi af 63.012 kr. Puljen har støttet med 36.607,20 kr.  Derudover købes en printer til en værdi af 55.250 kr. , hvoraf puljen støtter med 33.150 kr.

PR-materialer

Ø-gruppen på Kegnæs har udarbejdet PR-materialer til en værdi af 26.987,50, hvoraf puljen har støttet med 12.587,50 kr.

 

Mjels Pumpehus

Sogneforeningen i Oksbøl har gennemført renoveringen af Mjels Pumpehus i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond, Sønderborg Kommune og Pumpehusets Venner. Den samlede udgift var 680.000 kr., hvoraf borgerinitiativpuljen har støttet med 115.000 kr., LAG Aabenraa Sønderborg med 340.000 kr. og Aage V. Jensen Naturfond med 225.000 kr. 

Energirenovering

Skodsbøl Landsbylaug har søgt støtte til at sætte en varmeveksle indeni og solceller på taget af klubhuset. Hertil har puljen støttet med hhv. kr. 16.822.50 og 26.711,25 kr. Den samlede projektsum er 72.556,25 kr.

Legeområde

Nordals Landsbylaug PAK etablerer et ativitetsområde overfor naturbørnehaven til en værdi af 120.000 kr. Puljen støtter med 75.000 kr.

Smøl tårn

Smøl landsbylaug etablerer et pitstop i det gamle transformator tårn til en værdi af 22.030 kr. hvoraf puljen støtter med 12.630 kr.

Stisystem

Mommark Landsbylaug ønsker at etablere et stisystem i sommerhusområdet for borgerne og de mange turister. Projetsummen er 467.500 kr., hvoraf puljen støtter med 142.500 kr.

Græsklipperlaug

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd etablerer et græsklipperlaug, og dertil er der brug for en stor maskiner til græsklipning. Den samlede værdi er 68.615 kr., og puljen støtter med 41.169 kr.

Samlet overblik for 2016:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   538.977,45 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                  187.400,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                       945.466,00 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   70.127,30 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           1.541.950,75 kr.

IMG_0352
østerholm
DSC_2864
IMG_5244