Kategoriarkiv: Udvalg

Vedtægter Landsbyforum

Udvalg

 

 

§ 1 NAVN
Netværksforeningens navn er Landsbyforum, Sønderborg.
Landsbyforum er stiftet uformelt ved kommunesammenlægningen i 2007, og omdannet til en netværksforening pr. 29/2 2016.
Netværksforeningen er hjemmehørende i Sønderborg kommunen.

§ 2 FORMÅL
Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner med
det til enhver tid gældende udvalg, som er ansvarlig for landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune.


Formålet er

1) at fremme dialog og samarbejde mellem landsbylaugene* i Sønderborg Kommune

*eller en anden betegnelse for en lokal landsbyforening*; der repræsenterer landsbyen og dermed er talerør overfor andre
landsbylaug og kommune, samt arbejder for at fremme de lokale interesser og initiativer af interesse eller gavn for områdets
beboere. Landsbyforeningen sørger for oplysninger til områdets beboere fra de i området værende foreninger, lokalråd og
kommune

2) at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen. Gerne i
samarbejde med kommunen, turist- og erhvervs-partnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det
fremmer sagen.

3) tæt samarbejde og sparring med det til enhver tid gældende udvalg, som er ansvarlig for landdistriktsområdet i Sønderborg Kommune **

 

**Udvalget er p.t et §17 stk. 4 udvalg, hvor 7 personer er valgt som repræsentanter for landsbylaugene, hvilket ofte skaber personsammenfald og tætte relationer. Relevante sager fra Landsbyforums møder, kanaliseres til politisk behandling i udvalget. Indsatsområderne i udvalget er defineret på baggrund af input fra landsbylaug og Landsbyforum, og understøttes af byrådets vision om: ”levende landsbyer, der er eftertragtede bomiljøer med en lokalforankring i Sønderborg Kommune. Livskvaliteten er høj og sammenholdet stærkt med aktiviteter og fysiske mødesteder. Byrådet vil arbejde for, at kommunen er førende i landet, når det drejer sig om at skabe gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne.”

Landsbyforum repræsenterer ikke de enkelte medlemmer, og kan ikke træffe beslutninger eller udtale sig på vegne af de tilsluttede landsbylaug, uden en forudgående debat og fælles beslutning. De enkelte landsbyer er direkte i kontakt med udvalget via Sekretariat for landdistrikter, men fællessager kan bringes til politisk behandling i udvalget (eller øvrige udvalg) på baggrund af beslutninger i Landsbyforum.

§ 3 VALG
Landsbyforum består af 1 person fra hver landsbylaug (eller repræsentant for lokalsamfundet, se under formål, pkt. 1) udpeget
af landsbylaugets bestyrelse. Det er tilladt at deltage med flere end 1 person fra hver landsby til møderne i Landsbyforum, men
hver landsbylaug har 1 stemme. Medlemmer af landsbyforum udpeges lokalt i hht. landsbylaugets egne vedtægter.

Landsbyforum vælger formand, næstformand og kassér for to år ad gangen ved årsmødet. Således at formanden vælges i lige
år (2018), næstformand og kassér vælges i ulige år (2019).

Sekretariat for landdistrikter bidrager med sekretærhjælp ved møderne.

§ 4 ÅRSMØDET
Landsbyforum afholder årsmøde i hht.  valgprocedure i §3. Dette afholdes i forbindelse med det årlige Landsbytopmødet – dog senest den 1. juli – og indkaldes via opslag på www.sonderborgkom.dk mindst 4 uger før årsmødet. Årsmødet ledes af en på årsmødet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen.

Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte.

Stk. 1. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Bestyrelsens beretning ved formanden
4) Godkendelse af revideret regnskab ved kasseren

5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse i hht. §3
7) Valg af 2 bilags kontrollanter samt suppleant
8) Eventuelt

Stk. 2. Forslag til årsmødets dagsorden kan fremsættes af alle medlemmer. Forslag skal være sendt til formanden af
Landsbyforum, så denne har forslaget i hænde senest 2 uger inden årsmødet.

§ 5 NEDLÆGGELSE AF LANDSBYFORUM
Eventuel nedlæggelse af landsbyforum skal vedtages på 2 på hinanden følgende møder i landsbyforum og herefter vedtages
med 2/3 flertal på årsmødet.

Eventuelle økonomiske midler videreføres til en ny godkendt netværksforening eller lignende organ. Hvis et sådan ikke
eksisterer føres pengene tilbage til landsbylaugene.

§6 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på årsmødet og skal vedtages med 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede.

§7 ØKONOMISKE BINDINGER
Landsbyforums medlemmer hæfter ikke personligt for de for landsbyforums indgåede forpligtelser, for hvilke alene Landsbyforum hæfter med dens respektive formue. Landsbyforum kan søge eksterne midler til specifikke projekter, mødeaktiviteter, fælles forsikring, m.m.

Landsbyforum forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer.

Landsbyforums regnskabsår følger kalenderåret.

Sønderborg, den 5/4 2018

Godkendte ændringer ved årsmødet 3/4 2019

Kriterier for uddeling af midler fra puljen til borgerinitiativer

Udvalg

Kriterier

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene støtter op om en tidlig indsats overfor konkrete problemstillinger og projektforslag fra landsbylaugene. For at opnå støtte fra puljen skal følgende kriterier opfyldes i perioden 2019 – 2021:


1. Landsbylaugene er projektholder på projekter der modtager støtte fra puljen

2. Projekter skal indgå i den lokale udviklingsplan

3. Projekterne skal have minimum 40 procent egenfinansiering i form af frivillig arbejdskraft

afregnet med 100 kr./time eller kontakt egenbetaling

4. Projekterne skal målrettes mindst 2 af følgende udviklingstemaer:

    a. Unge og uddannelse

    b. Turisme

    c. Styrket erhvervsindsats

    d. Øget social sammenhængskraft

    e. Øget bosætning

    f. Natur

   g. Fødevarer


Kriterier for Landsbyforum

 Projekterne går på tværs af flere landsbylaug

 Projekterne har som primære formål at skabe udvikling i landbylaugene

 Projekterne kan ikke være anlæg, da disse skal forankres i landsbylaugene

 Projekterne skal målrettes mindst 2 af udviklingstemaerne under pkt. 4 ved kriterier for

landsbylaugene


Ansøgning og frister:

Landsbylaugene kan sende skriftlige ansøgninger til ”Pulje til borgerinitiativer fra

Landsbylaugene” en måned forud for hvert møde i Udvalget for Landdistrikter, Natur og

Fødevarer, hvor hele udvalget er samlet, dvs. 4 gange pr. år.


Ansøgningerne skal indeholde:

1. Projektbeskrivelse

2. Budget

3. Redegørelse for medfinansiering


Udbetalingsprocedurer og formalia:

Ved tilsagn fra udvalgets udviklingspulje modtager ansøger en kvittering, der angiver

udbetalingsprocedurer og formalia. Udbetaling af tilsagnet kan først finde sted, når alle

tilladelser, godkendelser samt dokumentation for, at finansieringen af projektet er på plads, er

indsendt til Sekretariat for landdistrikter.


Projektet skal være igangsat indenfor 2 år, men opnår projektet ikke 100 % finansiering eller

tilladelser indenfor 2 år frafalder tilsagnet.


Senest 2 måneder efter afslutning af projektet, indsendes en rapport med regnskab og

evaluering.


Spørgsmål: Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator, mail: cskb@sonderborg.dk 


Sønderborg-modellen

Sønderborg-modellen

Modellen viser, hvorledes landdistrikterne i Sønderborg kommune har været organiseret siden 2007. 


Landsbylaug
 (venstre side af figuren)
Et landsbylaug er landsbyens talerør overfor omverdenen, og indadtil en samlende enhed for landsbyborgerne, foreningerne, erhvervslivet, institutioner og andre interessegrupper. Der er i dag 36 lokale landsbyorganiseringer, som vi i daglig tale kalder “landsbylaug”, skønt nogle i virkeligheden hedder bylaug, lokalråd, landsbyråd, borgerforening eller andet. 

 

Det primære er, at de repræsenterer alle borgerne i deres geografiske område f.eks. sogn eller eksempelvis en sammenslutning af tre små landsbyområder. Af vedtægterne fremgår, om alle boligejere – herunder sommerhusejere – også automatisk er medlemmer af lauget, når de har bopæl på en primær adresse udenfor laugets område.

Der er højst 1000 borgere bosat i en landsby med et landsbylaug. Større byer er ikke en del af “Sønderborg-modellen”. Der betales normalt ikke kontingent i et landsbylaug, og dermed er alle borgere medlemmer.

 

Hver landsbylaug har egne vedtægter, der sætter rammerne for foreningens virke. Sekretariat for landdistrikter får tilsendt kopi af vedtægterne til orientering.

 

Hver landsby får tildelt en hjemmeside (Infoland) og 5.500 kr. pr. år til mødeaktiviteter o.lign. af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarers budget. Desuden udarbejder hver landsby en lokal udviklingsplan, som sætter retning for lokalområdets udvikling. Denne lokale udviklingsplan er “det stykke papir”, som både landsbyen, forvaltning og politikere samarbejder ud fra.

 

Hver farvet prik i modellen symboliserer et landsbylaug. Farven viser hvilket område, de repræsenterer – opdelt i de syv tidligere kommuner: Nordborg, Augustenborg, Sydals, Sønderborg, Broager, Sundeved og Gråsten.medlemmer.

Landsbyforum

Ca. fire gange om året mødes alle formænd eller udpegede repræsentanter for landsbylaugene i det frivillige organ: Landsbyforum.

 

Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i Sønderborg Kommune.

 

Det vigtigste formål er at fremme dialogen og samarbejdet mellem landsbylaugene. Her deles idéer, erfaring, informationer, og der iværksættes fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen. Disse aktiviteter planlægges og gennemføres gerne i samarbejde med Kommunen, turist- og erhvervspartnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det fremmer sagen. 

 

Er der gennemgående temaer, udfordringer eller ønsker i Landsbyforum, kan disse bringes videre til politisk behandling i det politiske udvalg: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Sekretariat for landdistrikter bidrager med sekretærhjælpen i Landsbyforum.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Udvalget er et §17 stk. 4 udvalg, der består af fem byrådsmedlemmer og syv frivillige landsbyrepræsentanter, direktør og afdelingsleder  fra forvaltningen samt landdistriktskoordinatoren som sekretær.

 

De frivillige består af én valgt person fra hver af de syv gamle kommuner. Dette er i modellen illustreret med én person fra hver farve. Disse landsbyrepræsentanter er samtidig medlemmer af Landsbyforum og sikrer dermed sammenhængen mellem det frivillige og det politiske niveau.  

 

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer refererer direkte til Økonomiudvalget og har eget årligt driftsbudget samt rådighed over  puljer, der uddeles til landsbyprojekter.

Sekretariat for landdistrikter

Sekretariatet udfører det praktiske arbejde mht. sparring med landsbylaugene, projektudvikling og støtte ved fundraising, tvær-kommunalt samarbejde, videndeling og projektledelse. Dermed bidrager sekretariatet til at udvalgets indsatsområder kan gennemføres.  

Her arbejder Anne Abild Poulsen, fødevarekoordinator, Carl Erik Maae, landsbyudvikler, Åse Ditlefsen Ferrão, projektansat i TOUR-BO projektet (et grænseoverskridende projekt for bæredygtig turisme og fødevarer) samt Connie Mark Skovbjerg, landdistriktskoordinator.

Der er tæt samarbejde og samskabelse mellem Landsbylaugene, Landsbyforum, Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og forvaltningen.

Vedtægter

Udvalg

Vedtægter for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Sønderborg Kommune

 

 

Udvalgets formål og opgaver

§1

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer skal:

 • Koordinere arbejdet med udviklingsplanerne
 • Være dialogpartner til alle stående udvalg og landsbylaug
 • Sikre samarbejde på tværs i landdistrikterne
 • Rådgive omkring organiseringen af landdistriktsområdet, herunder oprettelse af landsbyråd og landsbylaug
 • Være sparringspartner til landsbylaugene og sire vidensdeling mellem disse
 • Fordele midler til landdistrikterne efter politisk godkendte retningslinjer
 • Arbejde for en enkel sagsgang og sagsbehandling i forhold til udvikling af landdistrikterne
 • Bidrage til at landdistrikterne bliver landskendte som attraktive bosætningssteder
 • Udvikle naturprojekter, herunder blandt andet Kær Vestermark, Naturpark Nordals, Oksbøl og Birkepøl
 • Implementere Fødevarestrategi
 • Naturskoler – udvikling og fremtidsvisioner

 

 

Sammensætning og antal medlemmer

§2

Antal medlemmer:

Udvalget består af 12 medlemmer

 

Sammensætning:
7 medlemmer fra landsbylaugene, samt 5 medlemmer udpeget af Byrådet.

 

Suppleanter:
Der vælges 7 personlige suppleanter til medlemmer fra landsbylaugene. Suppleanterne kan deltage i møderne, når de ordinære medlemmer har forfald.

 

Funktionsperiode for medlemmerne:
Medlemmerne er valgt og udpeget i byrådets funktionsperiode.

 

Valg af frivillige medlemmer:

 

Valgbar er borgere, som er bosat i lokalområdet.

 

De stedlige landsbylaug i hver af de 7 gamle kommuner opstiller 1 medlem og 1 suppleant til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Der henstilles til, at der blandt de udpegede medlemmer er personer med særlig viden og interesse inden for natur og fødevarer. Hvis der ikke i opstillingen opnås enighed indkalder forvaltningen til et valgmøde.

 

De 7 medlemmer fra landsbylaugene i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer indgår aftaler om, hvem der er kontaktperson til de laug, der ikke er repræsenteret i landsbyforum.

 

 

Formand og næstformand

§3

Byrådet udpeger formand og næstformand blandt de 5 medlemmer udpeget af Byrådet.

Første møde afholdes i februar.

 

 

Møder og beslutningsdygtighed

§4

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer planlægger 4 årlige møder.

Udvalget følger Byrådets forretningsorden i forhold  til dagsorden og protokolførelse.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede på mødet, dog således:

 • At mindst 3 af medlemmerne udpeget af Byrådet er til stede
 • At mindst 4 af medlemmerne fra landsbylaugene er til stede

 

De 5 medlemmer udpeget af Byrådet afholder månedlige statusmøder.

 

Udvalget kan nedsætte relevante arbejdsgrupper inden for de forskellige temaer i udvalgets formål og opgaver. Arbejdsgrupperne kan suppleres med personer, med for opgaven særlig viden, interesse eller sagkundskab, uden for udvalgets medlemskreds.

 

 

Sekretariat

§5

Forvaltningen er sekretariat for Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer.

 

 • Sekretariatet yder service og sparring til udvalget
 • Sikrer at relevante udvalg og forvaltninger samt landsbylaug bliver inddraget i udviklingen af landdistrikterne og i arbejdet med at frembringe udviklingsplaner
 • Yder støtte til til projektstyring for udvalget
 • Yder støtte til videns- og erfaringsdeling efter aftale med udvalget
 • Bidrager med hjælp til kommunikation til udvalget
 
 

Vedtægtsændring og opløsning

§6

Vedtægten skal godkendes af Byrådet.

 

Byrådet træffer beslutning om udvalget skal ophæves.

 

Godkendt af byrådet den 31-01-2018

 

 

 

Erik Lauritzen
Borgmester

 

Udvalg

Folkemødet Bornholm

Deltagelse i 2020

Pga. Corona-situationen blev Folkemødet 2020 aflyst. Der var ellers fuld hus med 15 deltagere fra ni landsbylaug (Svenstrup, Kettingskov, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Sottrupskov, Tandslet, Fynshav, Nybøl-Stenderup, Smøl og Asserballe). 

Sønderborg havde planlagt en workshop omkring frivillighed og social entreprenørskab, hvor deltagere fra MEDSAM projektet også ville deltage – dvs. personer fra bl.a. Arendal Kommune, Marselisborg-centret i Århus, Folkehøjskolen på Vestlandet m.fl. Men planerne udsættes til 2021.

Deltagelse i 2019

Ved Folkemødet i 2019 deltog 13 frivillige fra syv landsbylaug (Svenstrup, Dynt-Skelde-Gammelgab, Asserballe, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Sottrupskov, Elstrup, Nybøl-Stenderup) samt flere indlægsholdere / paneldeltagere. 

 

I “Landdistrikternes Telt” deltog Sønderborg i / var arrangør af følgende debatter: 

 

 • Borgmesterdebatten “Er statsjob vejen til et land i balance?”, 
 • “Madborgerskab på landet – bor foodies dér, hvor maden kommer fra?”, 
 • “Hvordan man giver lokalsamfund medindflydelse” ,
 • “Frilandsbyer, frivillighed og frihed”.   
_DSC6297
Carsten fra Elstrup lytter opmærksom.
_DSC6324
Agnes (Landsbyforum) lytter.
_DSC6306
Ingebeth (Smøl) og Angela (Sottrupskov)
_DSC6266
Debat med publikum.
bæredygtige byer og lokalsamfund med ressourcepersoner
Bæredygtighed var hovedtemaet.
_DSC6235
Borgmesterdebat om udflytning af statslige arbejdspladser.
_DSC6328
Solen skinnede fra en skyfri himmel.
_DSC6298
Lisy fra Nybøl-Stenderup følger med.
Pynt til bordene bæres frem af Niels Peter (KTS)

Deltagelse i 2018

Ved Folkemødet i 2018 deltog 15 frivillige fra seks forskellige landsbylaug (Dynt-Skelde-Gammelgab, Smøl, Svenstrup, Sottrupskov, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Elstrup) samt to personer fra Sekretariat for landdistrikter. 

 

Sønderborg var endnu engang deltager i “Landdistrikternes Telt” sammen med en halv snes andre kommuner og organisationer samt Benefit4Retions som partner. Sønderborg deltog i en debat med Skive om “Klima”, Erik Lauritzen deltog i én af borgmester-debatterne. 

 

Desuden var Sønderborg aktive i den grænseoverskridende debat, som Benefit4Regions arrangerede. 

 

Kulisserne i teltet var efter konceptet i fødevareteltet ved SL2017, og der var stor synlighed omkring, hvorledes “Landsbybusserne indtager Folkemødet”.

20180613_185305
Fælles morgenmad i ét af sommerhusene.
_DSC8041
Landlige kulisser: Vi sætter spor.
_DSC8092
Sussie (Smøl) og Anne (Sottrupskov) tjekker Folkemøde Appén
_DSC8147
Folkestemning.
20180613_150638
Landsbybusserne indtager Bornholm.
Debat om Klima med ordstyrer Karen Lumholdt.
20180614_180657
Benefit4Regions som arrangør af "Er grænsen nået?"
På tur: Rudi, Ingebeth, Sussie og Mads.
Lanterne-tur
SSF går forrest ved Lanterne-turen.
_DSC8186
B4r-partnere:Astrid (WFA), Ute (Akademi am See), Volker (WFA) t.h.

Deltagelse i 2017

Ved Folkemødet i 2017 deltog 17 frivillige fra ni forskellige landsbylaug (Nordals Landsbylaug PAK, Avnbøl-Ullerup, Nybøl-Stenderup, Sottrupskov, Kværs-Tørsbøl-Snurom, Svenstrup, Asserballe, Smøl og Dynt-Skelde-Gammelgab) samt to personer fra Sekretariat for landdistrikter. 

 

Sønderborg var igen deltager i “Landdistrikternes Telt” med debatter om “Benefit4Regions” projektet,  “Stedbundne ressourcer og lokale fødevarer som omdrejningspunkt for vækst og bæredygtig udvikling” samt deltager i én af borgmester-debatterne.  

 

Medlemmer af Landdistriktsudvalget og Byrådet var også flittige gæster i teltet til udvalgte debatter.

DSC_5775
På billedet ses Roy og Mie fra DSG og Ebbe fra Sottrupskov.
DSC_5506
Debat om Benefit4egions: Connie (Sønderborg), Allan (LDF), Laila (Kalundborg), Karin (Tønder) og Agnes (Landsbyforum)
Jeppe Søe, ordstyrer
Jeppe Søe, ordstyrer
DSC_5817
Debat om stedbundne fødevarer: borgmesteren fra Guldborgsund, Anders Brandt (Sønderborg), Steffen D. (LDF), Torben Stjernholm (Guldborgsund), Åse (Sønderborg), Birgitte (Sønderborg)
DSC_5545
Vinderne ved et socialt ryst-sammen arrangement.
Charlotte Engelbrecht (bagerst) og Angela fra Sottrupskov.
DSC_5525
Spørgsmål fra Roy, mens Niels Peter, Mie, Ebbe, Anders og Rudi lytter på svaret.
"Form en ildsjæl"-figur
Billede 14-06-2017 15.30.31
Udflugt til en vinbonde.
DSC_5336
Asmus er klædt på til sjov.

Deltagelse i 2016

Ved Folkemødet i 2016 deltog 12 frivillige fra seks forskellige landsbylaug (Nordals Landsbylaug PAK, Smøl, BIB, Svenstrup, Mommar og Asserballe) samt tre personer fra Sekretariat for landdistrikter. 

 

Sønderborg var deltager i “Landdistrikternes Telt” med en debat om grænseoverskridende samarbejde og som deltager i én af borgmesterdebatterne. Fredag aften var Ann Posselt med fra Sønderborg som arrangør af “VM i Synnejysk”. 

Billede med program
Der er kø ved indgangen til Landdistrikternes Telt.
Billede med Agnes der spørger 2
Et spørgsmål fra Agnes, mens ordstyrer, Tyge Mortensen lytter.
Billede debat om B4R
Debat om grænseoverskridende samarbejde.
Billede2
Publikum: Per fra Mommark og Karin fra Asseballe

Puljen til forprojekter

Projekter, der har fået støtte i 2020 - 2023:

Haver til maver

Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelses-udvalget vedtog i 2009 en strategi for, at sætte ekstra fokus på skoleelevernes sundhed og trivsel i kommunens folkeskoler gennem en handleplan, hvor maddannelse er én af indsatserne. Her blev oprettet et skolehaveprojekt kaldet “Haver til  maver” ved Gråsten Landbrugsskole ved Fiskbæk Naturskole, for at give den nødvendige kvalitet for elevernes læring. Projektet er oprettet med en tilknyttet naturvejleder-stilling, som i de første tre år indtil udgangen 209 blev finansieret af Friluftsrådet.  

Maddannelse for børn er også et vigtigt fokusområde i handleplanen for fødevarer, der arbejder for “Sønderborg kommune som et klimavenligt område”. 

 

Haver til Maver, har været en ubetinget succes, og har opfyldt alle kriterierne for besøgstal, undervisningsværdi og tjent som et godt eksempel for sundere maddannelse. Derfor fortsætter projektet i en 3-årig periode, hvor forprojektpuljen medfinansierer med 100.000 kr. i hver af årene 2020, 2021 og 2022.  

©Bettina Brinkmann/MAXPPP - Montreuil le 09/08/2006 - ILLUSTRATION enfant et nourriture


****AUTORISATION OK****

Projekter, der har fået støtte i 2019:

Fundraisor Klippekort

Der har vist sig et behov for professionel fundraisingbistand i forbindelse med landsbylaugenes og kommunens voksende ambitionsniveau for partnerskabsprojekter, der går på tværs af flere forvaltninger og landdistrikter. Det stiller krav om forskellige kompetencer, og få timers målrettet sparring på projektet omkring fundraising kan have en stor positiv effekt på den eksterne finansiering. 

 

Udvalget afsætter derfor 96.900 kr. fra forprojektpuljen til en klippe-kort-ordning (værdi 75.000 kr) samt grafisk bistand. Klippekortet, som forvaltningen administrerer, giver ret til 

en fondsscreening til projektet og udarbejdelse af en liste over fonde, der matcher projektet.

 

Grænseoverskridende turisme-udvikling:

Interreg-projektet ”TOUR-BO”, er et tre-årigt grænseoverskridende turismeprojekt, der ligger i direkte forlængelse af Benefit4Regions projektet, som blev afsluttet den 30. juni 2019. I B4R blev der sat fokus på bottum-up principperne og funktionelt samarbejde til at skabe udvikling i landdistrikterne i Interreg-området. 

 

Disse erfaringer bringes ind i TOUR-BO, der gennem samskabelse og konkrete handlinger, vil bidrage til en bæredygtig turismeudvikling. Her skal arbejdes med indsatser indenfor aktivturisme, f.eks. kulinarisk kulturarv (lokale fødevarer) og aktiv dannelsesturisme i kontekst af naturformidling og en mere attraktiv verdenskulturarv. 

 

Forprojektpuljen støtter med en kontant medfinansiering af TOUR-BO projektet med i alt 150.000 kr. i perioden 1. januar 2020 – 30. juni 2022.

Sønderborg 21-04-2020_0012
20190926 Gruppenfoto

Projekter, der har fået støtte i 2018:

Historisk Frugthave:

I forbindelse med etablering af et formidlingscenter på Kær Vestermark, har flere udtrykt ønske om at bevare de historiske frugthaver. Med forprojektet er første skridt taget til at indsamle eksisterende sønderjyske sorter, som bliver en del af naturformidlingen. 

Det søgte beløb på kr. 24.000 dækker udgifter til konsulentydelser ved undersøgelse af gamle træer på Damgade 90, indkøb og opbevaring af grundstammer samt projektbeskrivelse, der skal lægge til grund for fundraising.   

 

Formidling og øget synlighed:

På baggrund af en stigende efterspørgsel efter at høre om, hvordan samarbejdet mellem Landsbylaugene, Landsbyforum og Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer fungerer, er der behov for en ekstra indsats på formidlingen af ”Sønderborg-modellen”. 

Samtidig fungerer forprojektet som et internt kommunikationstiltag, der understøtter udvalgets beslutning om at arbejde med tidligere indsatser i kommunikation og sparring med landsbylaugenes bestyrelser i forhold til tidligere, for at trække på de lokale kompetencer, sikre mere åbenhed i beslutningsprocesserne og højne demokratiforståelsen.  Derfor har udvalget bevilliget 75.000 kr. fra forprojektpuljen. 

 

 

Afdækning af mulighederne for fysisk aktiviteter og bevægelse på Sydals:

Der er stillet forslag om et forprojekt, der ligger i forlængelse af projektet: ”Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals; udlevelse i verdensklasse”. På tre borgermøder på Sydals afholdt februar 2018 i Lysabild, Kegnæs og Tandslet, har borgerne udtrykt ønske om, at udvikle Sydals-Hallen til et multifunktionelt center for hele området, så både borgere og turister har mulighed for fysisk aktiviteter og bevægelse hele året uanset vejrlig. 

 

Der bevilliges 50.000 kr. til forprojektet, der har til formål at afdækker mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse på Sydals som løftestang til at transformere Sydals-Hallen om i henhold til borgerønskerne. Dette skal være med til at skabe et grundlag for bæredygtig drift, og medkatalysator for udviklingen på Sydals for borgere og besøgende samt øge den sociale sammenhængskraft.

 

 

Tilflytterfolder:

I efteråret 2017 bidrog alle landsbylaug med input til tilflytterfolderen, som Erhvervsservice udgav. Efterspørgslen har været overvældende, og der er behov for genoptryk. Landsbyforum har et ønske om, at kunne dække efterspørgslen efter danske, engelske og tyske tilflytterfoldere i velkomstpakkerne. 

 

De fleste landsbyer har udpeget velkomstambassadører, der sørger for at tage godt imod og praktisere ”Det gode værtskab”. Denne vil blive tættere knyttet til bosætningskoordinatoren, så tilbuddene til tilflyttere kan kommunikeres mere direkte ud. Ambassadør-netværket vil

medvirke til, at udvikle et wild-card koncept, hvor et antal tilflyttere til Sønderborg (i lejeboliger / studerende / udlændinge) kan få mulighed for at deltage i lokale fællesspisninger og opleve fællesskabet i landsbyerne, og måske blive fristet til bosætning i landdistrikterne på sigt. 

 

Der er tale om aktiviteter, der øger synligheden for landsbyerne i kommunen. 

Tilflytterfolderen vil blive en del af hands-out, når der er besøg udefra eller landsbyfolk deler viden ud i resten af landet eller udlandet.

couple_apples (1)
PostNord Danmark Rundt 2020_0171
Pælesidning_Mommark_0700
H├©-hotel skovga╠èrden_Nedervej 27 , 6430 Nordborg_Panorama1
_DSC0212

Projekter, der har fået støtte i 2017:

Videreudvikling af færgeguide-konceptet:

I sommeren 2016 var tre studiemedarbejdere ansat i forprojektet i en 6 ugers sommerperiode. Stillingsopslaget blev koordineret med ungekoordinatoren. Senere gennemgik de tre et kompetenceforløb i samarbejde med turismekonsulenten, og et sikkerhedskursus på færgen. Frivillige kræfter blev brugt af initiativtagerne til at hjælpe til. Erfaringerne fra for-projektet var positive set fra Danske Færger’s, de studerendes, initiativ-tagernes og kommunens side. 

Planen var, at forprojektet i 2017 skulle skaleret op til at omfatte både Alsfærgen og Langelandsfærgen. Dette skulle målrettes til et økonomisk bæredygtigt koncept fra sommeren 2018 om muligt. Dermed understøttes oplevelsesøkonomien omkring Østersøen og det Sydfynske Ø-hav til Flensborg Fjordmed en fremskudt turistinformation, der skulle skabe merværdi i oplevelsesøkonomien og lokale jobs. 

Resultaterne fra 2017 blev båret ind i “Benefit4Regions”-projektet med titlen: “Færgeguider rundt om Østersøen som byggesten for øget vækst i oplevelses-økonomien.”  I sommeren 2018 var en bachelorstuderende på Alsfærgen, for at lave brugerundersøgelser, samtidig med at to nyuddannede bachelorer lavede en undersøgelse om mulighederne på færgen mellem Gedser – Rostock.

 

 

Fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals: Udlevelse i verdensklasse:

De fem landsbylaug på Sydals og de fem på Broagerland har modtaget 113.500 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til udvikling af en fælles udviklingsplan for Broagerland og Sydals. Det sker med udgangspunkt i de lokale udviklingsplaner, der fremhæver områdernes væsentlige vækstpotentialer. Derudover skal forprojektet øge de lokale kompetencer og målrette indsatsen for at skabe vækst og jobs i området.

 

Forprojektpuljen støtter ligeledes med 113.500 kr. 

 

Nedenstående bilag er udviklet i forprojektet tillige med drone-optagelser på Sydals:

 

Turismeudviklings i Købingsmark:

Forprojektpuljen støttede med 80.000 kr. til projektering af projektet ved Købingsmark strand. 

Guider_færger_Sønderborg_0042
Fire blå spejdere er cyklet fra Trelleborg, Slagelse og er lige ankomme til Fynshav. Malde, Laurids, Simon og René Timm har undervejs overnattet på Fyn. Foto: Per Balslev
Kegnæs_0003
Gendarmstien_0003_1

Projekter, der har fået støtte i 2016:

Forretningsplan for en soldreven færge over Flensborg Fjord:

Formålet med forprojektet var at udarbejde en forretningsplan for cykelfærgen over Flensborg Fjord mellem Brunsnæs (dk) og Holnis (ty), der skulle sikre øget vækst og jobskabelse samt sammenhængskraft over den dansk tyske grænse mellem vandre- og cykelruter, kulturinstitutioner, og de fælles kultur og naturområde på begge sider af grænsen. Hermed blev den fysiske afstand mellem de to befolkningsgrupper betydelig kortere, og samarbejdet kan øges indenfor turisme, kultur, erhverv og bosætning. 

Erhvervsstyrelsens Landdistriktspuljen støttede med 100.000 kr. og forprojektpuljen støttede med samme beløb.

 

Æ sauna dæ – forprojekt:

Forprojektpuljen tildeles 38.400 kr. til “Æ Sauna dæ”, der rummer deleøkonomiske elementer indenfor turisme og jobskabelse. Formålet er at udvikle en bæredygtig forretningsmodel og projektbeskrivelse med fokus på udvikling af bl.a. mobile saunaer, fælleskøkken og mindre foodtruck. 

 

Målgruppen er “livsnydere” og elementer i foranalysen vil løfte udviklingsplanen for Nordals Landsbylaug PAK med hensyn til et fælles mødested med offentligt toilet og omklædningsfaciliteter på Købingsmark strand.

 

Rapporten indgik senere i analysematerialet inden etablering af omklædningsfaciliteter med toiletter på Købingsmark strand som et fælles projekt mellem Nordals Landsbylaug PAK, Nordals Vinterbadere og Sønderborg Kommune.

 

Færgeguider på Alsfærgen:

På baggrund af en henvendelse fra et lokalt landsbylaug og Landsbyforum, skulle der videreudvikles på en idé om, at unge studentermedhjælpere skulle være guider på Alsfærgen mellem Fynshav og Bøjden i sommerferien 2016 og igen i 2017. 

Formålet var at fremme det gode værtskab overfor besøgende og turister, der besøger Sydfyn og Sønderjylland og skabe vækst i oplevelsesøkonomien. Derudover ville det fastholde de studerende og give dem ejerskab til lokalområderne samt uddannelse af de udenlandske studerende til at forstå og kende de to kommuner og mulighederne. Endelig ville forprojektet give de unge guider lov at være rollemodel for andre unge, samtidig med, at serviceniveauet på Alsfærgen blev øget, og på sigt gav flere rejsende. 

 

I 2016 støttede forprojektpuljen med 73.000 kr. 

 

Barrierer og muligheder for etablering af en mobil event-trailer

Kan vi udnytte ressourcerne bedre og skabe ny deleøkonomisk model for en grejbank i form af en mobil event-trailer, der bygger på delekultur mellem det offentlige, erhvervslivet og foreningerne? 

Forprojektet skal afdække behov, muligheder og barrierer for deling af eksisterende udstyr, tilkøb og vedligehold samt foreslå en bæredygtig forretningsmodel af en mobil event-trailer.

 

Udstyret skal virke ekstra motiverende for udforskning af potentialerne i landdistrikterne  – dvs. de stedbundne, historiske og menneskelige ressourcer – og forretningsmodellen skal indeholde forslag til indkøb, drift og vedligeholdelse. Forprojektpuljen støtter med 35.000 kr. og resultatet var et projektforslag til “Grejbank for alle”.  Dette forslag er beskrevet i rapporten fra det tværkommunale projekt: “Deleby” – et studie omkring deleøkonomi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Billede
Guider_færger_Sønderborg_0049
Deleby_1920x1200px
Vi sætter spor_cykel_Dybbøl_0001

Puljen til borgerinitiativer

Projekter, der har fået støtte i 2020

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

“Her hilser vi på hinanden”

Projektet omfatter etablering af tre områder i Kværs: et motions- / skov- / fitness- område, et rekreativt område samt en stor samlings- og naturlegeplads. Samtidig etableres en trafiksikker krydsning af Søndertoft, et vandhul oprenses og der sættes informations-materialer og skilte op i hele området. Her kan mennesker i alle aldre mødes, hilse på hinanden og have mulighed for at bevæge sig eller blot nyde det nye rekreative område. Nordea Fonden har støttet projektet med 700.000 kr. mens borgerinitiativpuljen støtter med 130.000 kr.

Stendysse fase 2 i Kettingskov

Stendysser markerer og synliggør det unikke område Kettingskov, der bindes sammen af Blommeskobbel Skov, hvor én af Nordeuropas største langdysser (mellem 5 – 6000 år gammel) ligger. I 2020 blev den første stendysse indviet og nu ønsker landsbylauget at etablere endnu en stendysse. Stedet skal tjene som et fordybelsesområde for lokale friluftsmennesker, cyklister og andre turister ved indfaldsvejen til Sønder Kettingskov. Der tildeles  25.800 kr. til stensætning, beplantning og borde/bænkesæt. Projektsummen er 48.800 kr.

Foderstativer til storkelaug i Svenstrup

E´Svenstruplaug har med bl.a. midler fra borgerinitiativpuljer fået etableret storkereder i Himmark og Svenstrup. Da det kan være svært for storkeforældrene at finde føde nok til deres afkom; bevilliges støtte til at etablere foderstativer med skåle, som den frivillige gruppe omkring storkeprojektet kan bruge til at hejse føde op til rederne. 

Der tildeles 5.085 kr. af projektsummen på 14.849,50 kr.

Genetablering af bro over Gjern Å

Landsbylauget i Kværs-Tørsbøl-Snurum har et græsklipperlaug, der tager sig af forskønnelse i landsbyen og herunder øget tilgængelighed til naturen. Landsbylauget tildeles 7.200 kr. til materialer for genetablering af en bro over Gejl Å ved Tørsbøl. Projektsummen er 12.000 kr.

Slæbested
E’Svenstruplaug blev tildelt 105.000 kr. ved første runde i 2019  til etablering af et slæbested ved Himmark til en samlet værdi af 175.000 kr. Desværre har det ikke været mulig at gennemføre projektet pga. en verserende forureningsag. Beløbet lægges derfor tilbage i puljen.

Brobygger – fra vision til jura

Landsbylaugene på Broagerland tildeles 45.000 kr.  til forberedelse af det juridiske grundlag for etablering og drift af nye bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland. Beløbet medfinansierer tilkøb af en ”brobygger”, der kan forberede og stille de helt præcise spørgsmål til juristen, for ikke at spilde tid og få midlerne til at række. Egenfinansieringen er 30.000 kr.

Ny kiosk- og toilet bygning ved Ballebro

Landsbylauget i Blans søger midler til projektering af et større projekt i form af en ny bygning med dertilhørende omklædning, bad/toilet, kiosk samt opholdsrum. Bygningen skal tiltrække foreninger og evt. etablere nye foreninger ved vandet (vand-aktiviteter) som f.eks. kajakklub, SUP board klub, dykkerklub og mange andre foreninger som nyder den dejlige natur.  Udvalget har bevilliget støtte på 147.000 kr. ud af en projektsum på  245.000 kr. til teknikerudgifter.

Julebelysning i Adsbøl

Borgerforeningen i Adsbøl ønsker at skabe forskønnelse og tryghed i en mørk tid med ekstra belysning på Sønderborg Landevej. Dette er  bl.a. for at øge interessen for landsbyen i henhold til den lokale udviklingsplan. Der er bevilliget 34.663,43 kr. til projektet, der har en samlet værdi på 58.363,43 kr.

Bi-venligt område i Svenstrup

Landsbylauget tildeles 26.775 kr. til  forskønnelse af byen med bivenlige områder til gavn for natur og miljø. Dette bidrager til at Svenstrup er en levende, spændende, indbydende og attraktiv by, hvor folk har lyst til at bosætte sig, og som byder velkommen til Universe og Nordals Resort. Projektsummen er 44.675 kr.

Blomsterenge i Købingsmark

Landsbylauget tildeles 15.000 kr. til  etablering af en blomstereng tre steder i sommerhusområderne for at fremme diversiteten til glæde for bioer og andre insekter. Projektsummen er 25.000 kr.

Tillæg til stendysseprojektet i Kettingskov

Landsbylauget i Kettingskov har frigjort en langdysse og etableret et kreativt område. Hertil ønskes støtte til tilkøb af tre informationsskilte, køb af buskrydder og beplantning med påskelinjer. Projektet tildeles 21.500 kr.  Projektsummen er 79.625 kr.

Beslysning på Multibanen i Blans

Landsbylauget tildeles 15.960 kr. til  belysning på multibanen og dertilhørende ny lysstyreing, så de unge mennesker kan få glæde af investeringen og benytte banen efter solnedgang. Projektsummen er 26.600 kr.

Mobile Borde/Bænkesæt

Landsbylauget i Brunsnæs/Iller/Busholm tildeles 47.775,00 kr. til etablering af mobile dele-elementer til udeliv i form af borde/bænkesæt og læskur. Projektsummen er 79.625 kr.

Hoppepude

Blans Landsbylaug ønsker at etablere en hoppepude, hvortil der ydes tilskud på 29.280 kr. ud af et samlet budget på 48.300 kr.

Lydanlæg

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tildeles 11.800 kr. til et lydanlæg samt borde/bænke til afholdelse af årlige sociale-kulturelle arrangementer “Hils på din nabo”. Projektsummen var 48.700 kr.

Petanque-bane

Ø-gruppen Kegnæs tildeles 41.470 kr. til etablering af petanque-baner som en del af aktiviteter på tværs af generationer. Projektsummen er 70.470 kr.

Inventar
Lysabild Landsbyråd støttes med 48.292,50 kr. til indkøb af inventar til Multisalen. Projektsummen er 80.487,50 kr.

Mobilitet

Mobilitetsforeningen tildeles 100.000 kr. til mobilitetsprojektet “Kom hinanden ve´” og 29.825 kr. til konceptudvikling af “Kør-mæ-bænke Rally”. Den samlede projektsum er på 750.008,10 kr.

Skovby Have

Skovby Landsbylaug tildeles 73.625 kr. til etablering af “Skovby Have”, hvor projektsummen er 126.500 kr.

Skridsikker bro

Stolbro/Stolbrolykke Landsbylaug mangler et skridsikkert lag på broen mod Dyndved, og tildeles 8.250 kr. til materialer. Projektsummen er 13.750 kr.

Bålhytte

E’Svenstruplaug tildeles 50.000 kr. for sammen med flere foreninger at bygge en bålhytte. Projektsummen er 303.650 kr.

Shelters

Landsbygruppen i Tandslet tildeles 29.998 kr. til etablering af to shelters ved Kulturhuset Bittens Bank. Projektsummen er 52.598 kr.

Samlet overblik for 2020:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:     889.298,93 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     260.100,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                       1.555.983,12 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   155.086,75  kr.

Samlet projektsum ialt:                                             2.863.396,53  kr.

 

Kettingskov
hjemmearbejdsplads (002)
åløb (2)
Ballebro
Broagerland_004
blomster
Det Kongelige Slotsgartneri i Gråsten DSC_3868 Foto Thomas Rahbek SLKE full
mjels sø
Hitch-hike 1
Grønne køretøj_0014
_DSC0212
DSC_0130

Projekter, der har fået støtte i 2019

Pyloner
Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Slæbested
E’Svenstruplaug tildeles 105.000 kr. til etablering af et slæbested ved Himmark til en samlet værdi af 175.000 kr. 

Forsøgskøkken

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd ønsker at etablere et forsøgskøkken og tildeles 100.000 kr. til udarbejdelse af en forretningplan og fundraising til projektet. Total beløbet på denne opgave er 166.000 kr.

Udstillingsmontre

Ø-gruppen Kegnæs tildeles 20.000 kr. til udstillingsmontre i forbindelse med markedsføring. Projektsummen er 33.333 kr.

Cykeltrailer

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tilkøber en cykeltrailer med plads til 8 almindelige cykler eller et mindre antal handicap-cykler. Tilskuddet er på 24.000 kr. og totalbeløber er 40.000 kr.

Det levende teglværk

Landsbyerne på Broagerland tildeles 22.000 kr. i forbindelse med nye tiltag ved “Det levende teglværk Cathrinesminde”. Projektsummen er 78.000 kr. Af tidligere tildelte midler er 43.000 kr. returneret til puljen, da projektet opnåede større tilskud fra en anden puljen end forventet.

Egnsspil

Adsbøl Borgerforening har i samarbejde med “Kulturlandsbyen” søgt og fået tildelt 20.000 kr. i forbindelse med tilblivelsen af et egnsspil. Projektsummen er 240.000 kr.

Forretninsplan

Brandsbøl-Lunden Landsbylaug tildeles 20.000 kr. til en forretningsplan for, hvorledes der kan etableres et showroom for bier, hvor publikum kan lære at passe på naturen. Projektsummen er 33.333,33 kr.

Julebelysning

Blans Landsbylaug samler ind til julebelysning. De tildeles 39.120 kr. til projektet, der har en totalsum på 65.200 kr.

Aktivitetsområde

Holm Landsbylaug vil etablere et større aktivitetsområde og tildeles 152.000 kr. til projektet, der er budgetteret til 712.500 kr.

Handicaptoilet

Landsbygruppen i Tandslet er i gang med et større projekt midt i landsbyen omkring Bittens Bank og Købmandsbutikken. Her tildeles de 120.000 kr. til et handicaptoilet. Projektsummen er 200.000 kr.

Stendysse

Kettingskov Landsbylaug tildeles 31.113 kr. til etablering af en stendysse til en samlet værdi af 55.750 kr.

Folk møder folk

Landsbyforum søger til to separate projekter på vegne af alle landsbyer: “Folk møder folk” (weekendkursus med SSF, kompetance-forløb og demens-fokus) og støtte til deltagelsen ved Folkemødet på Bornholm 2020. Udvalget tildeler hhv. 77.750 kr. og 70.000 kr. til initiativerne.

Hoppepude

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug søger om støtte til opsætning af en hoppepude. De tildeles 23.400 kr. ud af en samlet udgift på 39.000 kr.

BeeAir

Brandsbøl-Lunden landsbylaug tildeles 97.050 kr. til etablering af en “Sanse Showroom – BeeAir” på 24 m2 på baggrund af forretningsplanen, der blev givet tilskud til tidligere. Totalsummen på projektet er 170.050 kr.

Midt O Als

Hundslev-Notmark-Almsted Landsbylaug er igang med et større projekt omkring Notmark gl. Skole og forbindelserne mellem de tre landsbyer “Midt O Als”. Udvalget bevilliger 200.000 kr. til projektets fase 1, der er budgetteret til 350.000 kr.

Broagerland 3.0

Landsbylaugene på Broagerland arbejder med “Broagerland 3.0” projektet og får tildelt 60.000 kr. til et forprojekt til realisering af et bo- og arbejdsfællesskab. Projektsummen er 100.000 kr.

Samlet overblik for 2019:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:  1.231.433,00 kr.

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                     231.983,33 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                          976.500,00 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   216.000,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                              2.655.916,33 kr

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DSC_5525
Kegnæs fyr_0074-Pano
SL - lokal aktivitet - Cathrinesminde
kettingskov stendysse
sjov Gl. Skole 001 (48)
Broagerland 3.0

Projekter, der har fået støtte i 2018

Pyloner

Tilskud til landsbyernes annoncering på pylonerne afsættes årligt 50.000 kr.

Multibane

Adbøl Borgerforening tildeles 75.000 kr. i støtte til en multibane, der har en samlet værdi på 320.000 kr.

Udviklingsprojekt

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug søger om 35.221 kr. til et udviklingsprojekt på Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter. Projektet har en samlet værdi af 58.701,50 kr.

Det levende teglværk

Landsbyerne på Broagerland søger om støtte til diverse rekvisitter til “Det levende teglværk på Cathrinesminde”. Der medfinansieres 20.184,75 kr. ud af den samlede projektsum på 233.160 kr.

Kør-mæ-bænke

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd, Lysabild Landsbyråd og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug er blevet inspireret fra Hürup i Schleswig-Flensborg og ønsker at opsætte 13 “Kør-mæ-bæne” på Sydals, Broagerland og Kværs-området. Udvalget giver et tilskud på 48.000 kr.  Den samlede projektsum er 80.000 kr.

Omklædningsfaciliteter

Nordals Landsbylaug PAK søger i samarbejde med Vinterbaderne om støtte til etablering af omklædningsfaciliteter i Købingsmark. Kommunen er partner i projektet og ansvarlig for det offentlige toilet i bygningen. Puljen støtter med 121.800 kr., LAG Sønderborg Aabenraa støtter med 356.582,50 kr. og en forsikringssum betaler restbeløbet. 

Totalbeløbet er 713.165 kr.

Storkereder

E’Svenstruplaug tildeles 28.500 kr. til etablering af storkereder m.m. til Storkelauget, der ønsker at tiltrække storke til Svenstrup. Projektsummen er 47.500 kr.

Forretningsplan

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd vil etablere et inkubationskøkken – kaldet forsøgskøkken, og har brug for en arkitekttegning og overslag. Lauget tildeles 60.000 kr. af den samlede projektsum på 100.000 kr.

Folkemøde på Bornholm

Landsbylaugene tildeles 40.000 kr. til et kompetenceforløb. 16 medlemmer af landsby-laugenes bestyrelser får mulighed for at deltage på Folkemødet på Bornholm. Den samlede værdi er 66.666 kr.

Badebro

Elstrup / Elstrupskov har brug for en ny badebro til en samlet værdi på 120.000 kr. Puljen tildeler 72.000 kr.

Legeplads

Skodsbøl etablerer en legeplads ved klubhuset og tildeles 126.600 kr. Den samlede projektsum er 211.000 kr.

Redskaber

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug tildeles 10.020 kr. til redskaber, for at trivsel, sundhed og motion kan optimeres. Projektsummen er 16.700 kr.

Global Kids

Fem landsbyer søger samlet om 41.000 kr. i støtte til “Kultur i øjenhøjde”. En afrikansk børne-dansetrup besøger friskolerne i Svenstrup, Tandslet, Kværs, Oksbøl og Elstrup koordinerer. Det blev en kæmpe oplevelse for alle de deltagende, og afviklet indenfor den økonomiske ramme på 76.000 kr.

Samlet overblik for 2018:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   728.325,75 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                  247.666,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                    1.067.740,25 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   49.160,50 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           2.092.892,50 kr.

Billede
billed 2
20180424_161125
IMG_0324
_DSC8194

Projekter, der har fået støtte i 2017

Ombygning

Adsbøl Borgerforeningen har i samarbejde med “Det lille Theater” fået tildelt 65.849 kr. til ombygning af theatret. Den samlede værdi er 420.849 kr.

Jollmandsgaard

Landsbylauget i Holm har i samarbejde med Jollmands Gaard fået tildelt 50.000 kr. til opførelse af bagehuset på Jollmands Gaard. Ombygningen forventes at løbe op i 1.530.000 kr.

Legestativ

Avnbøl-Ullerup Landsbylaug støttes med 33.000 kr. til et legestativ. Projektsummen er 55.000 kr.

Touchskærm

Ø-gruppen Kegnæs vil opsætte en yderligere informationer i fyrtårnet og søger om 13.499 kr. til medfinansiering af en touchskærm til en samlet værdi af 40.999 kr.

Energirenovering

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd tildeles 75.625 kr. til energirenoveringer af klubhuset i Tørsbøl. Den samlede ombygning har en værdi af 126.125 kr.

Græsklipperlaug

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug ønsker også at etablere et græsklipperlaug, hvortil der søges om støtte. Udvalget bevilliger 22.017 kr. til indkøb af en græsslåmaskine til en samlet værdi af 36.695 kr.

Fordybelsesbænke

Alle fem landsbylaug på Broagerland søger samlet om støtte til forbydelsesbænke og kustumer m.m. til opførelse af “Det levende teglværk på Cathrinesminde” i uge 27. Landsbyerne tildeles 33.000 kr. til medfinansiering af den samlede projektsum på 105.100 kr.

Grillhytte

Seppelev Borgerforeningen tildeles 88.200 kr. til etablering af en grillhytte. Projektet har en samlet værdi på 146.700 kr.

Nabohjælp

Skodsbøl Landsbylaug søger om 3.928 kr. til etablering af Nabo-hjælp. Den samlede udgift er 6.628 kr.

AV-udstyr og inventar

Elstrup / Elstrupskov landsbylaug søger om 36.930 kr. til AV-udstyr og inventar til Elstrup Mølle. Den samlede projektsum er 61.550 kr.

Samlet overblik for 2017:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   422.048,00 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                   481.800,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                    1.446.620,00 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                 228.678,00 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           2.579.146,00 kr.

Markedsf├©ringsbillede 1
cyklisme
Mølle med træer 256

Projekter, der har fået støtte i 2016

Badebro

Østerholm landsbylaug har fået 10.000 kr. til en ny badebro. Den samlede projektsum var 133.0333 kr.

Energirenovering

Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug har modtaget 19.800 kr. til energirenoveringer af Dynthuset. Den samlede værdi af projektet var 33.000 kr. 

Fedtudskiller

Avnbøl-Ullerup landsbylaug har købt en lovpligtig fedtudskiller til Bakkensbro til en samlet værdi af 63.012 kr. Puljen har støttet med 36.607,20 kr.  Derudover købes en printer til en værdi af 55.250 kr. , hvoraf puljen støtter med 33.150 kr.

PR-materialer

Ø-gruppen på Kegnæs har udarbejdet PR-materialer til en værdi af 26.987,50, hvoraf puljen har støttet med 12.587,50 kr.

 

Mjels Pumpehus

Sogneforeningen i Oksbøl har gennemført renoveringen af Mjels Pumpehus i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond, Sønderborg Kommune og Pumpehusets Venner. Den samlede udgift var 680.000 kr., hvoraf borgerinitiativpuljen har støttet med 115.000 kr., LAG Aabenraa Sønderborg med 340.000 kr. og Aage V. Jensen Naturfond med 225.000 kr. 

Energirenovering

Skodsbøl Landsbylaug har søgt støtte til at sætte en varmeveksle indeni og solceller på taget af klubhuset. Hertil har puljen støttet med hhv. kr. 16.822.50 og 26.711,25 kr. Den samlede projektsum er 72.556,25 kr.

Legeområde

Nordals Landsbylaug PAK etablerer et ativitetsområde overfor naturbørnehaven til en værdi af 120.000 kr. Puljen støtter med 75.000 kr.

Smøl tårn

Smøl landsbylaug etablerer et pitstop i det gamle transformator tårn til en værdi af 22.030 kr. hvoraf puljen støtter med 12.630 kr.

Stisystem

Mommark Landsbylaug ønsker at etablere et stisystem i sommerhusområdet for borgerne og de mange turister. Projetsummen er 467.500 kr., hvoraf puljen støtter med 142.500 kr.

Græsklipperlaug

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd etablerer et græsklipperlaug, og dertil er der brug for en stor maskiner til græsklipning. Den samlede værdi er 68.615 kr., og puljen støtter med 41.169 kr.

Samlet overblik for 2016:

Samlet udbetaling fra puljen til borgerinitiativer:   538.977,45 kr. 

Frivillig arbejde á 100 kr/time:                                  187.400,00 kr.

Ekstern finansiering fra andre puljer:                       945.466,00 kr.

Egen kontant egenfinansiering:                                   70.127,30 kr.

Samlet projektsum ialt:                                           1.541.950,75 kr.

IMG_0352
østerholm
DSC_2864
IMG_5244

Driftsbudget

Samlet budget på landdistriktsområdet

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har et årligt driftsbudget på ca. 440.000 kr. udover løn til personalet i Sekretariat for landdistrikter. Der uddeles derudover: 1 mio. årligt fra “puljen til borgerinitiativer”,  250.000 kr. årligt fra “puljen til egne forprojekter” og endelig administreres en pulje på 750.000 kr. i perioden 2018 – 2020 til mellemfinansiering af projekter, der får udbetalt tilsagn fra ekstern finansiering efter projektets afslutning. 

Tilskud til hvert landsbylaug

Et landsbylaug kan få tildelt 5.500 kr. pr. år i kontant støtte til f.eks. mødeaktiviteter, hvis følgende er gældende:


1.  Foreningen har egne vedtægter, der bl.a. fortæller, at alle borgere i området er medlemmer, og at foreningen arbejder for udvikling og fremme af området. Foreningen er hermed talerør for området udadtil og et samlende organ indadtil. 

2.  Landsbyen har / er igang med at udvikle en lokal udviklingsplan.

3.  Landsbyen vil benytte infoland-hjemmesiden, der finansieres af udvalget for at fremme kommunikationen. 

Brandsbøl-Lunden_01

Tilskud til Landsbyforum

Det frivillige forum, Landsbyforum, får tildelt 5.500 kr. pr. år til mødeaktiviteter. Medlemmerne er alle landsbylaug i kommunen, som mødes mindst fire gange pr. år samt til kurser, foredrag, events og Landsbytopmødet i foråret. 

 

Da Landbyforum er det koordinerende forum i landdistrikts-arbejdet, må de også søge støtte i puljen til borgerinitiativer for tværgående landsbyprojekter.

 

 

Lokale vare fra Sønderborg og omegen_0276

Mødeaktiviteter

Der er afsat et beløb i budgettet til mødeaktiviteter, både i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer,  Landsbyforum samt anden mødeaktivitet mellem forvaltning og landsbyer i henhold til indsatserne.

 

Desuden prioriteres inspirationsture rundt i landet med små lokale projektgrupper, der står i den første fase af et større projekt. Dette er både lærerigt og skaber et stærkere netværk i gruppen.

årets landsby 2 (002)

Infoland

Udvalget har i sin tid været med til at udvikle Infoland-konceptet. Infoland er en digital platform, der knytter landsbyernes hjemmesider sammen med hinanden og forvaltningens. 

 

Dette er fundamentet for kommunikation på tværs. 

 

Udvalget finansierer årlig hosting og hotline, mens hver landsby har en web-master, der opdaterer. Sekretariatet lægger aktuelle nyheder til landsbylaugene ud på denne platform, og fire gange årligt holdes undervisningsaftener.

 

Forsikring

Udvalget finansierer en erhvervsansvarsforsikring til hvert landsbylaug. 

Denne forsikring dækker eventuelle skader, som ansatte “uagtsomt” kommer til at gøre på andre personer eller andre personers ejendele. Nogle gange gælder ansvaret også frivillige, som udfører ulønnet arbejde og opgaver for foreningen i forbindelse med f.es. frivillige aktiviteter, arrangementer, fælles projekter. 

Foredrag

Livslang læring gennem webinarer, kurser, seminarer, grænseoverskridende videndeling eller kollegial sparring har høj prioritet. Udvalget støtter disse aktiviteter bl.a. via en afsat ramme til foredrag.

Det er muligt for landsbylaugene og Landsbyforum at søge støtte til kompetanceforløb gennem puljen til borgerinitiativer.

 

Synlighed

I budgettet er afsat midler til løbende synliggørelse af udvalgets indsatser. Desuden er afsat et beløb på 50.000 kr. fra puljen til borgerinitiativer til annoncering af landsbylaugenes arrangementerne på 9 digitale infostandere – pyloner.  

Handelsstandsforeningerne i Sønderborg Kommune har i samarbejde med kommunen placeret disse i Nordborg / Guderup / Sønderborg / Gråsten. Pylonerne giver mulighed for at synliggøre lokale arrangementer til et større publikum. Landsbylaugene kontakter sekretariat for landdistrikter for booking af plads og annoncering.

Landsbylaug_012

Skulptur-udveksling

“Fremmedart der rykker” er et løbende projekt, hvor syv skulpturer af internationale kunstnere flyttes rundt i landsbyerne hvert tredje år. 

Uganda´s Eva er én af de mange skulpturer, der rokerer rundt i landdistriktnerne hver 3. år

Medlemskab

Sønderborg Kommune er B-medlem hos Landdistrikternes Fællesråd sammen med ca. 55 øvrige danske kommuner. Dermed er vi med til at sikre et Danmark i balance, hvor alle dele af landet er præget af vækst og udvikling.

 

Landsbyforum er C-medlemmer i Landdistrikternes Fællesråd.

 

Medlemskabet finansieres indenfor udvalgets budget.

 

IMG_0889

Sønderborg-modellen

Modellen viser, hvorledes landdistrikterne i Sønderborg kommune har været organiseret siden 2007. 


Landsbylaug
 (venstre side af figuren)
Et landsbylaug er landsbyens talerør overfor omverdenen, og indadtil en samlende enhed for landsbyborgerne, foreningerne, erhvervslivet, institutioner og andre interessegrupper. Der er i dag 36 lokale landsbyorganiseringer, som vi i daglig tale kalder “landsbylaug”, skønt nogle i virkeligheden hedder bylaug, lokalråd, landsbyråd, borgerforening eller andet. 

Det primære er, at de repræsenterer alle borgerne i deres geografiske område f.eks. sogn eller eksempelvis en sammenslutning af tre små landsbyområder.

 

Hver farvet prik i modellen symboliserer et landsbylaug. Farven viser hvilket område, de repræsenterer – opdelt i de syv tidligere kommuner: Nordborg, Augustenborg, Sydals, Sønderborg, Broager, Sundeved og Gråsten.

Landsbyforum:
Ca. fire gange om året mødes alle formænd eller udpegede repræsentanter for landsbylaugene i det frivillige organ: Landsbyforum.

Landsbyforum er et frivilligt, partipolitisk uafhængig bindeled mellem lokalsamfundene i Sønderborg og sparringspartner til Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i Sønderborg Kommune.

Det vigtigste formål er at fremme dialogen og samarbejdet mellem landsbylaugene. Her deles idéer, erfaring, informationer, og der iværksættes fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen. Disse aktiviteter planlægges og gennemføres gerne i samarbejde med Kommunen, turist- og erhvervspartnere, interesseorganisationer, vidensinstitutioner eller øvrige, hvor det fremmer sagen. 

Er der gennemgående temaer, udfordringer eller ønsker i Landsbyforum, kan disse bringes videre til politisk behandling i det politiske udvalg: Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Sekretariat for landdistrikter bidrager med sekretærhjælpen i Landsbyforum.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og fødevarer:
Udvalget er et §17 stk. 4 udvalg, der består af fem byrådsmedlemmer og syv frivillige landsbyrepræsentanter, direktør og afdelingsleder  fra forvaltningen samt landdistriktskoordinatoren som sekretær.

De frivillige består af én valgt person fra hver af de syv gamle kommuner. Dette er i modellen illustreret med én person fra hver farve. Disse landsbyrepræsentanter er samtidig medlemmer af Landsbyforum og sikrer dermed sammenhængen mellem det frivillige og det politiske niveau.  

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer refererer direkte til Økonomiudvalget og har eget årligt driftsbudget samt rådighed over  puljer, der uddeles til landsbyprojekter.

Sekretariat for landdistrikter:
Sekretariatet udfører det praktiske arbejde mht. sparring med landsbylaugene, projektudvikling og støtte ved fundraising, tvær-kommunalt samarbejde, videndeling og projektledelse. Dermed bidrager sekretariatet til at udvalgets indsatsområder kan gennemføres.  

 

Her arbejder Anne Abild Poulsen, fødevarekoordinator, Carl Erik Maae, jobskaber i landdistrikterne, Åse Ditlefsen Ferrão, projektansat i TOUR-BO projektet (et grænseoverskridende projekt for bæredygtig turisme og fødevarer) samt Connie Mark Skovbjerg, landdistriktskoordinator.

Der er tæt samarbejde og samskabelse mellem Landsbylaugene, Landsbyforum, Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og forvaltningen.

Medlemmer af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Udvalg

Charlotte Riis Engelbrecht, formand (Socialdemokraterne)

Egevej 7, Adsbøl, 6300 Gråsten
Telefon: 27 90 02 14
Mail: cre@sonderborg.dk

Kirsten Bachmann, næstformand (Slesvigsk Parti)

Påkjær 25, Nybøl
6400 Sønderborg
Telefon 27 90 39 90
kba@sonderborg.dk

Tom Hartvig Nielsen (Socialdemokraterne)

Bakken 37
6440 Augustenborg
Telefon 27 90 39 78
thn@sonderborg.dk

Kristian Beuschau (Socialdemokraterne)

Nørre Landevej 74, Kegnæs
6470 Sydals
Telefon 27 90 39 86
kbe@sonderborg.dk

Daniel Staugaard
(Venstre)

Sundgade 6
6320 Egernsund
Telefon 51 22 23 54
dasa@sonderborg.dk

Niels Peter Nielsen
(gl. Gråsten området)

Kløvermarken 13,

6300 Gråsten
Telefon: 25 11 38 00
Mail: ingeniels@kgnielsen.dk

Asmus Madsen
(gl. Sundeved)

Kalvetoft 15, Avnbøl-Ullerup

6400 Sønderborg
Telefon: 21 76 31 30
Mail: asmus.ulleruplund@gmail.com

Helle Johannsen
(gl. Broager)

Sundgade 56B, 2. th
6400 Sønderborg
Telefon: 21 63 23 40
Mail: hnjoh@pc.dk

Kenni Nielsen
(gl. Sønderborg)

Honninghul 7, Kær

6400 Sønderborg

Telefon: 21 63 23 40
Mail: hannekenni@gmail.com

Agnes Nielsen
(gl. Nordborg)

Mølletoften 22
Svenstrup
6430 Nordborg
Telefon: 40 98 92 89
Mail: nielsen@moisen.net.dk

Erling Junker
(gl. Sydals)

Lysabildgade 12
Lysabild
6470 Sydals
Telefon: 23 61 47 29
Mail: ejja@bbsyd.dk

Karin Autzen
(gl. Augustenborg)

Toften 6, Asserballe,
6440 Augustenborg
Telefon: 51 83 88 83
Mail: karin.autzen@kingfood.dk

Inge Olsen
Chef for Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter

Rådhuset, 1. sal

6400 Sønderborg
Telefon: 88 72 51 96
iol@sonderborg.dk

Connie Mark Skovbjerg
Landdistriktskoordinator

Perlegade 52, 1. sal
6400 Sønderborg
Telefon: 28 89 80 21

Mail: cskb@sonderborg.dk

Connie 2017